Serbest Etkinlikler Dersinin Amacına Hizmet Etme Derecesinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

İsmail SARİKAYA, Semra ŞEN
2.627 446

Öz


Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin serbest etkinlikler dersini, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu yönerge doğrultusunda işleme durumunu tespit etmeye, öğretmenlerin dersin amacına hizmet etme durumuna olan inancını ve bu inancın çeşitli değişkenlerle olan ilişkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, Ağrı ili merkezinde görev yapmakta olan 300 sınıf öğretmeninden, seçkisiz-oransız örnekleme yöntemiyle oluşturulmuştur. Araştırmada, araştırmacı tarafından uzman denetiminde geliştirilmiş olan, Serbest Etkinlikler Dersini Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Talim-Terbiye Kurulu tarafından yayınlanan bildiride, serbest etkinlikler dersinde telafi eğitimi, sınavlara hazırlık veya deneme sınavları yapılamayacağı belirtilmesine rağmen sınıf öğretmenlerinin serbest etkinlikler dersini, eksik kalmış kazanımları yetiştirme amacıyla kullandığı belirlenmiştir.  Dersin amacına hizmet derecesi ile ilgili olarak sınıf öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu olumsuz görüş belirtmiş, dersin amacına hizmet etme derecesi ile öğretmenlerin mesleki kıdemleri ve eğitim durumları arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Aydın, A., Bakırcı, H. & Ürey, M. (2012). Serbest etkinlik çalışmaları dersine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 41(193), 214-231

Bozak, A., Apaydın, Ç. & Demirtaş, H. (2012). Serbest etkinlik dersinin etkililiğinin denetmen, yönetici ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 11(2), 520-529

Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989), 31-2 madde

Dündar, H. & Karaca, E.T. (2011). İlköğretim okullarında serbest etkinlikler dersinin değerlendirilmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 417-437

Ecless, J. S. & Barber, B. (1999). Student council, volunteering, basketball, or marching band: what kind of extracurricular involvement matters? Journal of Adolescent Research, 14, 10-34

Farr, W. (2008), The effects of videa modeling on leisure time activities for learners with severe special needs. Unpublished doctoral dissertation. Arizona State University, USA

Göktaş, Z. & Çolak, M. (2006). Vergi dairesi başkanlığında çalışan personelin boş zamanlarını değerlendirmesi üzerine bir araştırma (Balıkesir örneği). 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Muğla Üniversitesi, Muğla

Gömleksiz, M. N. & Özdaş, F. (2012). Serbest etkinlikler dersi kazanımlarının gerçekleşme düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44), 323-335

Gömleksiz, M. N. & Özdaş, F. (2013). Serbest etkinlikler dersinin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri: nitel bir çalışma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), 105-118

Gültekin, M., Atalay, N. & Ay, Y. (2014). İlköğretimde serbest etkinliklere yönelik sınıf öğretmeni ve öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 419-437

Gün, E.S. (2013). Serbest etkinlik uygulamalarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 3, 21-33

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.

Kazu, H. & Aslan, S. (2013). Serbest etkinlik dersinin birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Elazığ ili örneği). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 133- 145

Köse, E. (2004). İlköğretim öğrencilerinin ders dışı etkinlikleri tercih etme nedenleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2004

Köse, E. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ders dışı etkinliklerini tercih etme nedenleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(3), 46-61

Lawshe, C.H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personel Psychology, 28, 563-575

Milli Eğitim Bakanlığı. (2010). MEB Talim ve Terbiye Kurulu 20.07.2010 tarihli ve 75 sayılı Kararı

Milli Eğitim Bakanlığı. (2010). Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı-Serbest Etkinlikler Dersi İle İlgili Yayınlanmış Bildiri, MEB-Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara

Sargın, M. & Taşdemir, M. (2014). Sınıf öğretmenlerinin serbest etkinlikler dersine ilişkin görüş ve sorunları: Bir durum çalışması (Şırnak ili örneği). 9th International Balkans Education and Science Congress, 16-18 Ekim, Trakya Üniversitesi, Edirne. http://www.bes2014.org. 231-236

Seçer, İ. (2015). SPSS ve LİSREL İle Pratik Veri Analizi, (2.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık

Şen, S. & Sarikaya, İ. (2015). Serbest zaman etkinlikleri dersinde tercih edilen etkinliklerin kullanılma sıklıklarının incelenmesi. Journal of Research in Education and Teaching, 4(4), 217-227

Yetiş, Ü. (2008). Kamu kurumlarında çalışan memurların boş zaman faaliyetlerini değerlendirme alışkanlıkları (Tuğsaş örneği). Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10 (2), 34-45

Yılmaz, L. (2015). İlkokulda uygulanan serbest etkinlik dersinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Zorba, E. (2001). Kamu personelinin rekreatif eğilimleri (Muğla ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Ankara.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.