Mühendislik Öğrencilerinin Kavram İmajları Üzerine Bir Çalışma: Fonksiyon Nedir?

İlyas YAVUZ, Tuğba HANGÜL
2.902 554

Öz


Bu çalışmanın amacı, lisans öğrencilerinin fonksiyon kavramına yönelik kavram imajlarını belirleyip bu kavrama ilişkin algılarını tespit etmektir. Bunu yapabilmek için, 2013-2014 eğitim-öğretim yılının güz döneminde bir üniversitenin 1. sınıfında öğrenim gören 77 öğrenciye açık uçlu sorulardan oluşan bir yazılı anket uygulanmıştır. Bu makale çerçevesinde konu ile doğrudan ilişkili olan 1 soruya öğrencilerin verdikleri cevapların analizine yer verilmiştir. Öğrenci cevapları içerik analiziyle çözümlenmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda fonksiyon kavramına yönelik zihinlerinde oluşturdukları imajlar 10 farklı kategori altında toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin fonksiyon kavramına yönelik bazı yanlış algılamalarının olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin fonksiyon kavramı için makine, işlem mekanizması, kurallar bütünü, bağıntı, eşleştirme, orantı vs. gibi farklı benzetmeler kullandıkları ve bu kavrama yönelik günlük hayattan çeşitli örnekler verebildikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Fonksiyon, kavram imajı, lisans öğrencileri, matematik öğretimi, mühendislik öğrencileri


Tam metin:

PDF


Referanslar


Akkoç, H. (2005). Fonksiyon kavramının anlaşılması: Çoğul temsiller ve tanımsal özellikler, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (20), 1-14.

Baştürk, S. (2006). Üniversiteye Giriş Sınavı Sorularında Fonksiyon Kavramı, Ege Eğitim Dergisi, (7) 1, 61-83.

Bayazıt, İ. (2010). Fonksiyonlar konusunun öğreniminde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri. E. Bingölbali, M.F. Özmantar, H. Akkoç (editörler). Matematiksel kavram yanılgıları ve çözüm önerileri. Pegem Akademi Yayınevi, 2. Baskı, Ankara.

Bayazit, İ., Aksoy,Y. (2013a). Fonksiyon kavramı: epistemolojisi, algı türleri ve zihinsel gelişimi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29(1), 1-9.

Bayazit, İ., Aksoy, Y. (2013b). Fonksiyon kavramının matematiksel manası ve tarihsel gelişimi. İ.Ö.Zembat, M.F. Özmantar, E. Bingölbali, H. Şandır, A. Delice (editörler). Tanımları ve tarihsel gelişimleriyle matematiksel kavramlar. Pegem Akademi Yayınevi, 1. Baskı, Ankara.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (8. bs.). Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

Erdoğan, E. Ö., Erdoğan, A., Yanık, B. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı Birinci Sınıf Öğrencilerinin Fonksiyonlar Konusundaki Hazır Bulunuşlukları, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(4), 1121-1149.

Ersoy, Y. (2007). Grafik Hesap Makinesinin Lise Matematik Derslerinde Kullanılması-II: Fonksiyon ve Grafiklerin Kavranmasına Öğrencilerin Görüşleri, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 28, 55-65.

Jones, M. (2006). Demystifying Functions: The Historical and Pedagogical Difficulties of the Concept of the Function. Rose-Hulman Institue of Technology Undergraduate Math Journal. 7(2). 66-86.

Kabael, T. U. (2010). Fonksiyon kavramı: tarihi gelişimi, öğrenilme süreci, öğrenci yanılgıları ve öğretim stratejileri, Türk Bilim Araştırma Vakfı Bilim Dergisi, 3 (1), 128-136.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, (14. bs.). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Karataş, İ., Güven, B. (2004). Fonksiyon kavramının farklı öğrenim düzeyinde olan öğrencilerdeki gelişimi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (16), 64-73.

Kleiner, I. (1989). Evolution Of The Function Concept: A Brief Survey. The College Mathematics Journal, 20(4), 282–300.

Kleiner, I. (1993). Function: Historical and Pedagogical Aspect. Kluwer Academic, Science & Education, 2, 183–209.

Miles, M., Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.

NCTM (2011). Reasoning with Functions, Reston, Virginia. (01.09.2014 tarihinde http://www.nctm.org/uploadedFiles/Math_Standards/13494_chapter.pdf adresinden indirilmiştir.)

Polat, Z. S., Şahiner, Y. (2007). Bağıntı ve fonksiyonlar konusunda yapılan yaygın hataların belirlenmesi ve giderilmesi üzerine boylamsal bir çalışma. Eğitim ve Bilim Dergisi, 32 (146), 89-95.

Ponte, J. P (1992). The History of the Concept of Function and Some Educational Implications. Mathematics Educator, 3(2), 3-8.

Sağlam, Y., Kanadlı, S., Uşak, M. (2012). Bağlamın Öğrencilerin Kavram İmajları Üzerine Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 9(4), 131-145.

Sierpinska, A. (1992). On understanding the notion of function. (ed. E. Dubinsky, G. Harel). The Concept of Function: Aspects of Epistemology and Pedagogy, Mathematical Association of America (M.A.A.) Notes, 25, 25–58.

Tall, D., DeMarois, P. (1999). Function: Organizing or Cognitive Root? In O. Zaslaysky (Ed.), Proceedings of the 23 rd Conference of PME, Haifa, Israel, 2, 257-264.

Tall, D., McGowen, M., DeMarois, P. (2000a). The Function Machine as a Cognitive Root for building a rich concept image of the Function Concept, Proceedings of PME-NA, 1, 247-254.

Tall, D., McGowen, M., DeMarois, P. (2000b). Using the Function Machine as a Cognitive Root for building a rich concept image of the Function Concept, Proceedings of PME-NA, 1, 255-261.

Tall, D., Vinner, S. (1981). Concept Image and Concept Definition in Mathematics with particular reference to Limits and Continuity. Educational Studies in Mathematics, 12, 151-169.

Thompson, P. W. (1994). Students, functions, and the undergraduate curriculum. In E. Dubinsky, A. H. Schoenfeld, & J. J. Kaput (Eds.), Research in Collegiate Mathematics Education, 1 (Issues in Mathematics Education Vol. 4, 21-44).

Vinner, S., Dreyfus, T. (1989). Images and definitions for the concept of function. Journal for Research In Mathematics Education. 20(4), 356-366.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (8. tıpkı bs.). Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.