Öğretmen Adaylarının Matematik, Matematik Öğretimi ve Matematik Öğrenmeye İlişkin İnançları

Adem DURU, Resul GÖL
2.570 561

Öz


Öğretmenlerin inançları onların sınıf içi öğretim uygulamalarını etkilediğinden inançlar uzun zamandan beri eğitimcilerin ve matematik eğitimcilerinin çalışma alanlarından birisi olmuştur. Bu nedenle bu çalışmada geleceğin eğitim liderleri olacak olan öğretmen adaylarının matematik, matematik öğretimi ve öğrenimi hakkındaki inançları araştırılmıştır. Araştırmaya toplam 276 öğretmen adayı (124 matematik, 152 sınıf öğretmeni adayı) katılmıştır. Çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Veriler 6 tane alt ölçekten oluşan inanç ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verileri analizinde yüzde (%), aritmetik ortalama (x ̅), öğretmen adaylarının inanç düzeylerinin cinsiyete ve öğrenim gördükleri sınıflara (İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği) göre değişip değişmediğini araştırmak için “t testi” ve sınıf düzeylerine göre değişip değişmediğine araştırmak için de “tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA)” kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının matematik, matematik öğretimi ve öğrenimi hakkındaki geleneksel olmayan inançlarının geleneksel inançlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının inançlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır, ancak azda olsa matematik öğretimi ile ilgili hem geleneksel hem de geleneksel olmayan inançlarda öğrenim görülen sınıfa göre bir farklılık bulunmuştur.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.