8. Sınıf Öğrencilerinin Genel Kültür Seviyelerinin Belirlenmesi

Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Süleyman YALNIZ
2.581 408

Öz


Günümüzde tüm dünyada bilim ve teknolojinin gelişimiyle iletişimi kolaylaştıran birçok araç-gereç üretilmiştir. Bu araç-gereçler sayesinde bilgiye ulaşma ve kullanabilme becerilerinin artması gerektiği düşünülmektedir. Yeni yetişen neslin internetten yararlanma ve bilgiye kolay ulaşabilmesi, kendini geliştirme açısından olumlu bir durumu ortaya çıkaracağını varsaymamıza sebep olmaktadır. Bu varsayıma bağlı olarak, bu araştırma 8. sınıf öğrencilerinin genel kültür düzeylerinin ve bu düzeylerin cinsiyete göre değişiminin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öğrencilerin genel kültür düzeylerinin durumu araştırıldığı için nicel araştırma kökenine bağlı olarak betimsel alan taraması yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim öğretim yılının güz döneminde, Hatay’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda öğrenim gören 200 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen güvenirliği 0.734 olarak hesaplanan 40 sorudan oluşan genel kültür başarı testi kullanılmıştır. İlgili test tarih, coğrafya ve güncel konuları içeren soru bölümlerinden oluşmaktadır. Geliştirilen test örneklem grubuna uygulanmış, elde edilen veriler uygun bir istatistikî programla analiz edilmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevapların ortalamaları alınmış ve cinsiyete göre karşılaştırmalar yapılmıştır. Ayrıca testin her bir bölümü ayrı ayrı analiz edilmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma bulgularına göre öğrencilerin genel kültür düzeylerinin ortalamanın altında olduğu saptanmıştır. Buna karşılık genel kültür testindeki başarıları bakımından kız ve erkek öğrenciler arasında erkek öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Testin tarih, coğrafya ve güncel konularda da başarılarının düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum öğrencilerin bilgiye ulaşma kolaylığına sahip olmalarına rağmen etkili olarak bu bilgilerden yararlanamadıklarını göstermektedir. Soyut operasyon döneminde olan bu öğrencilerin bilgi teknolojilerinden etkili olarak yararlanabilmeleri için öğretmen ve velilere önemli görevler düşmektedir. Çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak önerilerde bulunulmuştur.     


Tam metin:

PDF


Referanslar


Akınoğlu, O. ve Bakır, S. (2003). İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Coğrafya Konularını Öğrenmeleriyle İlgili Durum Analizi, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:8, 84-106.

Altıkulaç, A., & Akhan, N. E. (2010). 8. sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde yaratıcı drama yöntemi ve altı şapkalı düşünme tekniğinin kullanılmasının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 225-247.

Ayas, A., Karamustafaoğlu, O., Sevim, S., & Karamustafaoğlu, S. (2001). Fen bilgisi öğrencilerinin bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirebilme seviyeleri. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fak, 7-8.

Ayva, Ö. (2010). Sosyal bilgiler dersi öğrenme öğretme süreci ile ilgili öğrenci görüşleri. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13.

Baş, G. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(2), 35-51.

Bektaş, Ö., & Bilgili, A. S. (2004). İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi" Osmanlı kültür ve medeniyeti" ünitesinde geçen tarih terimleri ile ilgili kavram yanılgıları.Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (9).

Büyüköztürk,Ş; Çakmak,E.K; Akgün,Ö.E; Karadeniz,Ş; Demirel,F (2008).Bilimsel Araştırma Yöntemleri (1.baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Coşkun, Y. D., & Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(42).

Çakmak, F. (2006). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi nüfus ve yerleşme konusunda geçen kavramları anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları.Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Dinç, E., Erdil, M. ve Keçe, M. (2011), Uşak Üniversitesi Öğrencilerinin Tarihi ve Kültürel Eserler Hakkındaki İlgi ve Farkındalıklarının İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4/2, 267-285.

Geçit, Y. (2010). 9. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Müfredatı Türkiye Öğrenme Alanı İçindeki Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri, Marmara Coğrafya Dergisi, sayı:21, 134-149.

Gedik, H. D. (2008). Sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel konular.TSA Dergisi , 12, 1, 117-134.

Göçmençelebi, Ş. İ., & Özkan, M. (2011). Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1).

Jenkins, A. (2004). Women, lifelong learning and employment. Centre for the Economics of Education, London School of Economics and Political Science.

Karadağ, Ö. (2013). Okuma Kültürüne Katkıları Bakımından Türkçe Ders Kitaplarının Resimlemeleri (İllüstrasyonları). Eğitimde Kuram ve Uygulama,9(2), 84-93.

Karamustafaoğlu, S. Çakır, R. ve Celep, A. (2015). Relationship between the Attidutes of Science Teachers towards Technology and Their Teaching Styles,2,3 , 67-78.

Köksal, H. (2010). Türkiye’de Tarih Öğretimi Tartışmaları ve Tarih Öğretiminde Kültür Okur Yazarlığı. Eğitim, Çatışma ve Toplumsal Barış: Türkiye’den ve Dünyadan Örnekler.

Kuzu, T. S. (2013). Ögretmen Adaylarinin Okumaya Karsi Tutumlari ile Genel Kültür Düzeyleri Arasindaki Iliskinin Degerlendirilmesi/The Evaluation of Correlation between Teacher Candidates' Attitudes towards Reading and Intellectual Knowledge Levels. Dil ve Edebiyat Egitimi Dergisi, 2(6), 55.

Seçgin, F., Yalvaç, G. ve Çetin, T. (2010), İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Karikatürler Aracılığıyla Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, 11-13 Kasım, 391-398.

Tor, H. ve Erden, O. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, The Turkish Online Journal of Educational Technology ,3,1 , 120-130.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.