LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL İKLİMİ ALGILARI

SONER DOĞAN
1.992 881

Öz


Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin okul iklimi algılarını belirlemek ve elde edilen verilere göre çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Acarbay (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 76 maddeden ve 15 boyuttan oluşan ”Okul İklimi Ölçeği”nin 51 maddesi ve 9 boyutu kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Sincan ilçesinde bulunan liselerdir. Örneklem ise random örnekleme yöntemiyle seçilen 1246 öğrencidir. Araştırmanın alt problemleri çözümlenmesinde, t-testi, Tek Faktörlü Anova (varyans analizi) uygulanmış; frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Lise öğrencilerinin okul iklimi ile ilgili olumlu algılama düzeyleri ile “sınıf düzeyi”, “ailedeki birey sayısı”, “ailenin gelir düzeyi”, “annenin eğitim düzeyi” ve “babanın eğitim düzeyi” değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna göre, ilgili değişkenlerin düzeyi arttıkça öğrenciler, okul iklimi ile ilgili olumlu algılama düzeylerinin arttığını belirtmektedirler. Okul iklimi konusundaki görüşler “cinsiyet” değişkenine göre de farklılaşmakta, erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre “öğrenciler arası ilişkiler” boyutunda okul iklimini daha olumlu değerlendirmektedirler.

Anahtar kelimeler


Okul iklimi, lise, ergenler.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.286

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.