ÖĞRETMENLERİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM İNANÇLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

CELAL TEYYAR UĞURLU, HİLAL ÇALMAŞUR
1.471 387

Öz


 

Bu çalışma, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim inançlarına ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılmasını amaçlamıştır. Araştırmanın örneklemini Sivas il merkezindeki okullarda görev yapan 132 ortaokul öğretmeni ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 147 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak nicel boyutta  “Eğitim İnançları Ölçeği (EİÖ)”, nitel boyutta yarı yapılandırılmış “Öğretmen Görüşme Formu” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nicel boyutta betimsel istatistikler, t-Testi, Kruskal Wallis Testi; nitel boyutta içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, ortaokul öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının eğitim inançlarına ilişkin nicel veriler her iki grubunda en yüksek katılım gösterdiği boyutların varoluşçuluk ve ilerlemecilik, en az ise esasicilik eğitim felsefeleri olduğunu göstermektedir. Çalışmada elde edilen nitel verilere göre ortaokul öğretmenlerinin eğitim inançlarına dair amaçlarının en fazla yeniden kurmacılık, en az esasicilik kategorilerine ait olduğu; öğretmen adaylarının eğitim inançlarına dair amaçlarının ise en fazla ilerlemecilik, en az varoluşçuluk kategorilerine ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 


Tam metin:

PDF


Referanslar


Beytekin, O. F. ve Kadı, A.(2015). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ve değerleri üzerine bir çalışma. International Journal of Social Science, 31, 327-341.

Biçer, B., Er, H. ve Özel, A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 229-242

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık

Creswell, J.W. (2009). Research design. Qualitative, quantitavive, and mixed methods approaches. Sage pıblication, California.

Çetin, B., İlhan, M. ve Arslan, S. (2012). Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(5), 149-170.

Çoban, A. (2002). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının, eğitim sürecine ilişkin felsefi tercihlerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2), 311-318

Çoban, A. (2007). Sınıf öğretmenlerinin eğitim sürecine ilişkin felsefi tercihlerini değerlendirme. Üniversite ve Toplum, 7(4)

Doğanay, A. (2011). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 332-348

Doğanay A. ve Sarı, M. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algıların değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 321-337.

Duman, B. (2008). Öğrencilerin Benimsedikleri Eğitim Felsefeleriyle Kullanıldıkları Öğrenme Strateji ve Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), 203-224.

Duru, S. (2006). Pre-service Elementary Education Teachers’ Beliefs About Teaching and Learning in Turkey. Unpublished dissertation, Indiana University, Bloomington.

Ekiz, D. (2005). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımlarına İlişkin Eğilimlerinin Karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1-11.

Ekiz, D. (2007). Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımları Hakkında Görüşlerini Farklı Programlar Açısından İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-12.

Elisasser, C. W. (2008). Teaching educational philosophy: A response to the problem of first-year urban teacher transfer. Education & Urban Society, 40 (4), 476-493

Ertürk, S. (2013). Eğitimde program geliştirme(1. baskı). Ankara: Edge Akademi Yayıncılık

Green, J. C., Krayder, H., & Mayer, E. (2005). Combining qualitative and quantitative methods in social inquiry. In B. Somekh & C. Lewin (Eds.). Research methods in the social sciences (pp. 275-282). London: Sage.

Ilgaz, G., Bülbül, T. ve Çuhadar, C. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 50-65.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (17 b.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Koçak, C. , Ulusoy, M. F. ve Önen, A. S. (2012). Öğretmen adaylarının kimlik işlevlerinin ve eğitim inançlarının incelenmesi. 10.Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi , 2012 Niğde.

Moss, G., & Lee, C. (2010). A critical analysis of philosophies of education and INTASC standards in teacher preparation. International Journal of Critical Pedagogy, 3 (2), 36-46.

Northcote, M. (2009). Educational Beliefs of Higher Education Teachers and Students: Implications for Teacher Education. Australian Journal of Teacher Education, 34(3). http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2009v34n3.3

Saban, A. (2003). A Turkish profile of prospective elementary teachers and their views of teaching. Teaching and Teacher Education, 19(8), 829-846.

Sang, G., Valcke, M., Braak, J. and Tondeur, J. (2009). 'Investigating teachers' educational beliefs in Chinese primary schools: socioeconomic and geographical perspectives. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 37(4), 363 -377

Savran, A. ve Çakıroğlu, J. (2004). Preservice science teachers’ orientations to classroom management. Hacettepe University Journal of Education Faculty, 26, 124-130.

Şahin, S., Tunca, N. ve Ulubey, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 13(4), 1473-1492

Tekin, S. & Üstün, A. (2008). Amasya Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Eğitim Süreci Hakkındaki Felsefi Tercihlerinin Tespiti. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 145-158.

Tondeur, J.,Hermans, R., vanBraak, J., & Valcke, M. (2008). Exploring the link between teachers‟ educational belief profiles and different types of computer use in the classroom. Computers in Human Behavior, 24(6), 2541–2553.

Uğurlu, C. T. (2014). Eğitim Bilimlerine Giriş. Ankara: Eğiten Kitap

Yıldırım A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, K., Altınkurt, Y. & Çokluk, Ö. (2011). Eğitim İnançları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri , 11(1) , 343-350.

Yılmaz, K., Altınkurt, Y. ve Oğuz, A. (2012). İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Eğitim İnançları. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2), 1-19.

Yılmaz, T. ve Tosun, M. F. (2013). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğretmen öğrenci ilişkilerine yönelik görüşleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 23.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.