OYUN DESTEKLİ KESİR ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: VİDEO DESTEKLİ BİR ÇALIŞMA

RAMAZAN GÜRBÜZ, MEHMET GÜLBURNU, SEDA ŞAHİN
2.168 947

Öz


Bu çalışmanın amacı oyunlarla zenginleştirilmiş sınıf ortamında kesirler konusunun öğretimi hakkında öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. 6. sınıf kesirler konusu kazanımlarına uygun olarak hazırlanan Kesir Domino ve Kesir Puzzle oyunları araştırmacılar tarafından uygulanmış ve uygulamalar videoya çekilmiştir. Video kayıtları doktora eğitimine devam eden 4 matematik öğretmenine izletilmiş ve yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılarak öğretmenlerden oyunları ve sınıf ortamını çeşitli boyutlarıyla değerlendirmeleri istenmiştir. Elde edilen bulgular oyunların ilgi çekici, eğlenceli ve motive edici olduğunu, öğrencilerin derse aktif katılımını sağladığını ve matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirdiğini göstermektedir. Oyunlarla zenginleştirilmiş kesir öğretimi, çoklu temsillere ve etkileşime fırsat verdiği için sofistike anlamlar ve matematiksel farklılıklar oluşturmanın yanısıra, bu ortamlara özel sosyomatematiksel normlar ortaya koymuştur. Ayrıca oyunlarla desteklenmiş uygulamalı sınıf içi etkinlik videolarının geliştirilip erişime açık web tabanlı ortamlarda paylaşılmasının pedagojik açıdan faydalı bir uygulama olacağı konusunda öğretmenlerin hemfikir oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Oyun destekli öğretim, kesirler, sınıf içi uygulamalar, öğretmen görüşleri


Tam metin:

PDF


Referanslar


Aksoy, N.C. (2010). Oyun Destekli Matematik Öğretiminin İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerin Kesirler Konusundaki Başarı, Başarı Güdüsü, Öz-Yeterlik ve Tutumlarının Gelişimlerine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aksoy, N. C., Kaleli-Yılmaz, G. (2011). “Kesirler Konusunda Uygulanan Oyun Destekli Öğretimin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etkisi.” Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, (I-II): 105-117.

Altun, M. (2004). İlköğretim İkinci Kademe (6, 7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi. Bursa: Alfa.

Altunay, D.(2004). Oyunla Desteklenmiş Matematik Öğretiminin Öğrenci Erişisine ve Kalıcılığına Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bauersfeld, H. (1988). “Interaction, Construction, and Knowledge: Alternative Perspectives for Mathematics Education.” In T. Cooney ve D. Grouws (Eds.), Effective Mathematics Teaching (pp. 27-46). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics/Erlbaum.

Canbay, İ. (2012). “Matematikte Eğitsel Oyunların 7.Sınıf Öğrencilerinin Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri, Motivasyonel İnançları ve Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi.” Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çakmak, M. (2000). “İlköğretimde Matematik Öğretimi ve Aktif Öğrenme Teknikleri.” Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3): 119-131.

Çakmak, M. (2004). “İlköğretimde Matematik Öğretimi ve Öğretmenin Rolü.” Matematikçiler Derneği. http://www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=71:ilkogretimde-matematik-ogretimi-ve-ogretmenin-rolu&catid=8:matematik-kosesi-makaleleri&Itemid=172 adresinden 17 Haziran 2015 tarihinde alınmıştır.

Dondlinger, M.J. (2007). “Educational Video Game Design: A Review of the Literature.” Journal of Applied Educational Technology, 4(1): 21-31.

Erdoğan, A. ve Özdemir-Erdoğan, E. (2013). “Didaktik Durumlar Teorisi Işığında İlköğretim Öğrencilerine Matematiksel Süreçlerin Yaşatılması.” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1): 17-34.

Flewellıng, G. (2003). “Sense Making: Changing the Game Played in the Typical Classroom.” Australian Mathematics Teacher Journal, 58(1): 8-16.

Gabriel, F., Coché, F., Szücs, D., Carette, V., & Rey, B. (2012). “Developing Children’s Understanding of Fractions: An Intervention Study.” Mind, Brain and Education, 6(3): 137–146.

Gökbulut, Y. ve Yumuşak, E. Y. (2014). “Oyun Destekli Matematik Öğretiminin 4. Sınıf Kesirler Konusundaki Erişi ve Kalıcılığa Etkisi.” International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2): 673-689.

Gürbüz, R., Erdem, E. & Uluat, B. (2014). “Reflections from the Process of Game-Based Teaching of Probability.” Croatian Journal of Education, 16(3): 109-131.

Kılıç, M. (2007). “İlköğretim 1. Sınıf Matematik Dersinde Oyunla Öğretiminde Kullanılan Ödüllerin Matematik Başarısına Etkisi.” Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Koran, L. J., & McLaughlin, T. F. (1990). “Games or Drill: Increasing the Multiplication Skills of Students.” Journal of Instructional Psychology, 17(4): 222-230.

MEB (2013). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: MEB Basımevi.

Moss, J., & Case, R. (1999). “Developing Children's Understanding of the Rational Numbers: A New Model and an Experimental Curriculum.” Journal for Research in Mathematics Education, 30 (2): 122-147.

Orhan, F. ve Akkoyunlu, B. (1999). “Uzaktan Eğitim Yaklaşımında Temel Eğitim I. Kademe Öğretmenlerinin Video Destekli Hizmet İçi Eğitimi.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(17): 134 – 141.

Pivec, M.,& Kearney, P. (2007). “Games for Learning and Learning from Games.” Organizacija, 40(6): 419-423.

Rowe, J. C. (2001). “An Experiment in the Use of Games in the Teaching of Mental Arithmetic.” Philosophy of Mathematics Education Journal, 14: 1-20. http://people.exeter.ac.uk/PErnest/pome14/rowe.pdf adresinden 03 Temmuz 2015 tarihinde alınmıştır.

Saxe, G. B., Gearhart, M., & Seltzer, M. (1999). “Relations Between Classroom Practices and Student Learning in the Domain of Fractions.” Cognition and Instruction, 17(1): 1-24.

Sawyers, K.J. & Rogers, S. C. (1994). Helping Your Children Develop Through Play. Washington D.C.: NAEYC.

Scholz, K., Macheleid, S., Mörstedt, A., Reinhold, R., Schack, A., Rehlich, H. & Zimmermann, B. (2005). “On Productive Mathematical Thought Processes and Understanding: Two case studies from teaching fractions”, XXII Annual symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association, November 25–26, Oulu, Finland.

Song, M. and S. Zhang (2008). “EFM: A Model for Educational Game Design.” In Link, S. (Ed.) Lecture Notes in Computer Science (pp. 509-517). Springer: US.

Soylu, Y. (2001). Matematik Derslerinin Öğretiminde (I. Devre 1, 2, 3, 4, 5. Sınıf) Başvurulabilecek Eğitici-Öğretici Oyunlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Şahin, S. (2011). “Öğrenci Zorlukları Konusunda Geliştirilen Bir Mesleki Gelişim Programının Matematiksel Öğrenci Zorluklarına Gösterilen Müdahale Türlerine Etkisi.” Yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Şiap, İ. ve Duru, A. (2004). “Kesirlerde Geometriksel Modelleri Kullanabilme Becerisi.” Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1): 89-96.

Temur, Ö. (2011). “Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Kesir Öğretimine İlişkin Görüşleri: Fenomenografik Araştırma.” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29: 203-212.

Toptaş, V. (2008). “Geometri Öğretiminde Sınıfta Yapılan Etkinlikler ile Öğretme-Öğrenme Sürecinin İncelenmesi.” Elementary Education Online, 7(1): 91-110.

Tucker, S. I., (2014). “REFractions: The Representing Equivalent Fractions Game.” Australian Primary Mathematics Classroom, 19(1): 29-34.

Tural, H. (2005). “İlköğretim Matematik Öğretiminde Oyun ve Etkinliklerle Öğretimin Erise ve tutuma etkisi.” Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Uğurel, I. (2003). Orta Öğretimde Oyunlar ve Etkinlikler ile Matematik Öğretimine ilişkin Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Uğurel, I., Moralı, S. (2008). “Matematik ve Oyun Etkileşimi.” Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3): 75-98.

Umay, A. (2002). “Öteki Matematik.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23: 275-281.

Voigt, J. (1995). “Thematic Patterns of Interaction and Sociomathematical Norms..” In P. Cobb ve H. Bauersfeld (Eds.), The Emergence of Mathematical Meaning: Interaction in Classroom Cultures (pp. 163-202). Hillsdale, NJ: LawrenceE rlbaum Associates.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Yackel, E. ve Cobb, P., (1996). “Sociomathematical Norms, Argumentation, and Autonomy In Mathematics.” Journal For Research in Mathematics Education, 27(4): 458-477.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma. (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.