WALLACH’IN OLUŞTURDUĞU ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN KARİYER YÖNETİM UYGULAMALARINA ETKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA

GÜL GÜN
1.338 2.555

Öz


Örgütlerde karar almada çalışanlara bir çerçeve çizen örgüt kültürü insan kaynakları yönetimi uygulamalarına ilişkin kararları etkileyen önemli bir faktördür. Örgütlerde etkin bir kariyer yönetim uygulamalarının varlığı örgüt kültürü değerlerine bağlıdır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı “Örgüt kültür tipleri ile kariyer yönetim uygulamaları arasında nasıl bir ilişki var” ve örgüt kültürü tipleri kariyer yönetim uygulamalarını ne derecede etkilemektedir?” sorusuna cevap verebilmektir.

Araştırmada veriler, örgüt kültürü tipi için, Türkçe’ye Yahyagil (2004) tarafından çevrilen Wallach‘ın (1983) ölçeği ve kariyer yönetim uygulamaları içinse Gonca Kılıç’ın (2008) tarihli çalışmasındaki ölçekler aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın evrenini, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin çalışanları oluşturmaktadır. 639 çalışandan elde edilen veriler doğrultusunda çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Kariyer yönetimi ile Bürokratik, Yenilikçi ve Destekleyici Örgüt Kültürü arasındaki çoklu doğrusal regresyon modeli anlamlı bulunmuştur (F=55.927; p<0,001). Bürokratik örgüt kültür tipi kariyer yönetim uygulamalarını negatif yönde etkilerken, destekleyici ve yenilikçi örgüt kültür tipi kariyer yönetim uygulamalarını pozitif yönde etkilemektedir

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.