FORMASYON DERSİ ALAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

TEKİN ÇELİKKAYA
3.234 484

Öz


Öğretmenlerin sınıf içinde etkin bir şekilde öğretim yapabilmeleri için, öğretim teknolojisi kullanımı ile ilgili becerileri kazanmaları ve bunları etkin bir şekilde uygulamaları gerekmektedir. Bunun için bu beceriler hizmet öncesi eğitimde ÖTMT dersiyle öğretmen adaylarına kazandırılmaya çalışılmalıdır. Bu araştırmanın amacı, ÖTMT dersinin formasyon eğitimi alan tarih öğretmeni adaylarına neler kazandırdığını ortaya koymaktır. Bu araştırmada formasyon eğitimi alan tarih öğretmen adaylarının almış oldukları ÖTMT dersine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan yapılandırılmış görüşme formu açık uçlu 5 sorudan oluşmakta olup verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz kullanılmıştır. Öğretmen adayları ÖTMT dersinin öğretmenlik meslek bilgisine katkılarını en çok farklı materyallerle nasıl verimli ders işleneceğini öğretmesi, en az da konuya uygun materyal seçmeyi/yapmayı öğretmesi olarak ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları en çok film-video materyalini en az ise diorama materyalini kullanmayı edeceklerini ifade tercih etmişlerdir. Bunları sırasıyla maket-model, albüm, histomap, kavram karikatürü, gazete-medya materyalleri takip etmektedir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


KAYNAKÇA

Acer,D.(2011) Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Materyal Geliştirme Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, İlköğretim Online, 10(2), 421-429.

Alım,M. (2007)Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (ÖTMG) Dersinin Önemi ve Öğretim Sürecine İlişkin Öneriler, Doğu Coğrafya Dergisi,12(17),243-262

Alım,M. (2015) Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı/Geliştirme Dersinde Elde Ettikleri Kazanımlar. Doğu Coğrafya Dergisi, 20(33), 1-10.

Bektaş, F., Nalçacı, A. ve Erçoşkun, H. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı” Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri, Kuramsal Eğitimbilim, 2(2), 19-31.

Çalışoğlu,M.(2015) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri, Current Research in Education, 1(1), 23-32

Çelik,L.(2009).Öğretim Materyallerinin Hazırlanması ve Seçimi (Ed.Ö.Demirel ve E.Altun). (2009). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (3.Baskı) içinde s.29-68 Ankara: Pegem

Demircioğlu,İ.H.(2014). Tarih Öğretimi, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Ed. İ.H.,Demircioğlu ve İ.Turan)Tarih Öğretimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı içinde s:1-12,Ankara :Pegem

Geçer Kolburan, A. (2010). Teknik Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Dersine Yönelik Deneyimleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2), 1-25.

Gültekin, M. (2002). “Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi Kapsamında İlköğretime Öğretmen Yetiştirme”, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1-2), 49-65.

Gündüz, Ş. ve Odabaşı, F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 43-48.

Güneş,G. ve İskenderoğlu Aydoğdu,T. (2014) İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Yaklaşımları, GEFAD / GUJGEF, 34(3): 469-488

Kabapınar,F.(2005) Yapılandırmacı Öğrenme Sürecine Katkıları Açısından Fen Derslerinde Kullanılabilecek Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kavram Karikatürleri,Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,5(1),101-146

Kaya,R.(2014). Tarih Derslerinde Alternatif Materyal Kullanımı (Ed. İ.H.,Demircioğlu ve İ.Turan)Tarih Öğretimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı içinde s:225-248, Ankara :Pegem

Kirschner, P. & Selinger, M. (2003). “The State of Affairs of Teacher Education with Respect to Information and Communications Technology”, Technology, Pedagogy and Education, 12 (1), 5-17. DOI: 10.1080/14759390300200143

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2008). İlköğretim 4-8. Sınıf Öğretim Programlarının Öğrenme-Öğretme Süreçlerinde Gazete Kupürlerinden Yararlanma, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Başkanlığı.

Nalçacı, A. ve Ercoşkun, M.H. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Materyaller. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 141-154.

Özden Özdemir,D.(2015) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Film ve Fotoğraf Kullanımı.(Ed.R.Sever,E.Koçoğlu.) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı içinde s.133-167

Özer, Ö. ve Tunca, N. (2014). Öğretmen Adaylarının Materyal Hazırlama ve Kullanmaya Yönelik Görüşleri. Route Educational and Social Science Journal, 1(3), 214-229.

Öztaş,S.(2014). Tarih Öğretiminde Filmlerin Kullanımı (Ed. İ.H.,Demircioğlu ve İ.Turan)Tarih Öğretimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı içinde s:163-182,Ankara :Pegem

Öztürk,T. ve Öztürk Zayimoğlu, F.( 2015)Tarih Öğretmen Adaylarının “Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı” Dersine Yönelik Uygulamaları İle Görüşlerinin İncelenmesi,e Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (3),63-78

Sarıtaş, M. (2007). “Öğretimde Yararlanılan Araç-Gereçler ve Etkili Kullanımı”, (Editör: M.Sarıtaş), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı içinde (1. Baskı), s.55-81, Ankara: Pegem A

Şahin Yanpar, T. ve Yıldırım, S. (1999) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara:Anı.

Sevim, O., (2014), Disiplinler Arası Materyal Geliştirme Sürecinin Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğretim Tasarımı Başarılarına ve Üst Bilişsel Farkındalıklarına Etkisi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9(9), 897-913. Doi Number: 10.7827/TurkishStudies.7084

Yalın, İ. H. (2010), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, (22.Basım) Ankara:Nobel Dağıtım.

Yaman, H. (2007). Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” dersi bağlamında Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Yeterlik ve Algıları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 57-71.

Yıldırım, A. ve Şimsek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Genişletilmiş Baskı) Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yin,R.K.(1989) Case Study Research:Design and Metohds. Sage Publications. Retrived from https://books.google.com.tr/books/about/Case_study_research.html?id=gxy2AAAAIAAJ&redir_esc=y

Yüksek Öğretim Kurulu [YÖK]. (2007a). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri(1982-2007). URL: http://www.yok.gov.tr/web/guest/yayinlarimiz adresinden 29.10.2016 tarihinde erişilmiştir.

Yüksek Öğretim Kurulu [YÖK]. (2007b). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları URL:http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/49875 adresinden 29.10.2016 tarihinde erişilmiştir.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.