İLKOKUL BİRİNCİ SINIF UYUM VE HAZIRLIK PROGRAMI’NIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

NURTAÇ ÜSTÜNDAĞ, ADİL TÜRKOĞLU
1.350 310

Öz


Bu çalışmanın amacı; İlkokul Birinci Sınıf Uyum ve Hazırlık Programı’nın öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Bu amaçla karma yöntemden yararlanılmış, nicel ve nitel veri toplama teknikleri birlikte kullanılmıştır. Aydın ili ve ilçe merkezlerinde yer alan ilkokullarda görev yapan toplam 307 öğretmene anket uygulanmış, ayrıca 15 öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Nicel verilerden elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin Uyum ve Hazırlık Programı’nın kazanım, içerik, öğrenme öğretme süreci ve değerlendirme boyutlarına ilişkin olumlu görüşte oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerin, programın boyutlarına ilişkin maddelere yönelik görüşlerinin büyük bir çoğunluğunun öğretmenlerin cinsiyetlerine ve okuttukları sınıf düzeyine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmüştür. Nitel verilerden elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin büyük bir kısmının programı uygulamaya başlamadan önce yeterli bilgiye sahip olmadıkları, süreyi uzun buldukları, programın öğrencilerin seviyelerine uygun olmadığı ve uygulanabilirliğini düşük buldukları ortaya çıkmıştır. Öğretmenler, fiziki koşulların iyileştirilmesi, öğrencilerin yaş farklarına göre düzenlemeler yapılması, programın süresinin azaltılması konularına dikkat çekmektedir.

Anahtar Sözcükler: İlkokul birinci sınıf, uyum ve hazırlık, öğretmen görüşleri, program değerlendirme


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.