OKUL ÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME BİÇEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ONUR KÖKSAL, ASUDE B. DAĞAL
1.480 380

Öz


Bu araştırmanın amacı;“Okul Öncesi” ve “Sınıf Öğretmenliği” bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarının öğrenme biçemlerini belirlemek, bulundukları programa, cinsiyetlerine, ekonomik düzey değişkenlerine göre öğrenme biçemlerinin farklılıklarını tespit etmektir. Araştırmada betimsel tarama modeli benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Konya İli’nde Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği’nde okumakta olan 399 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veriler “Big 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri” kullanılarak toplanmıştır. “Big 16 Öğrenme Biçemleri” envanterinin (Şimşek, 2002) toplam puan düzeyindeki iç tutarlılık güvenilirliği 0,84’tür. Ayrıca öğretmen adaylarının öğrenme biçemlerinden aldıkları puanlar istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının öğrenme biçemlerinin cinsiyetlerine göre bedensel ve işitsel biçemde farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının bulundukları programa, anne-baba eğitim düzeylerine ve ekonomik düzey algılarına göre de farklılık görüldüğü ortaya konmuştur. 


Tam metin:

PDF


Referanslar


Balat, G., Bilgin, H., & Özdemir, A. (2012). A Study on the Development of the Learning Styles Scale for 5-6 Year-old Children. Elementry Education Online, 2(11), 480-490. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/viewFile/5000037883/5000036741

Can, Ş. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(41), 70-82.

Demir, R., & Aybek, B. (2012). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(4), 27-39. http://www.ijocis.net/index.php/ijocis/article/view/16

Demir, T. (2008). Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Bunların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 1-20. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi4/sayi4pdf/demir_tazegul.pdf

Durdukoca, Ş., & Arıbaş, S. (2011). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Öğrenme Stillerinin Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6(1), 169-182.

Felder, R. (1988). Learning and Teaching Styles in Engineering Education. Engr. Education, 7(78), 674-681. Haziran 2015 tarihinde http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/LS-1988.pdf adresinden alındı

Felder, R. (1995). Learning and Teaching Styles In Foreign and Second Language Education. Foreign Language Annals, 28(1), 21-31. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1944-9720.1995.tb00767.x

Furnham, A., Monsen, J., & Ahmetoğlu, G. (2009). Typical intellectual engagement, Big Five personality traits, approaches to learning and cognitive ability predictors of academic performance. British Journal of Educational Psychology, 79(4), 769-782. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1348/978185409X412147/full

Gencel, İ. (2007). Kolb'un Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Öğrenme Stilleri Envanteri-III'ü Türkçe'ye Uyarlama Çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 120-139.

Genç, M., & Kocaarslan, M. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği. TSA(2), 327-344. http://www.tsadergisi.org/Makaleler/952024708_18-165(327-344).pdf

Gökalp, M. (2013). The Effect of Students’ Learning Styles to Their Academic Success. Educational Research and Reviews, 17(8), 1634-1641. http://file.scirp.org/Html/37523.html

Gündüz, N. Ö. (2010). Learning Styles of Students from Different Cultures and Studying in Near East University. Procedia Social and Behavioral Sciences(9), 5-10. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810022123

Gündüz, N., & Özcan, D. (2015). Learning Styles of Students from Different Cultures and Studying in Near East University. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 5-10. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810022123

Küçükkaragöz, H., Deniş, H., Ersoy, E., & Karataş, E. (2009). İlköğretim Matematik, Fen Bilgisi ve Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. http://www.eab.org.tr/eab/2009/pdf/200.pdf

Montgomery, S., & Groat, L. (1998). Student Learning Styles and Their Implications For Teaching. Michigan: Center of Research on Learning and Teaching University of Michigan. Mayıs 2015 tarihinde www.crlt.umich.edu/publinks/CRLT_no10 adresinden alındı

Numanoğlu, G., & Şen, B. (2007). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 129-148.

Psycharis, S., Botsari, E., & Chatzarakis, G. (2014). Examining the Effects of Learning Styles, Epistemic Beliefs and the Computational Experiment Methodology on Learners' Perfromance Using The Easy Java Simulator Tool in Stem Disciplines. Journal of Educational Computing Research, 51(1), 91-118.

Şimşek, N. (2002). Big 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 33-47. http://www.ebuline.com/pdfs/1Sayi/1-3.pdf

TFA. (2011). Learning Theory. Haziran 2015 tarihinde Teachingasaleadership.org: http://teachingasleadership.org/sites/default/files/Related-Readings/LT_2011.pdf adresinden alındı

Topuz, F., & Karamustafaoğlu, O. (2013). Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Fen Bilgisi Öğretmen Adayları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi(21), 30-46. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423939696.pdf

Ünal, K., Alkan, G., Özdemir, F., & Çakır, Ö. (2013). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stil ve Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 56-76. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000450

Veznederoğlu, R., & Özgür, O. (2005). Öğrenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve İşlevleri. İlköğretim-Online, 4(2), 1-16. http://ilkogretim-online.org.tr/vol4say2/v04s02m1.pdf
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.