İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

AHU TANERİ, ZAFER TANGÜLÜ
1.944 377

Öz


Bu çalışmanın amacı, ilkokul 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerinin sığınmacılara bakış açılarını incelemektir. Araştırma problemine yönelik anlamlı ilişkileri ortaya koyabilmek, açıklayabilmek için nitel araştırma yöntemi ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara İli Merkez İlçesi'ne bağlı bir devlet okulunda 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan 34 ilkokul 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubu seçilirken olasılık temelli örnekleme yöntemlerinden seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada öğrencilerin sığınmacılar hakkındaki ön bilgilerini yoklamak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan bir form dağıtılmıştır. Bu aşamada öğrencilere herhangi bir bilgilendirme yapılamamış sadece öğrencilerin gözlem ve görüşlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında araştırmacılar tarafından tarafsız gazetelerden derlenmiş sığınmacı haberleri ile bir ders saati olacak şekilde Sosyal Bilgiler dersi işlenmiştir. Araştırmanın üçüncü aşamasında ise öğrencilere hem haber metinlerinde okuduklarını değerlendirebilmeleri hem de dersin sonunda sığınmacılar hakkındaki görüşlerini tespit edebilmek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan sorulardan oluşan bir form dağıtılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin dersin işlenmeden önceki görüşleri ile dersin sonundaki görüşleri arasında farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Öğrencilere gazete haberlerinin nasıl değerlendirileceği, önce- şimdi- sonra bağlamında öğretilmeli, öğrencilerin fikir ve çözüm üretmeleri sağlanmalıdır. Bu, öğrencilerin benzer bir durumla karşılaştıkları zaman daha hem daha pratik hem de daha işlevsel çıkarım ve davranışlarda bulunmasını kolaylaştıracaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler öğretimi, güncel olaylarla eğitim, gazete kupürlerinden yararlanma.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Akan, Y. ve Arslan İ. (2008). Göç ekonomisi. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Akşit, G., Bozok, M. ve Bozok, N. (2015). ''Zorunlu Göç, Sorunlu Karşılaşmalar: Hisar Köyü, Nevşehir’deki Suriyeli Göçmenler Örneği.'' Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1(2): 92- 116.

Aydın, A. (2014). Eğitim psikolojisi: Gelişim, öğrenme, öğretim. 13. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.

Aydın, İ. (2016). Dış Göçlerin Türk Ekonomisine Etkileri: Suriye Kaynaklı Dış Göçün İktisadi Açıdan İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 22. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.

Dilek, D. (2001). ''İlköğretimde Tarih Konularının Öğretiminde Kullanılan Tekniklere Göre Öğretmen Tipleri.'' Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1(2): 323-336.

Döner, H. (2016). Suriyeli Göçmenlerle Yaşanan Sorunlar Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Hatay İli Örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Dönmez, C. ve Tangülü, Z. (2012). ''Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi’nde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi.'' Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2): 347-361.

Göker, G. ve Keskin, S. (2015). ''Haber Medyası ve Mülteciler: Suriyeli Mültecilerin Türk Yazılı Basınındaki Temsili.'' İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 41: 229- 256.

Harunoğulları, M. (2016). ''Suriyeli Sığınmacı Çocuk İşçiler ve Sorunları: Kilis Örneği.'' Göç Dergisi, 3(1): 29- 63.

İnan, S. (2014). Sosyal bilgiler eğitimine giriş: Kavramlar, yaklaşımlar, etkinlikler. (Editör: Süleyman İnan). Sosyal bilgiler eğitimi: Nedir, ne zaman ve neden? (1- 21). Ankara: Anı Yayıncılık.

Kalkan, M. (2012). Sosyal öğrenme kuramı. 4. Baskı (Editörler: Y. Özbay ve S. Erkan). Eğitim psikolojisi (245-269). Ankara: Pegem Akademi.

Kartal, B. ve Başçı, E. (2014). ''Türkiye’ye Yönelik Mülteci ve Sığınmacı Hareketleri.'' CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi 12(2): 275- 299.

Kolukırık, S. (2009). ''Mülteci ve Sığınmacı Olgusunun Medyadaki Görünümü: Medya Politiği Üzerine Bir Değerlendirme.'' Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1): 1 -20.

Korkmaz, B. (2016). Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yasadışı Göçün Uluslararası Güvenliğine Etkileri: Avrupa Birliği Örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul.

Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma türleri. Çev., Selahattin Turan. Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3-19). (Çeviri editörü: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Naz, Y. (2015). Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikası Ve Uluslararası Göçün Türkiye’deki Güncel Sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Ormrod, J. E. (2013). Sosyal bilişsel kuram. Çev., Rukiye Şahin. Öğrenme psikolojisi (111-140). (Çeviri editörü: Mustafa Baloğlu). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Öztürk, C. (2012). Sosyal bilgiler: Toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. 3. Baskı (Editör: Cemil Öztürk). Sosyal bilgiler öğretimi: Demokratik vatandaşlık eğitimi (2- 31). Ankara: Pegem Akademi.

Patton, M. Q. (2014). Analiz, yorum ve raporlaştırma. Çev., A. Çekiç ve A. Bakla. Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (429 -539). (Editörler: M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.

Stemler, S. (2001). ''An Overview of Content Analysis.'' Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(17): 137-146.

Tay, B. (2013). Sosyal bilgiler öğretiminin dünü bugünü yarını. 3. Baskı (Editörler: R. Turan ve K. Ulusoy). Sosyal bilgilerin temelleri (2- 18). Ankara: Pegem Akademi.

Topkaya, Y. ve Akdağ, H. (2016). ''Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Suriyeli Sığınmacılar Hakkındaki Görüşleri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği.'' Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 767-786.

Tutar, H. (2013). Davranış bilimleri: Kavramlar ve kuramlar. 3. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 9. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A. (2010). Eleştirel Pedagoji. Ankara: Anı.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.