E-AJELI (Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction)

53.732 23.334

HAKEMLİK İÇİN DUYURU

Daha önce dergipark ulakbim üzerinde bulunan herhangi bir dergide üyeliği bulunan ve dergimizde hakemlik yapmak isteyen yazarlarımız lütfen kendinizi hakem olarak tanımlayınız. Daha önce üyeliği olmayan hakemlerimizin dergimize kayıt olmaları gerekmektedir. 

İNGİLİZCE GENİŞ ÖZET DUYURUSU

Dergimizin uluslararası indekslerde taranması amacıyla Haziran sayısı dahil olmak üzere gönderilen makalelerde İngilizce geniş özet bölümü yer alması gerekmektedir. İngilizce geniş özet kavramsal çerçeve, amaç veya problem cümlesi, yöntem, bulgular ve sonuç gibi başlıklar altında (metin içerisinde kaynağa atıfta bulunulmadan) 1000-1500 kelime arasında hazırlanmalıdır. 

Dergiye gönderilen yazılar APA 6 yazım kurallarına uygun olmalıdır.  

Makalelerin her şey dahil (referans, tablo, şekil vs), sadece İngilizce Uzun Özet hariç olmak üzere 7000-7500 kelimeyi geçmemesi gerekmektedir. 

 


ANADOLU EĞİTİM LİDERLİĞİ VE ÖĞRETİM DERGİSİ

Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisinde öncelikle eğitim yönetimi, liderliği ve denetimi olmak üzere eğitim bilimleri ve öğretim alanında araştırma, inceleme ve uygulama niteliğindeki çalışmalar yayınlanabilir. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere değerlendirilmeye alınmamış olmalıdır. Dergide yayınlanacak çalışmaların APA (American Psychological Association) yazım kılavuzuna uygun olması gerekmektedir. Derginin yazı dili İngilizce ve Türkçedir. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Dergi haziran ve aralık olmak üzere yılda en az iki defa on line olarak yayınlanır. Öncelikli olarak eğitim bilimleri, eğitim yönetimi, liderliği ve denetimi alanında bilimsel çalışmaları yayınlamayı benimsemekle birlikte öğretmen yetiştiren alanlar ve öğretimle ilgili makaleler de kabul edilmektedir. 

 


 

Editor

Engin Aslanargun                             University of  Düzce, Turkey 

 

International Editor

Abdurrahman İlğan                           University of  Düzce, Turkey

 

Editorial Board

Muhammad Akram                              Lahore University of Education , Pakistan

Ali Balcı                                            University of Ankara, Turkey

M. Engin Deniz                                   University of Yıldız Teknik, Turkey

Abdurrahman Kılıç                               University of  Düzce, Turkey

Edward F. Pajak                                  John Hopkins University School of Education, Colombia

Oksana Parylo                                    Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium

Susan Sullivan                                   The City University College of Staten Island, New York

Sally J. Zepeda                                  University of Georgia College of Education, Georgia

Zülfü Demirtaş                                   Fırat University, Turkey

 


Advisory and Review Board

Asım Arı                                             Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fatih Bektaş                                        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  

Abdurrahman Ekinci                               Artuklu Üniversitesi

Abdurrahman İlğan                                Düzce Üniversitesi

Abdurrahman Kılıç                                 Düzce Üniversitesi

Habip Özgan                                        Gaziantep Üniversitesi

Mehmet Sincar                                     Gaziantep Üniversitesi

Cevat Yıldırım                                      Artuklu Üniversitesi

Semra Kıranlı Güngör                             Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Semiha Şahin                                       Dokuz Eylül Üniversitesi

Taner Atmaca                                       Düzce Üniversitesi

Kağan Kırcaburun                                   Düzce Üniversitesi


ANADOLU EĞİTİM LİDERLİĞİ VE ÖĞRETİM DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

 

YAZARLARA BİLGİ

Özet ve Abstract

Çalışmanın başında 300-350 kelime arası çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları ve temel sonuçlarını içeren Türkçe ve İngilizce özet ile bu dillerde 3-5 arası anahtar kelime yer almalıdır. Özetler Times New Roman yazı tipinde 9 karakter olmalıdır.

Tam Metin

Makale giriş, araştırmanın amacı ya da problem cümlesi varsa alt problemleri, yöntem (evren-örneklem ya da çalışma grubu, veri toplama araçları, geçerlilik-güvenirlik, verilerin toplanması ve analizi), bulgular ve yorum, tartışma ve sonuç, öneriler ile kaynakça alt başlıklarından oluşmalıdır.

Giriş bölümünde çalışmanın amacı, problem durumu, literatür taraması ve ilgili araştırmalar hakkında bilgiler sunulmalı ve çalışmanın problem durumu ile ilişkilendirilmelidir.

Yöntem bölümünde çalışmanın türü ve buna bağlı veri toplama kaynakları (nicel, nitel veya her ikisinin bir arada kullanıldığı desenlere ilişkin yöntem kısmında yeterli bilgi verilmeli), veri toplama ve analiz süreçleri hakkında okuyucular bilgilendirilmelidir.

Bulgular ve yorum kısmında çalışmada elde edilen veriler anlaşılır bir dille sunulmalı, bulgunun ne anlama geldiği açıklanmalıdır. Literatürle karşılaştırmaya yer verilmemelidir.

Tartışma ve sonuç bölümünde çalışmanın bulgularından hareketle ulaşılan sonuçlar birbirinden bağımsız literatür bilgileriyle karşılaştırılarak açıklanmalıdır.

Öneriler bölümünde, çalışma sonuçlarına dayalı olarak önerilerde bulunulmalıdır.

Kaynakça bölümü APA stiline göre düzenlenmelidir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Times New Roman yazı tipinde 10 karakter olmalı, özetler ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.  Çalışmanın Türkçe başlığı önce, İngilizce başlığı daha sonra yer almalı ve tamamı büyük harflerle yazılmalı, özetlerden sonra yazarların isimleri, kurumları ve e-mail adresleri belirtilmelidir. Çalışma, daha önce kongre veya sempozyumda sunulmuş ise ilk sayfanın altında sunulduğu konferans veya seminer ismi ile tarihi yer almalıdır.  

İngilizce Uzun Özet

İngilizce geniş özet kavramsal çerçeve, amaç veya problem cümlesi, yöntem, bulgular ve sonuç gibi başlıklar şeklinde (metin içerisinde kaynağa atıfta bulunulmadan) 1000-1500 kelime arasında hazırlanmalıdır. 

Dergiye gönderilecek makaleler http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ajeli adresine kayıt yapılarak yüklenmelidir. Çalışmalar editör incelemesinden sonra iki hakem değerlendirmesine sunulacak ve hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda yayın sırasına alınacaktır. 

 

ANATOLİAN JOURNAL OF EDUCATIONAL LEADERSHIP AND INSTRUCTION

Manuscript Submission

Abstract

Manuscripts should include an English and Turkish abstract of 300-350 words in the beginning containing the purpose, methodology, findings and basic conclusions and they should also include 3-5 keywords. Font Size should be 10 point Times New Roman in single space, and justified.

Full Text

Manuscript should consist the sub-headings of introduction, purpose or statement of problem/sub-problems (if any), methodology (population-sampling or study group, data collection tools, validity and reliability, data collection process and analysis), findings and comments, discussion and conclusion, suggestions and references

In introduction, there should be information about the purpose of the study, statement of problem, literature review and that information should be associated with the problem. In methodology, readers should be informed about the method of the study, data collection sources (quantitative, qualitative or both), data collection and analysis processes. In findings and comments, the obtained data should be presented clearly. Meaning of the findings should be explained. They should not be compared with the literature in this section. In discussion and conclusion, findings and results should be explained by being compared to independent literature and could be interpreted depending on the data. In suggestions part, suggestions should be made based on the results of the study. References section should be arranged in accordance with APA style.

Font size for the text should be 11 point Times New Roman. Full text should not exceed 20 pages including abstracts and references. English title of the study should be followed by Turkish title. Author names, institutions and e-mail addresses should follow the titles. If the study has been presented in any congress or symposiums, related information about the title, date and place should be included on at the bottom of the first page.

Manuscripts should be uploaded to http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ajeli mail address in Microsoft Word format. Studies will undergo two referee assessments after editor reviews and provided they are accepted, they will be put in order of publication.
ISSN: 2148-2667