Türkiye’de Ulusal Birlik Algısını Ölçmek: Sakarya Örneği

Mustafa Kemal Şan, Handan Akyiğit
2.181 371

Öz


Bu çalışma Türkiye’de yaşayan bireylerin toplumsal birlik ve beraberliğe yönelik bakış açılarının ortaya çıkarılabilmesi için “Ulusal Birlik Algısı Ölçeği”nin geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla literatür bilgilerinden de faydalanarak araştırmacı ve bu alanda uzman 3 kişi ile madde havuzuna bireylerin ulusal birliğe yönelik bakış açılarını ortaya çıkarıcı 43 durum yazılmıştır. Daha sonra ölçek geliştirme konusunda çalışmış 3 uzman akademisyenle madde havuzunda ifadeler üzerinde birlikte çalışılmıştır. Onlardan gelen dönütler doğrultusunda gerekli düzeltme işlemleri yapılarak 43 maddelik ulusal birlik ölçeği ön deneme uygulamasına hazır hale getirilmiştir. 43 maddelik deneme formu, Sakarya ili sınırları içerisinde yaşamakta farklı kültürel yapılara ve etnik kökene sahip 293 katılımcıya uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizleriyle (AFA) toplamda 35 maddeden oluşan bir yapıya ulaşılmıştır. Analizlerde ölçeğin alt ölçekleri arasındaki ilişkiye bakılmış ve faktörlerin birbirleriyle olumlu ve anlamlı ilişki içinde olduğu görülmüştür. Alt boyutların ulusal birliği sağlayan temel unsurlar olarak adlandırılan bir yapının bileşenleri olduğu ve bunların birlikte bir üst yapıyı oluşturduğu yapılan analizler sonucunda doğrulanmıştır. Modelin uyum indekslerinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi de AFA sonuçlarını doğrulamıştır. Ölçeğin tümü için iç tutarlılık katsayısı ise .86 olarak belirlenmiştir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17550/aid.61971

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.