Öğrencilerin Fizik Problemlerini Çözerken Güçlük Çektikleri Noktalar ve Onlara Sunulması Gereken Yardımlar Hakkında Öğretmenlerin Görüşleri

Seyhan ERYILMAZ TOKSOY, Elif AKŞAN, Ali Rıza AKDENİZ
2.572 579

Öz


Fizik dersinde, öğrencilerin en çok zorlandıkları konulardan birisinin problem çözme olduğu bilinmektedir. Araştırma özel durum deseninde yürütülmüştür. Trabzon ilinde çalışan, özel ders veren 6 fizik öğretmeniyle yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlar yazılı hale getirildikten sonra, veriler tümevarım yöntemiyle analiz edilmiştir. 25-30 dakika süren mülakatlarda öğrencilerin anlamakta güçlük çektikleri konular ve problem çözerken yaptıkları hatalar, öğretmenlerin öğrencilere nasıl yardım sundukları, problem çözme sürecinde öğrencilere destek olabilecek bir materyalde olması gerekenlerin neler olduğu gibi sorulara yer verilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular aracılığıyla öğrencilerin zorluk çektiği fizik konularının, öğretmenlere göre farklılık gösterdiği, öğrencilerin en çok bilgilerini ve grafikleri yorumlamada zorlandıkları, problem çözerken en çok işlem hatası yaptıkları, birim dönüşümlerini yapmayı ihmal ettikleri/unuttukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin öğrencilere problem çözerken sundukları yardımın öğrenci seviyesine göre farklılaştığı, genellikle benzer bir problemi çözme, konuyu kısaca hatırlatma, önemli yerlerin altını çizme, sorularla öğrenciyi çözüme yönlendirme, problem türlerinin çözüm kalıplarını açıklama gibi davranışlar sergileyerek onlara destek oldukları belirlenmiştir.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Serway, A.R. & Robert, J.B. (2002). Fen ve mühendislik için fizik- 2, Elektrik ve manyetizma-Işık ve optik (5. baskı). Ankara:Palme Yayıncılık.

Fıshbane, P.M., Gasıorowıcz, S. ve Thornton, S.T. (2008). Temel Fizik, Cilt-I. (3. Baskı). Ankara: arkadaş yayıncılık.

Çifçili, V. (2008). Dershane Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlilik Düzeyleri Ve Mesleki Doyumları Arasındaki İlişki. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi , 10,s. 101-115.

Baştürk, S ve Doğan S. (2010a). Lise öğretmenlerinin özel dershaneler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Uluslar arası insan bilimleri dergisi. 7(2), 135-157.

Baştürk, S ve Doğan S. (2010b). Üniversite Öğrencilerinin Perspektifinden Özel Dershanelerdeki Matematik Eğitimi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32, S. 45 – 63.

Arabacı, İ.B. ve Namlı, A. (2014). Dershanelerin Kapatılması Sürecinin Yönetici, Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/11 Fall 2014, p. 31-48, ANKARA-TURKEY.

Özden, M. (2010). Kimya öğretiminde okul ve dershane eğitiminin karşılaştırılmadı: Malatya ili örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Bahar, 8(2), 397-416.

Bal, Ö. (2011). Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Başarısında Etkili Olduğu Düşünülen Faktörlerin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Kış 2011, 2(2), 200-209.

Nakiboğlu, C. ve Kalın, Ş. (2009). Ortaöğretim öğrencilerinin kimyada problem çözme basamaklarının kullanımı ile ilgili düşünceleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 715-725.

Friege, G. and Lind, G.(2006). Types and qualities of knowledge and their relations to problem solving in physics. International Journal of Science and Mathematics Education, 4(3), 437-465.

Eryılmaz Toksoy, S. (2014). 10. sınıf öğrencilerinin “kuvvet ve hareket” ünitesiyle ilgili problemleri çözüm süreçlerinin “ipucu destekli problem çözme aracı” ile belirlenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Taconis, R. (1995). Understanding based problem solving towards qualification oriented teaching and learning in physics education. http://alexandria.tue.nl/extra3/ proefschrift/PRF11A/9501690.pdf adresinden 1 Şubat 2011 tarihinde edinilmiştir.

Tambycik, T. and Meerah, T.S. M. (2010). Students’ difficulties in mathematics problem solving: What do they say?. Procedia Social and Behavioral Sciences, 8, 142-151.

Şengül, S. ve Katrancı, Y. (2013). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin “tablo ve grafikler” konusu ile ilgili yakınsal gelişim alanlarının belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (5), 633-665.

Demirci, N. Ve Uyanık, F. (2009). Onuncu sınıf öğrencilerinin grafik anlama ve yorumlamaları ile kinematik başarıları arasındaki ilişki. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 22-51.

Pol, H.J., Harskamp, E.G., Suhre, C.J. and Goedhart, M.J. (2008). The effect of hints and model answers in a student controlled problem solving program for secondary physics education. Journal of Science Education and Technology, 17(4), 410-425.

Mathan, S.A. and Koedinger, K.R. (2005). Fostering the intelligent novice: learning from errors with metacognitive tutoring. Educational Psychologist, 40(4), 257-265.

Moreno, R. (2006). When worked examples don’t work: Is cognitive load theory at an Impasse?. Learning and Instruction,16,170-181.

Crisostomo, A. (2010). Students’ conceptual understanding and problem solving difficulties in physics using a concept based problem solving strategy. The International Journal of Learning, 17(6), 165-174.

Özsoy Güneş, Z., Derelioğlu, Y. ve Kırbaşlar, F.G. (2010). İşlemsel fizik ve kimya problemlerinde matematik kullanım ölçeği geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), 23-38.

Ogunleye, A.O. (2009). Teachers' and students' perceptions of students' problem solving difficulties in physics: implications for remediation. Journal of College Teaching & Learning, 6(7), 85-90.

İnce, E. , Çağırgan Gülten, D. ve Kırbaşlar, F.G. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının matematik öz yeterlikleri ve fizik problemlerine yönelik görüşleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 58-71.

Özsoy, G. (2005). Problem çözme becerisi ile matematik başarısı arasındaki ilişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 179-190.

Brad, A. (2011). A study of the problem solving activity in high school students: strategies and self regulated learning. Acta Didactica Napocensia, 4(1), 21-31.

Özcan, Ö. (2011). Fizik öğretmen adaylarının özel görelilik kuramı ile ilgili problem çözme yaklaşımları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 310-320.

Quilici, J.L. and Mayer, R.E. (2002). Teaching students to recognize structural similarities between statistics word problems. Applied Cognitive Psychology, 16, 325-342.

Yenilmez, K. ve Yılmaz, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin problem çözmedeki kavram yanılgıları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 75-97.

Tambycik, T. and Meerah, T.S. M. (2010). Students’ difficulties in mathematics problem solving: What do they say?. Procedia Social and Behavioral Sciences, 8, 142-151.

Yıldırım, A. ve İlhan, N. (2007). Lise öğrencilerinin kimya dersinde öğretilen birimler hakkındaki görüşleri ve deneyimleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3), 211-219.

Gürcan Töre, C. (2007). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme sürecini bilme ve uygulama düzeylerinin araştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü

ISSN: 2149-6269