Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Kullanımı: 2007-2016 Döneminde Türkiye’de Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi

Agah Tuğrul KORUCU, Ertuğrul USTA, İsmail Fatih YAVUZARSLAN
4.454 1.456

Öz


Gerçek dünyanın teknolojik cihazlar, platformlar ve uygulamalar sayesinde çeşitli materyaller ve içeriklerin eklenerek zenginleştirildiği ortamlar olarak açıklanabilen artırılmış gerçeklik teknolojileri her geçen gün farklı teknik ve yöntemlerle yaşamımızda yer edinebilmektedir. Yapılan bu çalışma ile artırılmış gerçeklik teknolojisini konu alan akademik çalışmaların araştırılıp incelenerek çalışma alanlarının, içeriklerinin, kullanım amaçlarının ve yönelimlerinin içerik analizi yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan araştırmaya anahtar kelimelerinde “artırılmış gerçeklik” terimi geçen, tam metnine ulaşılmış, 2007-2016 yılları arasında yapılan 33 akademik araştırma dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen çalışmalar araştırmacılar tarafından taranarak araştırmanın yayınlandığı dergi, yayın yılı, çalışmanın genel amacı, çalışmanın ilgili olduğu sektör, çalışmanın örneklem düzeyi, örneklem büyüklüğü, kullanılan araştırma yöntemi, çalışmada kullanılan veri toplama aracı olmak üzere 8 kategoride incelenmiştir. Tarama sonucunda elde edilen veriler yapılan çalışmaların eğilimlerini belirlemek üzere istatistiki işlemler yapılarak yüzde ve frekans değerleri çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Eğilimlerin daha net anlaşılması için grafiklerden de yararlanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda son yıllarda artırılmış gerçeklik konusunda yapılan çalışmaların sayısının arttığı, eğitim alanında yapılan çalışmaların daha çok olduğu, genel olarak literatür tarama ve uygulama geliştirme amaçlı çalışmaların yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. İncelenen çalışmalarda ağırlıklı olarak küçük örneklem grubunda ve çoğunlukla lisans ve ortaokul düzeyinde tercih edildiği gözlenmiştir. İleride yapılacak çalışmaların örneklem büyüklüğünün artırılmasının ve özellikle eğitim alanında uygulamaya yönelik çalışmaların yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akademik Bilişim [AB]. (2016). Akademik bilişim konferansları hakkında. http://ab.org.tr adresinden 19.06.2016 tarihinde erişilmiştir.

Abdüsselam, M. S., & Sevencan, O. (2012). Fizik öğretiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının kullanımlarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri: 11. Sınıf manyetizma konusu örneği. X. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi

Altınpulluk, H. (2015). Artırılmış gerçekliği anlamak: kavramlar ve uygulamalar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi. Cilt 1, Sayı 4, 23‐131

Arslan, A., & Elibol, M. (2015). Analysis of educational augmented reality applications: The case of Android operating system. Journal of Human Sciences, 12(2), 1792-1817.

Altınpulluk, H., & Kesim, M. (2015). Geçmişten Günümüze Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarında Gerçekleşen Paradigma Değişimleri. Akademik Bilişim Kongresi

Atiker, B. (2010). Yerleştirme sanatında yansıtım hizalama ile artırılmış gerçeklik tasarımları. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1).

Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators and virtual environments, 6(4), 355-385.

Berelson, B. (1952). Content analysis in communication research.

Bichlmeier, C., Wimmer, F., Heining, S. M., & Navab, N. (2007, November). Contextual anatomic mimesis hybrid in-situ visualization method for improving multi-sensory depth perception in medical augmented reality. In Mixed and Augmented Reality, 2007. ISMAR 2007. 6th IEEE and ACM International Symposium on (pp. 129-138). IEEE.

Bozyer, Z. (2015). Augmented reality in sports: today and tomorrow. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 3(4), 314-325.

Chen, Y. C., Chi, H. L., Hung, W. H., & Kang, S. C. (2011). Use of tangible and augmented reality models in engineering graphics courses. Journal of Professional Issues in Engineering Education & Practice, 137(4), 267-276.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2013). Research methods in education. Routledge, 562-573.

Çetinkaya, H. H., & Akçay, M. (2013). Eğitim ortamlarında arttırılmış gerçeklik uygulamaları. Akademik Bilişim Kongresi, Antalya, 11, 2015.

Çınar, D., & Akgün, Ö. E. (2015). Ders Kitabı Tasarımında Artırılmış Gerçeklik Kullanımı: Bir İngilizce Ders Kitabı Bölümü Örneği. VII. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 98.

De Jong, O. (2007). Trends in western science curricula and science education research: A bird’s eye view. Journal of Baltic Science Education, 6(1), 15-22.

De Leeuw, E. D., Mellenbergh, G. J., & Hox, J. J. (1996). The Influence of Data Collection Method on Structural Models A Comparison of a Mail, a Telephone, and a Face-to-Face Survey. Sociological Methods & Research, 24(4), 443-472.

Demirer, V., & Erbaş, Ç. (2015). Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının incelenmesi ve eğitimsel açıdan değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3).

Dunleavy, M., Dede, C., & Mitchell, R. (2009). Affordances and limitations of immersive participatory augmented reality simulations for teaching and learning. Journal of Science Education and Technology, 18(1), 7-22.

Erbaş, Ç., & Demirer, V. (2014). Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Google Glass örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(2).

Ersoy, H., Duman, E., & Semiral, Ö. N. C. Ü. (2016). Artırılmış gerçeklik ile motivasyon ve başarı: deneysel bir çalışma. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 5(1).

Eryol, S. (2015). Mobil iletişim haritalaşan gündelik yaşam ve adreslenebilir insan. Türkiye’de 20. Internet Konferansı.

Feiner, S. K. (2002). Augmented Reality: Anew Way of Seeing. Scientific American, 48-55.

Gonzato, J. C., Arcila, T., & Crespin, B. (2008). Virtual objects on real oceans. In GRAPHICON'2008 (pp. 49-54).

Fischer, J., Neff, M., Freudenstein, D., & Bartz, D. (2004, June). Medical augmented reality based on commercial image guided surgery. In Eurographics Symposium on Virtual Environments (EGVE) (pp. 83-86).

Holsti, O. R. (1969). Content analysis for the social sciences and humanities.

İbili, E., & Şahin, S. (2013). Artırılmış Gerçeklik ile İnteraktif 3D Geometri Kitabı Yazılımın Tasarımı ve Geliştirilmesi: ARGE3D (015101)(1-8). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1).

İbili, E., & Şahin, S. (2015). Geometri öğretiminde artırılmış gerçeklik kullanımın öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarına ve bilgisayar öz-yeterlilik algılarına etkisinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1).

Kaufmann, H., & Schmalstieg, D. (2003). Mathematics and geometry education with collaborative augmented reality. Computers & Graphics, 27(3), 339-345.

Kirner, T. G., Reis, F. M. V., & Kirner, C. (2012, June). Development of an interactive book with Augmented Reality for teaching and learning geometric shapes. In Information Systems and Technologies (CISTI), 2012 7th Iberian Conference on (pp. 1-6). IEEE.

Korucu, A. T., Gençtürk, T., & Sezer, C. (2016). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Akademik Bilişim Kongresi.

Korucu, A. T., Yavuzaslan, İ. F., & Usta, E. (2016). Ortaöğretim öğrencilerin artırılmış gerçeklik uygulamaları hakkında ürettikleri metaforlar. Journal Of European Education, 6(1).

Koşan, L. (2014). Muhasebe eğitiminde artırılmış gerçeklik uygulamaları. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2).

Köroğlu, O. (2012). En yaygın iletişim ortamında artırılmış gerçeklik uygulamaları. Türkiye’de 17. Internet Konferansı.

Krippendorff, K. (2012). Content analysis: An introduction to its methodology. Sage.

Küçük, S., Yılmaz, R., Baydaş, Ö., & Göktaş, Y. (2014). Ortaokullarda artırılmış gerçeklik uygulamaları tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176).

Küçük, S., Yılmaz, R., & Göktaş, Y. (2014). İngilizce öğreniminde artırılmış gerçeklik: öğrencilerin başarı, tutum ve bilişsel yük düzeyleri. Eğitim ve Bilim, 39(176).

Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, 77(12), 1321-1329.

Miman, M., Küçük, K., Akırmak, O. O. ve Tatar, Ç. (2014). Artırılmış gerçeklik ile depo sistemleri tasarımı. III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi.

Önder, R. (2016). Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları: aurasma ve color mix. Akademik Bilişim Konferansı.

Özenen, G., & Şener, S. M. (2015). Evaluating the impact of augmented reality of augmented reality systems for model-making in architectural education and design studios. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(2), 197-201.

Özpınar, A., Öz, Ç., Özsoy, D., Pederlioğlu, K., & Seyhan, S. (2015). E-devlet hizmetlerine bütünleşik artırılmış gerçeklik uzman sistem modeli. Akademik Bilişim Kongresi.

Sayımer, İ., & Küçüksaraç, B. (2015). Contribution of new technologies to university education: Opinions of communication faculty students on augmented reality. Journal of Human Sciences, 12(2), 1536-1554.

Shelton, B. E., & Hedley, N. R. (2002). Using augmented reality for teaching earth-sun relationships to undergraduate geography students. In Augmented Reality Toolkit, The First IEEE International Workshop (pp. 8-pp). IEEE.

Singhal, S., Bagga, S., Goyal, P., & Saxena, V. (2012). Augmented chemistry: Interactive education system. International Journal of Computer Applications, 49(15).

Somyürek, S. (2014). Öğretim sürecinde z kuşağının dikkatini çekme: artırılmış gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(1), 63-80.

Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical assessment, research & evaluation, 7(17).

Taşkıran, A., Koral, E., & Bozkurt, A. (2015). Arttırılmış gerçeklik uygulamasının yabancı dil öğretiminde kullanılması. Akademik Bilişim Kongresi

Tuğtekin, U. (2014). UFUXAR-Augmented Reality Projesi. Akademik Bilişim Kongresi

Tülü, M., & Yılmaz, M. (2013). Iphone ile artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim alanında kullanılması. Akademik Bilişim Kongresi, 23-25.

Uğur, İ., & Apaydın, Ş. C. (2014). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının reklam beğeni düzeyindeki rolü. Humanities Sciences, 9(4), 145-156.

Uluyol, Ç., & Eryılmaz, S. (2014). Examining pre-service teachers’ opinions regarding to augmented reality learning. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3).

Wojciechowski, R., & Cellary, W. (2013). Evaluation of learners’ attitude toward learning in ARIES augmented reality environments. Computers & Education, 68, 570-585.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel arastirma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Zhang, X., Navab, N., & Liou, S. P. (2000). E-commerce direct marketing using augmented reality. In Multimedia and Expo, 2000. ICME 2000. 2000 IEEE International Conference on (Vol. 1, pp. 88-91). IEEE.