Öğretim Elemanlarının Okul Geliştirme ve Etkili Okul Paradigmalarının Temel Bileşenleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Taner ALTUN, Gürhan BEBEK
2.210 797

Öz


Araştırmada bir devlet üniversitesinde görev yapan öğretim elemanlarının okul geliştirme ve etkili okul paradigmalarının temel bileşenleri hakkındaki görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı içerisinde tasarlanan araştırmada durum çalışması yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını Trabzon ilinde bulunan özel bir üniversitede görev yapan ve araştırmaya gönüllük esasına göre dahil edilen 18 öğretim elemanı oluşturmaktadır. 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında yürütülen araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Ses kayıt cihazı ile elde edilen veriler metin haline getirilerek nitel veri analizi programlarından birisi olan NVivo 9 Programı kullanılarak betimsel analiz sürecine tabi tutulmuştur. Araştırmanın güvenirlik konusu için Kappa Güvenirlik Katsayısı (KGK) değeri 0.70 olarak hesap edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler araştırmanın alt problem durumları göz önüne alınarak tablolar ve şekiller olarak sunulmuştur. Araştırma sonucunda, öğretim elemanlarının okul geliştirme ve etkili okul paradigmalarının temel bileşenlerini hakkında bilgi sahibi oldukları görülmüştür. Ayrıca öğretim elemanlarının değindikleri hususların eğitim kurumları tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar olduğu da ortaya konulmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda da öğretim elemanlarına okul geliştirme ve etkili okul paradigmaları üzerine hizmet içi eğitim kursları ya da seminerler verilmesi önerilmiştir.

Tam metin:

PDF

Referanslar


-
KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü

ISSN: 2149-6269