A Low Cost Mobile Patient Monitoring System Proposal For Healthcare

Tunçhan CURA
1.755 694

Abstract


In this study, a mobile patient monitoring system is proposed especially for medium-sized hospitals. The proposed system is relatively low cost, and thus does not causes an additional burden on patients. This system contains a small expert system. The rule base of the system is built using a relational database management system. Rule base is kept completely independent of the programmer and the programming language. Thanks to this flexible design, it is possible to update rule base without an intervention to program code.

Keywords


Mobil healthcare, Decission Support Systems

Full Text:

PDF (Türkçe)


References


durumlarına karşılık MySQL gibi bir çok veri tabanı yönetim sistemi tetikleyiciler ve fonksiyonlardan yararlanır. Şekil 10’da yer alan katman_kontrol(katman, ustkatman) fonksiyonu bütünlük kontrolünü yapmakta ve hata durumunda bir, aksi halde ise sıfır değerini geri döndürmektedir. Böylece yeni kayıt girişi için tanımlanmış bir tetikleyicide aşağıdaki gibi bir kontrol mekanizması rahatlıkla kurulabilir: IF (katman_kontrol(NEW.katman, NEW.ustkatman) = 1) THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Katman baglanti hatasi olustu'; END IF; DELIMITER $$

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `katman_kontrol`(katman VARCHAR(3), ustkatman VARCHAR(3)) RETURNS tinyint(4) BEGIN DECLARE katmanno1 INT; DECLARE katmanno2 INT; DECLARE ustkatmanno1 INT; DECLARE ustkatmanno2 INT; SET katmanno1 = (SELECT count(*) FROM katmanlar WHERE katmanno = katman); SET katmanno2 = (SELECT count(*) FROM kurallar WHERE kuralno = katman); SET ustkatmanno1 = (SELECT count(*) FROM katmanlar WHERE katmanno = ustkatman); SET ustkatmanno2 = (SELECT count(*) FROM kararlar WHERE kararno = ustkatman); IF (katmanno1 = 0 AND katmanno2 = 0) OR (ustkatmanno1 = 0 AND ustkatmanno2 = 0) THEN RETURN 1; ELSE RETURN 0; END IF; END Şekil 9. Kural tabanında veri bütünlüğünün sağlanması Görüldüğü gibi baglanti tablosuna girilecek yeni bir kaydın karşılığı eğer yoksa katman_kontrol() fonksiyonu bir değerini döndürecek ve veri tabanı hata mesajı üreterek eylemi kesecektir. Bu açıklamalardan sonra kural tabanında yer alan kurallardan yapılacak çıkarımların nasıl tespit edileceğine değinmek gerekir. Karar çıkarım mekanizması bu çalışmada üst üste yerleştirilmiş katmalar biçiminde düşünülmüştür. Dolayısıyla her karar için ortaya bir ağaç yapısı çıkmaktadır. Hiyerarşinin en altında temel kurallar yer alır. Örneğin BA parametresinin 0.973 değerinden küçük olması bir kuraldır. Kural tabanında eşitlik ve eşitsizlikleri temsil etmek için Tablo 1’de verilmiş olan değerler kullanılmıştır. Böylece bir numaralı kural, kurallar tablosunda (1, BA, -2, 0.973) biçiminde saklanmaktadır. Tablo Kuralların Temsili Değerleri Kural Temsili Değer Küçüktür(<) -2 Küçükeşittir(≤) -1 Eşittir(=) Büyükeşittir(≥) 1 Büyüktür 2 Yukarıda değinilen hiyerarşinin en alt basamağı kurallar ve bunun üzerinde de katmanlar yer almaktadır. Hiyerarşide yer alacak katman sayısı önermenin karmaşıklığıyla alakalıdır. Yeri gelmişken vurgulamak gerekir ki bir kural, bir katman ve hatta kararın kendisi birer önermedir. Kararı meydana getiren alt önermeler katmanlardan ve kurallardan meydana gelir. Bir kural tek başına önerme iken, katman tek başına önerme değildir. Zira katmanların amacı birden fazla kural ya da katmanı bir araya getirmektir. Tabiatıyla bu da “ve” veya “veya” mantık operatörleriyle sağlanır. Dolayısıyla her katmanın kuralları ve/veya katmanları bağlamak için bir baglantituru vardır. Bu değer veya için sıfır iken ve için birdir. Daha önce değinildiği gibi baglantilar tablosu hiyerarşiyi temsil etmek için kullanılmaktadır. Başka bir ifadeyle bu tabloya girilen (1, K1) ve (2, K1) satırları birinci ve ikinci kuralları K1 katmanına bağlamaktadır. Zira ustkatman kolonunda K1 yer almaktadır. Ayrıca K1 katmanının baglantituru sıfır olduğundan, birinci ve ikinci kuralların ikisinin birden sağlanması (doğru olması) durumunda bu katmanın (önermenin) doğru, aksi halde yanlış olacağı anlamını taşır. Kararlar ise katmanlara çok benzer. Ancak hiyerarşinin en üstünde yer alırlar. Dolayısıyla her bir kararın önermenin doğru veya yanlış olmasına göre bir sonucu vardır. Bu çalışmanın kapsamı dışında olduğundan tıbbi terimlere odaklanılmamış ve oldukça yalın terimler kullanılmıştır. Bu nedenle sınama amaçlı örneklerde karmaşık tıbbi ifadeler geçmemektedir. Örneğin R1 kararı önerme doğruysa sonucdogru kolonuna girilmiş olan mesajı, yanlışsa sonucyanlis kolonuna girilmiş olan mesajı verecektir. Eğer bu kolonlardan herhangi birisine değer girilmemiş ise doktora karşılık gelen durumda mesaj gönderilmesine gerek olmadığı anlaşılır. Zira uzman sistem bir sonuç üretmemektedir. Android Developers, (2013). http://developer.android.com/.

Charl A., LeRoux B., (2011). Web apps are cheaper to develop and deploy than native apps, but can they match the native user experience?, communications of the acm, 54(5), 49 Gartner Inc., (2013). http://www.gartner.com/newsroom/id/2237315.

Google Project Hosting, (2013). http://code.google.com/p/google-gson/downloads/list/.

Halteren A.V., Bults R., Wac K., Konstantas D., Widya I., Dokovsky N., Koprinkov G., Jones V., Herzog R., (2004). Mobile Patient Monitoring: The MobiHealth System, The Journal on Information Technology in Healthcare 2(5), 365– 3

Katz J. E., Rice R. E., (2009). Public views of mobile medical devices and services: A US national survey of consumer sentiments towards RFID healthcare technology. International Journal of Medical Informatics 78, 104–114.

Laudon K. C., Laudon J. P., (2011).Yönetim Bilişim Sistemleri Dijital İşletmeyi Yönetme, Çev. Ed. Yozgat U., Nobel Yayıncılık. Oracle Corporation and/or its affiliates, (2013). http://dev.mysql.com/.

Oracle, (2013). http://www.java.com/.

Sun F.S., Weng Y.H., Grigsby J., (2010). Smartphones for

Geological Data Collection - an Android Phone Application. Eos 91(59). The Apache Foundation, (2013). http://tomcat.apache.org/.

The Eclipse Corparation, (2013). http://www.eclipse.org/.

Weng Y.H., Sun F.S., Grigsby J.D., (2012). GeoTools: An android phone application in geology. Computers & Geosciences 44 24–30.