Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Review of the Faculty of Divinity of Amasya University için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

                         AMASYA ÜNİVERSİTESİ     İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

 1. 1.      Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez (Ocak-Haziran/Temmuz-Aralık) yayımlanan bilimsel ve hakemli bir fakülte yayın organıdır.
 1. 2.      Derginin yayın dili Türkçedir. Diğer dillerdeki yazıların yayımına Yayın Kurulu karar verir.
 1. 3.      Dergide telif, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), sadeleştirme, edisyon kritik, kitap-sempozyum değerlendirmeleri vb. çalışmalar yayımlanır.
 1. 4.      Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 1. 5.       Yazılara 100-150 kelime arasında Türkçe-İngilizce özet, Türkçe özetten sonra İngilizce başlık,  beşer tane Türkçe-İngilizce anahtar kelime ve makale sonuna yararlanılan eserleri gösteren kaynakça eklenmelidir.
 1. 6.      Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.
 1. 7.      Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, editörün ön incelemesinden sonra Yayın Kurulu tarafından belirlenen konunun uzmanı iki hakeme gönderilir.
 1. 8.      Yazının gönderildiği her iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yazı yayımlanır. İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde yazı yayımlanmaz. Bir hakem olumlu, diğeri olumsuz görüş belirtirse, üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemden olumsuz rapor gelmesi halinde yayınlanmaz. Üçüncü hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yazı hakkında karar, raporların içeriği dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından verilir.
 1. 9.      Yayımlanmasına karar verilen yazıların hakem raporlarında "düzeltmelerden sonra yayımlanabilir" görüşü belirtilmişse yazı, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarına iade edilir. Düzeltmeler yapıldıktan sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı editör tarafından kontrol edilerek son karar verilir.
 1. 10.   Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisine aittir. Dergide yer alan yazıların hakları saklı olup, tamamı veya bir kısmı kaynak gösterilmeden iktibas edilemez.
 1. 11.  Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadan dergiye ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmaz.
 1. 12.   Dergide yayımlanan yazıların dil, bilim ve hukuksal açıdan her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

                      AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

DERGİSİ YAZIM İLKELERİ

Dergide yayımlanması istenen yazılar, sosyal bilimler alanında, bilime katkısı olan özgün çalışmalar olmalı ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşımalıdır.

 1. 1.      Türkçe ve yabancı dildeki başlıklar; yazının kapsamıyla uyumlu; yazının konusunu kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtmalıdır.
 1. 2.      Türkçe ve yabancı dildeki özetler; yazının amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalı ve yazının diğer bölümlerinden ayrı olarak yayımlanabilecek biçimde hazırlanmış olmalıdır.
 1. 3.      Yazı, dil ve ifade yönünden, dilbilgisi kurallarına uygun olmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemeli ve makale yazım kurallarına uygun olmalıdır.
 1. 4.      Makalenin hazırlanmasında bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir. Makalede kullanılan şekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgeler, bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanmalı, yazının amacına ve kapsamına uygun olarak seçilmelidir.
 1. 5.      Makalede kullanılan şekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgelerin kolayca anlaşılacak biçimde yalın ve yeterli bir açıklaması bulunmalıdır.
 1. 6.      Yazıda kullanılan kaynaklar yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmeli, değinilen her belge kaynaklar kısmında yer almalı, ancak yazıda değinilmeyen belgelere kaynaklar kısmında yer verilmemelidir.
 1. 7.      Sonuçlar, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak verilmeli, metinde sözü edilmeyen veri ya da bulgulara yer verilmemelidir.
 1. 8.      Sayfa düzeni: A4 boyutunda kenar boşlukları üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, sol 2,5 cm, sağ 2,5 cm şeklinde ayarlanmalıdır.
 1. 9.      Yazı biçimi: Metin kısmı Palatino Linotype yazı tipi, 11 punto ve başlıklar bold olarak yazılmalıdır. Ana metin kısmı satır aralığı tam, değer 14 nk, dipnotlar ise satır aralığı tam, değer 10 nk ve metinle aynı yazı tipinde 9 punto ile yazılmalıdır. Ana metin ve dipnotlar Aralık → Önce: 0,3 nk, Sonra: 0 nk şeklinde olmalıdır. Özetler 10 punto ile yazılmalıdır.
 1. 10.   Makalenin başlığı ilk sayfanın başına kalın 11 punto büyük harflerle sayfa ortalanarak yazılır. Başlıktan sonra 2 satır aralığı verilerek yazar ad(lar)ı unvanlı olarak çalıştığı kurum ve e-posta adresi sayfanın sağında dipnotlu olarak yazılır.
 1. 11.   Yazar adından sonra 2 satır aralığı boşluk bırakılarak özet kısmı 10 punto Palatino Linotype yazı tipi ile yazılır. Önce Türkçe öz ve anahtar kelimeler, sonra İngilizce başlık, İngilizce özet ve Keywords yazılır. Makale içeriğini yansıtan beş (5) tane Türkçe ve İngilizce anahtar kelime eklenir. Makalenin Türkçe ve İngilizce özeti 100-150 kelime arasında olmalıdır. Makale sonuna yararlanılan eserleri gösteren kaynakça eklenmelidir.
 1. 12.   Makale; tablo, şekil, fotoğraf ve kaynaklar dahil 24 sayfayı geçmemelidir.
 1. 13.   Şekil, tablo ve fotoğraflar bilgisayar ortamında hazırlanıp metin içinde ya da sonunda sayfa boyutlarını aşmayacak şekilde yerleştirilir.
 1. 14.   DİPNOTLAR SAYFA ALTINDA SIRALI NUMARA SİSTEMİNE GÖRE VEYA METİN İÇİ (APA) ŞEKLİNDE DÜZENLENEBİLİR.

A-    Dipnotları sayfa altında sıralı numara sistemine göre göstermede aşağıda belirtilen usullere uyulmalıdır:

a.  Kitap: Basılmış eser; yazar-yazarların adı ve soyadı, eser adı (italik), çeviri ise çevirenin, tahkikli ise tahkik edenin, sadeleştirme ise sadeleştirenin, edisyon ise editörün veya hazırlayanın, yayınevi, kaçıncı baskı olduğu, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayfası.

Tek Yazarlı: Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, Selçuk Yay., 5. bs., Ankara, 1996, s. 128.

İki Yazarlı: Nurettin Fidan, Münire Erden, Eğitime Giriş, Alkım Yay., İstanbul, 1998, s. 226.

Üç veya Daha Çok Yazarlı: Michael Peterson ve diğerleri, Akıl ve İnanç, çev. Rahim Acar, Küre Yay., 1. bs., İstanbul, 2006, s.79.

Derleme: Mustafa Kafalı, “Anadolu´nun Fethi ve Türkleşmesi”, Türkler, ed. Hasan Celâl Güzel, Yeni Türkiye Yayınları, c. VI, Ankara, 2002, s. 192.

Çeviri: İbn Rüşd, Metafizik Şerhi, çev. Muhittin Macit, Litera Yay., İstanbul, 2004, s. 145.

b.  Tez Örnek: Haydar Dölek, Tehafütlerde Ölümsüzlük Problemi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010, s. 68.

c.  Yazma Eser: Yazar adı, eser adı (italik), kütüphanesi, varsa kütüphane bölümü, kayıt numarası, varak numarası.

Örnek: Mehmed Emin Tokadî, Şerh-i Kelimât-ı Hâcegân, Millet Ktp., Ali Emîrî-Şeriyye, no: 832, vr. 18a.

ç. Hadis kitaplarında, ilgili eserin hadis alanında meşhur olan referans yöntemi kullanılmalıdır.

Örnek: Buharî, es-Sahîh, İman 1.

d.  Makale: Yazar adı soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı, yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayı numarası, sayfası.

Telif Makale Örnek: Enver Demirpolat, “Üstad-ı Hikmet Muğlalı Palabıyık Mehmet Efendi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 15, sayı: 12, Elazığ, 2010, s. 135.

Çeviri Makale Örnek: Kasım Cabir, “İmâm Ca’fer es-Sadık’ın Fıkhının Fikri ve Toplumsal Çerçevesi”, çev. Erdoğan Sarıtepe, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 15, sayı: 2, Elazığ, 2010, s. 334.

e.  Basılmış sempozyum bildirileri, ansiklopedi maddeleri ve kitapta bölümler, makalelerin kaynak gösteriliş düzeniyle aynı olmalıdır.

Örnek:  Fahrettin Atar, “Fetva”, DİA, c. 12, İstanbul, 1995.

f.  Dipnotlarda kullanılan kaynak ilk geçtiği yerde yukarıdaki şekilde tam künye ile verilmelidir. İkinci defa gösterilen aynı kaynaklar için; yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı, birden çok cilt varsa cildi ve sayfa numarası yazılır.  

Örnek: İbn Sina, Metafizik II, s. 183.

g.  Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce, vb. diğer yabancı dillerdeki ve Osmanlı Türkçesi ile yazılan eser adlarının her kelimesinin baş harfleri büyük olmalıdır.

ğ.  Ayetlerin Türkçe meali italik karakterle yazılmalı, referansı (sure adı, sure no/ayet no) sırasına göre verilmelidir.

Örnek: Ankebut, 29/5. 

h. İnternet kaynakları: İnternet kaynaklarında yararlanıldığı tarih belirtilmelidir.

Örnek: http://plato.stanford.edu/ (18.10.2006). 

ı.  Dipnot referans numaraları noktalama işaretlerinden sonra konulmalıdır.

Kaynakçanın Hazırlanması

Kaynaklar makalenin sonundaki kaynaklar bölümünde yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Kaynakların önüne sıra numarası konulmaz.

a.  Kitap:

Tek Yazarlı: Aydın, Mehmet S., Din Felsefesi, Selçuk Yay., 5. bs., Ankara, 1996.

İki Yazarlı: Fidan, Nurettin, Münire Erden, Eğitime Giriş, Alkım Yay., İstanbul, 1998.

Üç veya Daha Çok Yazarlı: Peterson, Michael ve diğerleri, Akıl ve İnanç, çev. Rahim Acar, Küre Yay., 1. bs., İstanbul, 2006.

b.  Tez:

Dölek, Haydar, Tehafütlerde Ölümsüzlük Problemi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010.

c.  Makale:

Demirpolat, Enver, “Üstad-ı Hikmet Muğlalı Palabıyık Mehmet Efendi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 15, sayı: 12, Elazığ, 2010.

d.  Basılmış sempozyum bildirileri, ansiklopedi maddeleri ve kitapta bölümler:

Ay, Mehmet Emin, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarından Beklentileri”, Gençlik Dönemi ve Eğitimi, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2000.

Atar, Fahrettin, “Fetva”, DİA, c. 12, İstanbul, 1995.

Ege, Remziye, “Din Hizmetlerinde (Dini) İletişim ve Rehberlik,” Din Eğitimi, ed. Recai Doğan, Remziye Ege, Grafiker Yayınları, Ankara, 2012.

B-    Metin içi (APA) göstermede aşağıda belirtilen usullere uyulmalıdır:

APA Metin İçi Gösterme

Alıntı sonu tek yazar: (Hökelekli, 2010:25), alıntı sonu çift yazar: (Hökelekli, 2010:25; Peker, 2014:28) biçiminde gösterilir. Çalışmanın bütününe gönderme biçiminde alıntı: (Hökelekli, 2010; Peker, 2014) biçiminde gösterilir. Yazar sayısı ikiden fazla ise: (Karacoşkun vd., 2013:49) biçiminde gösterilir. Anonim yayına gönderme: (Anonim, 1997:18) biçiminde, aynı soyadını taşıyan yazarlarda isim ve soyadı birlikte yazılır. Kişisel görüşmeler metinde yer almalı, kaynakçada gösterilmemelidir: (A. Efil, kişisel görüşme, 20 Ekim 2012) Kuruma gönderme (Türkiye İstatistik Kurumu, 2013), web adresine gönderme: (www.tdk.gov.tr,2012)

APA Kaynakçanın Hazırlanması

Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa yapıt adı esas alınır. Bir yazarın birden çok yapıtı kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa yapıt adlarının alfabetik sırasına göre “2008a”, “2008b” şeklinde sıralanır.

Tek Yazarlı Kitap

HÖKELEKLİ, H. (2010). Din Psikolojisine Giriş, İstanbul: Dem Yayınları.

İki Yazarlı ya da Editörlü Kitap

FİDAN, N.- ERDEN, M. (1998). Eğitim Bilimine Giriş, İstanbul: Alkım Yayınları.

Çok yazarlı kitap

ATKINSON, R. L.- ATKINSON, R. C.- SMITH, E. E.- BEM, D. J.- NOLEN HOEKSEMA, S. (2002). Psikolojiye Giriş, Çev.: Yavuz Alogan, 2. Baskı, Ankara: Arkadaş Yayınları.

Dergide Makale

SUBAŞI, N. (2004). “İmam Hatip(li)ler Üzerine: Teolojik Birikimin Modern Kaynakları”, Değerler Eğitimi Dergisi, c. 2, Sayı: 6, 115-132.

Sözlük

Türk Dil Kurumu. (1969). Türkçe Sözlük (genişletilmiş baskı), Ankara: TDK.

Yayımlanmamış Yüksek lisans/Doktora Tezi

AYDIN, A. R. (1995). Dini İnkarın Psiko-sosyal Nedenleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Samsun: Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

15. Dergimizde kullanılan bazı genel kısaltmalar:

Aktaran                                                         : akt.

Bakınız                                                          : bkz.

Baskı                                                             : bs.

Cilt                                                                : c.

Çeviren                                                          : çev.

Derleyen                                                        : der.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi                     : DİA

Editör                                                            : ed.

Hazırlayan                                                     : haz.

Hazreti                                                          : Hz.

Hicri                                                              : H.

Karşılaştırınız                                                 : krş.

Kütüphane                                                    : Ktp.

MEB İslam Ansiklopedisi                                  : İA

Miladi                                                            : M.

Neşreden                                                       : nşr.

Numara                                                          : no:

Ölüm Tarihi                                                    : ö.

Sadeleştiren                                                   : sad.

Sayfa                                                             : s.

Sayı                                                               : sayı:

Tahkik                                                            : thk.

Tarih yok                                                         : ty.

Üniversite                                                        : Ü.

Varak                                                              : vr.

Ve benzeri                                                       : vb.

Ve devamı                                                       : vd.

Yayın yeri yok                                                  : yy.    

Yayınevi, yayınları                                            : Yay.


 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

 


ISSN: 2147-7256