BİR KUR’AN ÖĞRETMENİ: HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI (HAYATI, ESERLERİ VE KUR’AN ÖĞRETİM YÖNTEMİ)

Tuncay Karateke
2.198 2.622

Öz


Bu çalışmada, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imamlık, vaizlik ve Kur’an öğreticiliği görevlerinde bulunmuş olan Hafız Abdullah Nazırlı’nın hayatı, eserleri ve Kur’an öğretim metodu incelenmiştir. Hafız Abdullah Nazırlı 1920 yılında Elazığ’ın Hoş köyünde doğmuştur. Öğrenim gördüğü ve görev yaptığı yıllarda ülkemizde dini alanda yaşanan bütün değişikliklere şahitlik etmiştir. Osmanlı Türkçesiyle 99 eser kaleme almıştır. Eserleri tefsir, fıkıh, dinler tarihi, kelam, tasavvuf, tarih ve edebiyata dair bilgiler içermektedir. 1000’den fazla hafız yetiştirmiş ve 5000’den fazla kişiye Kur’an-ı Kerim öğretmiştir.

Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan anlatı deseni uygulanmıştır. Veriler araştırmacı tarafından görüşme tekniği kullanılarak

Anahtar kelimeler


Abdullah Nazırlı, Kur’an öğretimi, din eğitimi, Elazığ, Osmanlı Türkçesi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18498/amauifd.04677

Referanslar


Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000-M.S. 2010, Pegem Akademi Yay., 17. bs., Ankara, 2010.

Avcı, Ahmet, Eğitim Bilim’ine Giriş, Elit Kültür, İstanbul, 2014.

Bayraktar, M. Faruk, İslâm Eğitiminde Öğretmen-Öğrenci Münâsebetleri, İFAV Yay., İstanbul, 2008.

Büyüköztürk, Şener ve vd. “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Pegem Akademi, 13. bs., Ankara, 2012.

Demirel, Özcan, Öğretme Sanatı Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegem Akademi, 14. bs., Ankara, 2009.

http://vimeo.com/30727530 (02.09.2014).

Karaçam, İsmail, Kur’an-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kâideleri, İFAV Yay., 26. bs., İstanbul, 2013.

Kazıcı, Ziya, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, İFAV Yay., 7. bs., İstanbul, 2009.

Köksal, Kemal, Okuma Yazma Öğretimi, Pegem Yay., 3. bs., Ankara, 2003.

Makdisi, George, Ortaçağ’da Yüksek Öğretim İslam Dünyası ve Hristiyan Batı, çev. Ali Çavuşoğlu, Hakan, Tuncay Başoğlu, Klasik Yay., İstanbul, 2012.

Nazırlı, Abdullah, Ahirette Zulüm Yok Adalet Var, Osmanlıca El Yazması Eser.

Nazırlı, Kur’an’a İman ve İttiba’, Osmanlıca El Yazması Eser.

Nazırlı, Kur’an-ı Kerim Nasıl Bir Kitaptır, Osmanlıca El Yazması Eser.

Nazırlı, Kur’an-ı Kerim ve Mucizeleri, Osmanlıca El Yazması Eser.

Nazırlı, Yasin-i Şerif Vaazı, Osmanlıca El Yazması Eser.

Nazırlı, Akide-i Ehli Sünnet, Osmanlıca El Yazması Eser.

Nazırlı, Allah Korkusu, Osmanlıca El Yazması Eser.

Nazırlı, Allah’ın Sevdiği ve Sevmediği Kullar, Osmanlıca El Yazması Eser.

Nazırlı, Beş Soru Beş Cevap, Osmanlıca El Yazması Eser.

Nazırlı, Dalalet Ehlinin Suiniyetleri, Osmanlıca El Yazması Eser.

Nazırlı, Ehli Cennet ve Ehli Cehennemin Vasıfları, Osmanlıca El Yazması Eser.

Nazırlı, Ey İmam Edenler, Osmanlıca El Yazması Eser.

Nazırlı, Geçmiş Kavimlerin Sebeb-i Helaki, Osmanlıca El Yazması Eser.

Nazırlı, Hilkati Âlem ve Hilkati Hz. Âdem Aleyhisselam, Osmanlıca El Yazması Eser.

Nazırlı, Kıyamet ve Alametleri, Osmanlıca El Yazması Eser.

Nazırlı, Sekiz Cennet Yedi Cehennem, Matsan Ofset, Elazığ, 2006.

Öcal, Mustafa, Din Eğitimi ve Öğretiminde Metotlar, Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 1999.

Schunk, Dale H., Öğrenme Teorileri, çev. Muzaffer Şahin, Nobel Yay., 2. bs., Ankara, 2011.

Soysaldı, Mehmet, “Yaşayan Bir Kur’an Hadimi Hafız Abdullah Nazırlı”, Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, ed. Enver Çakar, Elazığ, 2013, 393-402.

Sürgeç, Celal, “Hafız Abdullah Nazırlı Efendi”, Diyanet Aylık Dergi, sayı: 261, 2012, 61-63.

Yıldırım, Ali, Hasan Şimşek, “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri”, 8. bs., Ankara, 2011.

Yılmaz, Hasan, Ali Murat Sünbül, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Çizgi Kitabevi, 4. bs., Konya, 2003.

Zernûci, İmam Burhanuddin, Tâlimü’l Müteallim, çev. Yunus Vehbi Yavuz, Feyiz Yay., 10. bs., İstanbul, 2010.