İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN BİREYLERDE BAZI DEĞİŞKENLERLE İNTİHAR GİRİŞİMİ İLİŞKİSİ

Halil Apaydın, Şuayip Özdemir, Asiye Zoroglu Ünal
4.555 2.319

Öz


Bu araştırmada, genel olarak, intihar girişiminde bulunan bireylerle mülakat yöntemiyle yapılan görüşmeler sonucu bazı değişkenler arası ilişkilere bakılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda ilk olarak; intiharın psiko-sosyal dinamikleri, intihar ile ilişkili kavramlar, intihar ile ilgili teorik yaklaşımlar ve intihara neden olan faktörler üzerinde durulmuştur. Daha sonra ise, intihar çeşitleri, intihar ve intihar girişimi için söz konusu olan sosyal ve ruhsal risk faktörleri, farklı gruplarda intihar girişiminin serüveni ve intihar girişiminde kullanılan yöntemler üzerinde durulmuştur. Son olarak ise, din ile intihar girişimi arasındaki ilişkinin nasıl olduğuna bakılmış ve araştırma sonuçlandırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre intihar girişiminde bulunan bireylerin çoğunluğunu, dine ilgisi az olanlar ile dine ilgisi olmayanlar oluşturmaktadır. İntihar girişiminde bulunan bireyler arasında alkol kullanım oranı yüksek ve psikolojik tedavi görenlerin sayısı da oldukça fazladır.


Anahtar kelimeler


İntihar, intihar nedenleri, intihar girişimi, din, din intihar ilişkisi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18498/amauifd.31273

Referanslar


Kaynakça

Adler, A. (1997). Psikolojik Aktivite, Çev. Belkıs Çorakçı, 3. Baskı, İstanbul: Say Yayınları.

Akıskal, H. S., Chen, S. E., Davis, G. C., Puzantian, V. R., Kashqarian, M. ve Bolinger, J. M. (1985). “Borderline: An Adjective In Search Of A Roun”, J Clin Psychiatry, Feb. 46 (2), 41-48.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya: Sakarya Kitabevi.

Apaydın, H. (2001). Kişilik Özelliklerinin Dini Tutum ve Davranışlara Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Apaydın, H. (2005). “Psikolojik Açıdan Şiddet ve Din”, Küresel Bir Sorun Olarak Şiddet ve Din Sempozyumu Bildiri Kitabı (ss. 47-58). Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları.

Apaydın, H. (2013). Ailesi Yanında ve Parçalanmış Ailede Yaşayan Ergenlerde Benlik ve Din İlişkisi, Kahramanmaraş: Ukde Yayınları.

Arseven, D. A. (1993). Alan Araştırma Yöntemi, Ankara: Gül Yayınevi.

Atkinson R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. ve Nolen Hoeksena, S. (2002). “Psikolojiye Giriş”, Çev. Yavuz Alagon, 2. Baskı, Ankara: Arkadaş Yayınları.

Bilgin, V. (1997). Sosyal Çözülme ve Din, Samsun: Etüt Yayınları.

Budak, S. (2000). Psikoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail (1992). el-Câmiu’s-Sahîh, İstanbul: Çağrı Yayınları.

Burger, J. M. (2006). Kişilik Psikoloji Biliminin İnsan Doğasına Dair Söyledikleri, İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Cirhinlioğlu, Z., Ok, Ü. ve Cirhinlioğlu, F. G. (2013). Dindarlık Ruh Sağlığı ve Modernite, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Cüceloğlu, D. (1997). İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Çevik, Ş. (2006). Ölüm Düşüncesi ve Ölüm Ötesiyle İlgili Dini İnançlar. Hayati Hökelekli (Ed.), Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi, (ss. 405-445). 2. Baskı, İstanbul: Dem Yayınları.

Çifter, İ. (ty.). Psikiyatrik Klinik Psikiyatri, 3. Baskı, Ankara: G. Ü. Yayınları.

Dilsiz, A., Dilsiz, F. (1996). Çocuk ve Gençlerde İntihar Girişimi: Kontrollü Bir Çalışma, Kriz Dergisi, 4 (1), 1-7.

Durkheim, E. (2002). İntihar, Çev. Özer Ozankaya, İstanbul: Cem Yayınevi.

Dürü, Ç. (1999). Kaygı ve Depresyon: Psikopatolojik Bir Bakış, Doğu Batı Dergisi, 2 (6), 189-194.

Ekşi, A. (1990). Çocuk, Genç, Anne-Babalar, İstanbul: Bilgi Yayınevi.

Eliade, M. (1995). Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, Çev. Mehmet Aydın, Konya: Din Bilimleri Yayınları.

Eskin, M. (2003). İntihar, Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.

Euchen, R. (2000). Yaşamın Anlamı ve Değeri, İstanbul: İzdüşüm Yayınları.

Fromm, E. (1996). Özgürlükten Kaçış, Çev. Şemsa Yeğin, 4. Baskı, İstanbul: Payel Yayıncılık

Geçtan, E. (2000). Psikodinamik Psikiyatri ve Normal Dışı Davranışlar, 15. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Günay, Ü. (2000). Din Sosyolojisi, İstanbul: İnsan Yayınları.

Gündüz, Ş. (1998). Din ve İnanç Sözlüğü, İstanbul: Vadi Yayınları.

Halis, M. (2001). Batman’da Kadınlar Ölüyor, İstanbul: Metis Yayınları.

Hökelekli, H. (1993). Din Psikolojisi, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Hökelekli, H. (2000), İntihar, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (c. 22, ss. 351-353). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.

Hökelekli, H. (2010). Din Psikolojisine Giriş, İstanbul: Dem Yayınları.

Işık, E. (1991). Duygulanım Bozuklukları Depresyon ve Mani, İstanbul: Boğaziçi Matbaası.

Karaca, F. (2011). Din Psikolojisi, Trabzon: Eser Ofset Matbaacılık.

Kaya, N. (1999). Neden İntihar Ediyorlar, İstanbul: Nesil Basım Yayın.

Kayıklık, H. (2011). Din Psikolojisi, Adana: Karahan Kitabevi.

Kimter, N. (2006). Dini İnanç, İbadet ve Duanın Umutsuzlukla İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Hayati Hökelekli (Ed.), Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi, (ss. 217-249). İstanbul: Dem Yayınları.

Kirman, M. A. (2004). Din Sosyolojisi Terimler Sözlüğü, İstanbul: Rağbet Yayınları.

Koestenbaum, P. (1998). Ölüme Yanıt Var mı?, İstanbul: Mavi Okyanus Yayıncılık.

Köknel, Ö. (1989). Depresyon, İstanbul: Altın Kitaplar Basımevi.

Köknel, Ö. (1992). Korkular, Takıntılar ve Saplantılar, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Köknel, Ö. (1997). Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Köknel, Ö. (2001). Kimliğini Arayan Gençliğimiz, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Köse, A., Ayten, A. (2012), Din Psikolojisi, İstanbul: Timaş Yayınları.

Kulaksızoğlu, A. (2001). Ergenlik Psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Mc. Collough, L. (1987). İntihar: Sebepleri Nedir ve Ona Nasıl Engel Olunur?, Çev. Hüseyin Peker, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 105-116.

Morgan, C. T. (1993). Psikolojiye Giriş, Çev. Hüsnü Arıcı ve diğerleri, 10. Baskı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.

Müftüoğlu, Ö. (2002). İntihar Olayları Üzerine Bir Değerlendirme, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2 (4), 143-160.

Onay, A. (2004). Dindarlık Etkileşim ve Değişim, İstanbul: Dem Yayınları.

Ögel K., Tamer D., Evren C. ve Çakmak, D. (2000). İstanbul’da Lise Gençleri Arasında Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı, Türk Psikiyatri Dergisi, 3, 242-245.

Öztabağ, L. (1970). Psikolojide İlk Adım, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Rosen D. H. (1999). Depresyondan Kurtuluş, Editör: Ahmet Hamit YILDIZ, İstanbul: Timaş Yayınları.

Şahin, A. (2002). “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13, 143-157.

Sayar, K. (2000). İntihar ve İnanç Sistemleri, Yeni Seymposium, 40 (3), 100-104.

Sayıl, I., Berksun, O. E., Oral, E. A., Güney, S., Büyükçelik, D. ve Duran, A. (1995). İntihar Girişimleri: Yardım Çağrısı, Kriz Dergisi, 3 (1-2), 243-245.

Songar, A. (1980). Psikiyatri: Psikobiyoloji ve Ruh Hastalıkları, 4. Baskı, İstanbul: Serhat Dağıtım Yayınevi.

Stack, S. (2001). “Din, Depresyon ve İntihar”, Çev. Talip KÜÇÜKCAN, Akademik Araştırmalar Dergisi, 7-8, 75-84.

Tümer, G., Küçük, A. (2002). Dinler Tarihi, 4. Baskı, Ankara: Ocak Yayınları.

Tümer, G. (1986). Çeşitli Yönleriyle Din, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 28, 213-267.

Yapıcı, A. (2013). Ruh Sağlığı ve Din: Psiko-Sosyal Uyum ve Dindarlık, 2. Baskı, Adana: Karahan Kitabevi.

Yavuz, K. (1982). Din Psikolojisi’nin Araştırma Alanları, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5, 87-108.

Yıldız, M.C. (2008). “Töre Baskısına Bağlı İntiharlar ve Töre Cinayetleri”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (16), 209-225.

Yörükoğlu, A. (1998). Gençlik Çağı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.