TÜRKİYE’DE ARAPÇA SÖZLÜ ANLATIM EĞİTİMİ, ZORLUKLARI VE BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sevim Özdemir
3.366 807

Öz


Türkiye’de Arapça, üniversitelerde, bazı özel eğitim merkezlerinde ve İmam-Hatip Liselerinde okutulmaktadır. Biz bu kurumlardan üniversitelerde okutulan Arapçanın durumunu ele alacağız.

Üniversitelerde okutulan Arapçayı iki kısımda ele almak mümkündür. Birincisi, İlahiyat Fakülteleri Hazırlık Sınıflarında okutulan Arapça, ikincisi ise Arap Dili Eğitimi ve Arap Dili Filolojisi bölümlerinde okutulan Arapça.

Ancak yukarıda adı geçen bölümlerde verilen Arapçanın amaçlarının farklı olması sebebiyle verilen eğitim de farklıdır. Örneğin İlahiyat Fakülteleri Hazırlık Sınıflarında okutulan Arapçanın amacı, üst sınıflarda görülecek olan Kelam, Hadis, İslam Hukuku, İslam Felsefesi, Tasavvuf, İslam Mezhepleri gibi derslerde geçen Arapça metinleri anlayabilmek iken, Arap Dili Eğitiminde verilen Arapçanın amacı, Arapçayı, belağatıyla, edebiyatıyla çok yönlü bir biçimde bir dil olarak öğretmektir.

Bahsi geçen bölümlerde Arapça teori olarak çok yoğun bir şekilde öğretilirken, pratiğe yani konuşmaya gelince istenilen verimin alınmadığı görülmektedir. İşte bu çalışmada yukarıda bahsi geçen Fakülteler ve bölümlerdeki Arapça Sözlü Anlatımdan ve yaşanan zorluklardan bahsedilerek bazı çözüm önerileri getirilecektir.


Anahtar kelimeler


Arap Dili, Arap Dili ve Türk Tarihi, Türkiye’de Arap Dili Eğitimi, Arap Dili Eğitimin Sorunları, Arapça Pratik Konuşma

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18498/amauifd.19677

Referanslar


قائمة المراجع

Aktaş, T. (2007). Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi bildiriler kitabı (ss. 61-68). Ankara: Gazi Üniversitesi.

Civelek, Y. (2011) Arapça Öğretiminde İmam-Hatip ve Üniversite Birlikteliği/Ayrılığı, İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi Sempozyumu bildiriler kitabı (ss. 139-158). İstanbul: Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği.

Çelik, A. (2011). İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretiminde Dil Becerisi, İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi Sempozyumu bildiriler kitabı (ss. 181-185). İstanbul: Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği.

Demirel, Ö. (2007). Yabancı Dil Öğretimi, (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Günay, İ. (2011). Arapça Öğreniminin Önemi ve Meseleleri, İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi Sempozyumu bildiriler kitabı (ss. 300-306). İstanbul: Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği.

MEB. Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Yönetmeliği 5. Madde.

Memiş, İ. (2011). Arapça Öğretiminin Metodolojisi ve Yeterliliğinin Geliştirilmesi, İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi Sempozyumu bildiriler kitabı (ss. 259-265). İstanbul: Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği.

Oktay, Z. (2011). İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programı, İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi Sempozyumu bildiriler kitabı (ss. 273-278). İstanbul: Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği.

Uluslararası Türkiye’de Konuşulan Arapça Lehçeler ve Sözlü Edebiyatları Sempozyumu, Mayıs 2013, Mardin-Türkiye. (المؤتمر الدولي الأول حول اللهجات العربية المحكية في تركيا وآدابها الشعبية)

Yılmaz, H. (2007). Yabancı Dil Öğretiminde Özgün Materyal, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi bildiriler kitabı (ss. 842-845). Ankara: Gazi Üniversitesi.

Yücel, E. (2007). Devlet Okullarında Yürütülen Yabancı Dil Eğitimine Eleştirel Bir Bakış, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi bildiriler kitabı (ss. 854-858). Ankara: Gazi Üniversitesi.