İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARINDAKİ DUYUŞSAL HEDEFLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

Abdulkadir Çekin
3.811 2.780

Öz


Ülkemizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, zorunlu dersler arasında yer almaktadır. Bu dersin yanı sıra ilk ve ortaöğretim öğrencileri Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dinî Bilgiler derslerini de seçmeli olarak alabilmektedirler. Bu çalışmada İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı kazanımları ile Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi Öğretim Programındaki kazanımlar, duyuşsal hedefler açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmada Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile Temel Dini Bilgiler dersi kazanımlarındaki duyuşsal ifadeler nicelik ve nitelik açısından değerlendirilmiş ve karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Temel Dini Bilgiler Dersi Öğretim Programı kazanımlarında daha yoğun olarak bilişsel hedeflerin yer aldığı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programında üst duyuşsal basamaklardan daha fazla kazanım belirlenmesi sebebiyle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin duyuşsal eğitime daha fazla imkân sağladığı tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Din Öğretimi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi, Duyuşsal Hedefler, Öğretim Programı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18498/amauifd.47130

Referanslar


Kaynakça

Akbaş, Oktay, Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2004.

Bacanlı, Hasan, Duyuşsal Davranış Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara, 1999.

Balaban Salı, Jale, “Tutumların Öğretimi”, (Ed. Ali Şimşek), İçerik Türlerine Dayalı Öğretim, Nobel Yayın Dağıtım Ankara, 2006.

Baykara, Kevser, İçeriğin ve Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi, Eğitimde Program Geliştirme içinde, H. Şeker (Ed), Anı Yayınları, Ankara, 2012.

Bazarkulov, Seyfullah, Değer Öğretimi ve Dinden Öğrenme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008.

Bilgin, Beyza, Mualla Selçuk, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yayıncılık, Ankara, 1995.

Bilgin, Beyza, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Öncü Basımevi, Ankara, 2001.

Çaya, Semih, “Tarih Eğitiminde Duyuşsal Boyut”, Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslararası Eğitim Sempozyumu Bildirileri, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Elazığ, 1997, s. 468.

Demirel, Özcan, Eğitimde Program Geliştirme, Pegema Yay., Ankara, 2007.

Doğan, Recai, Cemal Tosun, İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2002.

Doğan, Recai, Nurullah Altaş, Remziye Yılmaz, “Örgün Din Eğitimi”, Din Bilimleri-I, Ed. Cemal Tosun, Ankuzem Yayınları, Ankara, 2007.

Ertürk, Selahattin, Eğitimde Program Geliştirme, Meteksan, Ankara, 1997.

Hull John M., “The Contribution of Religious Education to Religious Freedom: A Global Perspective”, Religious Education in Schools: Ideas and Experiences from around the World, IRARF, Oxford, 2001.

Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, 20. bs., Ankara, 2009.

Kaymakcan, Recep, “Türkiye’de Din Eğitimi Politikaları Üzerine Düşünceler”, EKEV Akademi Dergisi, c. 10, sayı: 27, 2006.

Kaymakcan, Recep, İbrahim Aşlamacı, Mustafa Yılmaz, Adnan Telli, Seçmeli Din Eğitimi Dersleri İnceleme ve Değerlendirme Raporu, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, 2013.

Malmivuori, Marja Lisa, The Dynamics of Affect, Cognition and Social Environment in the Regulation of Personal Learning Processes: The Case of Mathematics, Helsinki University Press, Finland, 2001.

Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, MEB. Yayınları, Ankara, 2010.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaokul Temel Dinî Bilgiler Dersi (İslam; I-II) Öğretim Programı, MEB. Yayınları, Ankara, 2012.

Özçelik, Durmuş Ali, Eğitim Programları ve Öğretim, ÖSYM Yayınları, Ankara, 1998.

Özden, Yüksel, Eğitimde Yeni Değerler: Eğitimde Dönüşüm, Pegema Yay., 5. bs., Ankara, 2002.

Özden, Yüksel, Öğrenme ve Öğretme, Pegema Yay., 5. bs., Ankara, 2003.

Özenç, Berke, “AİHM ve Danıştay Kararlarının Ardından Zorunlu Din Dersleri Sorunu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, c. LXVI, sayı: 2, 2008, ss. 191-226.

Selçuk, Mualla, “Din Öğretiminin Kuramsal Temelleri”, Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, MEB Basımevi, İstanbul, 2000.

Selçuk, Mualla, “Din Öğretiminde Yeni Açılımlar”, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı, Malatya, 2005.

Selvi, Kıymet, “Öğretmen Adaylarının Davranışsal Amaçları Belirleme ve Yazma Becerileri”, 3. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Adana, 1999.

Semerci, Nuriye, Çetin Semerci, “Duyuşsal Boyutun Ölçülmesi”, VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, c. 1, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2000.

Tosun, Cemal, Din Eğitimi Bilimine Giriş, Pegema Yay., 3. bs., Ankara, 2005.

Tosun, Cemal, “İki Binli Yıllarda Türkiye'de Din Öğretimi: Bugünden Geleceğe”, Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyum Bildiri ve Tartışmalar, MEB Yayınları, Ankara, 2003.

Yıldırım, Ali, Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, 7. bs., Ankara, 2008.