AMASYA MÛSİKÎ CEMİYETİ VE BÜYÜKAĞA MEDRESESİ’NİN AMASYA DİNÎ MÛSİKÎSİNE KATKISI

Fatih Koca
2.628 1.274

Öz


Amasya, tarih boyunca İslam Medeniyetine pek çok kültürel alanda katkıda bulunmuş bir şehirdir. Bu katkılardan en önemlisi de şüphesiz Türk Din Mûsikîsi sahasıdır. Amasya’da kurulan musîkî cemiyetleri yanında dinî ve ilmî müesseselerde yetişen çok kıymetli mûsikîşinaslar, geçmişten günümüze Türkiye’deki din musîkîsi geleneğinde oldukça önemli bir rol oynamıştır. Cumhuriyet döneminde hizmetlerini devam ettiren iki önemli müessese, Amasya Mûsikî Cemiyeti ile Büyükağa Medresesi Hâfızlık Kur’ân Kursu’dur. Özellikle son otuz yıla damgasını vuran bu iki müessesenin birlikte yürüttüğü çalışmalar Türk Mûsikîsi’nin yanında Türk Din Mûsikîsi alanlarında da Amasya kültürüne büyük hizmetlerde bulunmuştur. Amasya Mûsikî Cemiyeti şu an Amasya Belediyesi Konservatuarı adı altında hizmetlerini yürütmektedir. Bu makale bu iki müessesenin mûsikîye dair geçmiş deneyimleri, katkıları ve yaptığı işlerle alakalıdır.


Anahtar kelimeler


Amasya Mûsikî Cemiyeti, Amasya Belediye Konservatuarı, Büyükağa Hafızlık Kur’an Kursu, Türk Müziği, Türk Din Mûsikîsi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18498/amauifd.57647

Referanslar


Kaynakça

Ali Efendi, Dânişmen-Nâme, Ali Emîrî Nüshası, (Kamil Şahin Özel Kütüphanesi), Meclis 13, ty.

Ebu Davud, Süleyman b. Eş’as es-Sicistani, Sünen, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrût, ty.

Eyüp Sabri Paşa, Mir’âtü’l-Haremeyn (Mir’ât-ı Medine), Bahriye Matbaası, İstanbul, 1304/1886.

Hamidullah, Muhammed, İslam Müesseselerine Giriş, çev. İhsan Süreyya Sırma, Beyan Yay., İstanbul, ty.

Hüsâmeddin, Abdizâde Hüseyin, Amasya Târihi, sad. Ali Yılmaz-Mehmet Akkuş, Amasya Belediyesi Kültür Yay., Ankara, 1986.

İbnü’l-Cezerî, Ebu’l-Hayr Muhammed b. Muhammed, en-Neşr fîl-Kırââti’l-Aşr, (neşr. Ali Muhammed ed-Dâbbâ), Mısır, ty.

İbn Hişâm, es-Siretü’n-Nebeviyye, thk. Mustafa es-Sakâ ve diğerleri, yy., ty.

İbn Kesîr, el-Bidâye ve‘n-Nihâye, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrût, 1988.

Karaçam, İsmail, Kur’ân-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kâideleri, İFAV, İstanbul, 2011.

Koca, Fatih, “Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Müezzinleri”, AÜİFD, c. 52, sayı: 2, 2011.

Menç, Hüseyin, Tarih İçinde Amasya, Amasya Belediyesi Kültür Yay., Amasya, 2014.

Oransay, Gültekin, Mûsikî Tarihi, Yaykur Yay., Ankara, 1976.

Şahin, Kamil, Dânişmendliler Dönemi Niksar, Niksar Belediyesi Yay., Niksar, 1999.

Terzioğlu, Arslan, “Bîmaristân”, DİA, İstanbul, 1992.

Uzel, İlter, Hayatı, Kişiliği ve Cerrahi Aletleri İle Sabuncuoğlu, Amasya Belediyesi Kültür Yay., Ankara, 2014.