Eğitime İlişkin Sosyal Politikalar Konusunda Okul Müdürlerinin Görüşleri: Göynük İlçesi Örneği

İmran BAYRAKTAR, İbrahim Hakan KARATAŞ
2.174 645

Öz


Bu araştırmada Türkiye’de 2003-2013 yılları arasında uygulanan eğitime ilişkin sosyal politikaların taşımalı eğitim yapan okul müdürleri tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel betimsel bir araştırmadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Verileri içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Bolu’nun Göynük ilçesinde taşımalı eğitim yapan beş okul müdüründen oluşmaktadır. Araştırma sonucunda okul yöneticileri ücretsiz kitap dağıtımı uygulamasının zengin ile fakir arasındaki ayrımı kaldırdığı, taşımalı eğitim uygulamasının uzakta oturan ve ekonomik yetersizliği olan çocukların eğitime kazandırılması açısından önemli katkılar sağladığı, okulların donanımının engelli öğrencilere uygun olmaması, öğretmen yetersizliği ve öğrenci taşıması için kullanılan araçların donanımının yeterli olmaması sebebiyle yetersiz olduğu, şartlı nakit transferinde, kriter olarak sadece velilerin SGK’lı olma durumunun esas alınmasının gerçekçi ve adil bir değerlendirmeyi zorlaştırdığı görüşündedirler. Genel olarak eğitime ilişkin sosyal politikaların yerinde, olumlu ve yararlı olduğu ancak değişen ihtiyaçları ve farklı toplumsal kesimlerin beklentilerini ve yerelin şartlarını göz önünde bulunduran politikalarla geliştirilerek sürdürülmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18506/anemon.62712

Referanslar


AK Parti, (2001). AK Parti Hükümet Programı. http://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi#bolum_ (Erişim Tarihi: 24.03.2014).

Akyüz, Y. (2012). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A.

Biçer, E.ve Ortakkaya, A.F. ( 2009). SYDGM’nin sosyal yardımlarının proje desteklerinin etki analizi projesi sonuçları üzerinde değerlendirme. V. Aile Şurası “Aile Destek Hizmetleri” Bildiri Kitabı. Ankara: Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü.

Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş. Ankara

Koray, M. (2008). Sosyal politika. Ankara: İmge Kitabevi.

Kvale, S. (1996). Interviews: An ıntroduction to qualitative research ınterviewing.Thousand Oaks, CA: Sage.

Maliye Bakanlığı (2012). 2013 yılı bütçe sunuş konuşması. http://pbk.tbmm.gov.tr/dokumanlar/maliye_bakaninin_sunumu_30-10-2012.pdf (Erişim Tarihi: 02.05.2014).

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2006). XVII. millî eğitim şûrası kararları. http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2006/ttkb/17Sura_kararlari_tamami.pdf, (Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2014).

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2005). XVI. millî eğitim şûrası kararları.

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113618_16_sura.pdf (Erişim Tarihi: 02.12.2014).

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2010). XVIII. millî eğitim şûrası kararları. http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2010/ttkb/18Sura_kararlari_tamami.pdf (Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2014).

Metin, B.(2011). Türkiye’de 2000 sonrası dönemde uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar temelinde yoksulluk sorunu (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Silverman, D.(1993). Interpreting qualitative data; Methods for analysing, talk, text and ınteraction. London: Sage Publications.

Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.

Talas, C. (1997). Toplumsal ekonomi. Ankara: İmge Kitapevi.

Terzi, Ç. (2005). Uyum sürecinde Türkiye eğitim politikalarının Avrupa Birliği politikaları doğrultusunda değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi [TBMM] (2011). 61. AK Parti hükümet programı. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler, (Erişim Tarihi: 19 Nisan 2014).

Ünal, İ. (1991). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Gazi Kitapevi.

Yılmaz, S. H. (2007). İdris Küçükömer’in siyasal tezleri bağlamında AK Parti hükümeti ve CHP parti programlarının analizi. Selçuk İletişim Dergisi, (1), 156-173.