Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi

Ramin ALİYEV, Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
2.962 785

Öz


Araştırmanın genel amacı, farklı kültürlerden gelen bireylerin eğitim ortamlarında kültürlenme düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışma, kültürlenmenin çeşitli değişkenler açısından ele alındığı tarama modelinde bir araştırmadır ve Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin eğitim ortamındaki kültürlenme düzeyleri incelenmiştir. Araştırma grubunu, yurtdışından Türkiye’ye gelmiş ve öğrenimlerine farklı üniversitelerde devam eden farklı yaşlardaki, Avrupa, Ortadoğu ve Kafkasya kökenli 300 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanması için “Kişisel Bilgi Formu” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kültürlenme Ölçeği” kullanılmıştır. Kültürlenmenin bazı değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için t testi,  grupları birbirleriyle karşılaştırıp farkı bulmak için de "tek yönlü varyans analizi" (ANOVA) kullanılmıştır. Kültürlenme ve onun alt boyutları olan,  ayrılma, asimilasyon ve bütünleşmenin, cinsiyet, medeni durum, yaş, Türkiye’deki ikamet süresi, geldiği ülke, ülkesinde ikamet ettiği yerleşim birimi, öğrenim gördüğü alan, Türkiye’de nerede oturduğu ve Türkiye’de kiminle yaşadığı değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Yaş arttıkça bütünleşme stratejisinin daha fazla tercih edildiği saptanmıştır. Türkiye’de kalış süresi, diğer gruplara göre daha az (05-10 yıl) olan katılımcıların daha çok asimile olduğu görülmüştür Kafkasya’dan gelen katılımcıların kültürlenme stratejilerinden özellikle bütünleşme stratejisini, Ortadoğu’dan ve Avrupa’dan gelen katılımcılara göre daha belirgin olarak tercih ettikleri, Türkiye’de kendi ülke vatandaşlarıyla ikamet eden kişilerin ayrılma puanlarının yüksek olduğu saptanmıştır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18506/anemon.20532

Referanslar


Açıkalın, A., Demirel, Ö., & Önsoy, R. (1996). Türkiye’de yüksek öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri öğrencilerinin sorunları. Yayımlanmamış araştırma raporu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Annaberdiyev, D. (2006). Türkiye’de Eğitim Gören Türk Cumhuriyetleri ve Türk Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Arama Tutumları, Psikolojik İhtiyaçları ve Psikolojik Uyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Antonova, W.B. (1998). Psihologiçeskiye adaptasii inostrannıh studentov k usloviyam jizni i obuçeniya v Moskve. [Yabancı uyruklu öğrencilerin Moskova’nın yaşam ve öğrenim şartına uyumu]. Tsentr mejdunarodnogo obrazovaniya MGU im M.V.Lomonosova, Vestnik, 1.

Asutay, H. (2007). Dil, Kültür ve Eğitim, Konya: Eğitim Kitabevi.

Ataca, B., & Berry, J.W. (2002). Psychological, Sociocultural and Marital Adaptation Of Turkish Immigrant Couples In Canada, International Journal of Psychology, 37, No:1, 13-26.

Bektaş, Y., Kocabaş, Ö.E., & Annaberdiyev, D. (2006, 11-15 Temmuz). Psychological adaptation and acculturation of the international students in Turkey. 18th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology’de bildiri olarak sunuldu, Spetses adası, Yunanistan.

Berry, J.W. (1992). Acculturation and Adaptation in New Society, International Migration, 30, 69-85.

Berry, J.W. (1998). Intercultural Relations in Plural Societies, Canadian Psychology, 40, No:1, 12-21.

Berry, J. W., & Sam, D.L. (1997). Acculturation and Adaptation. In J. W. Berry, M.H. Segall And Ç. Kağıtçıbaşı (Eds.) Handbook of Cross-Cultural Psychology, l.3. Social Behaviour and Applications, (291-326). Boston, MA:Ally and Bacon.

Berry, J.W., Phınney, J.S., Sam, D.L., & Vedder, P. (2006). Immigrant Youth: Acculturation, Identity and Adaptation. Applied Psychology: An International Review, 55, No. 3, pp. 303–332.

Bilgin, N. (1994). Sosyal Bilimlerin Kavşağında Kimlik Sorunu. İzmir: Ege Yayıncılık.

Bilgin, N. (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Chung, R. H. (2006). Acculturation scales: Asian American Multidimensional Acculturation Scale. In Y. Jackson, (Ed.), Encyclopedia of Multicultural Psychology. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Cırık, İ. (2008). Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 27–40.

Esentürk, E.L. (1998). Yabancı uyruklu ve Türk Üniversite öğrencilerine ait sorunların bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Farver, J.A.M., Narang S.K., & Bhadha B.R. (2002). East Meets West: Ethnic Identity, Accultration, and Conflict in Asian Indian Families. Journal of Family Psychology, 16, No:3, 338-350.

Hovey, J.D. (2000). Acculturative Stres, Depression; and Suicidal Ideation In Mexican Immigrants. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 6, 134-151.

Huang, Y. (2010). Acculturation And Academic Performance: The Role Of Media Use And Interpersonal Communication Among Internatıonal Students. State University of New York in Partial Fulfillment of The Requirements For The Degree of Doctor of Philosophy, New York.

Gökmen, M.E. (2005). Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası İletişimsel Edinç. Dil Dergisi,128, 69–77.

Gün, Z., & Bayraktar, F. (2007). Türkiye’de İç Göçün Ergenlerin Uyumundaki Rolü. Türk Psikiyatri Dergisi, 18 (4).

Günay, D. (1995). Roman Çözümlemesine Toplumbilimsel Bir Yaklaşım. Dil Dergisi, 35, Ankara: TÖMER Yayınları.

Gronhaug, K., Gılly, M., & Penazola, L. (1993). “Barriers and Incentives in Consumer Acculturation”. European Advances in Consumer Research, 1, pp. 278-286.

Karaoğlu, F. (2007). Yabancı Uyruklu Öğrencilerde Uyma Davranışı: Tömer Örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Ankara.

Karasar, N. (2004). Araştırmalarda rapor hazırlama. Ankara: Hacettepe Taş Yayıncılık.

Khaırullah, D.Z., & Khaırullah, Z.Y. (1999). “Behavioural Acculturation and Demographic Characteristics of Asian-Indian Immigrants in the United States of America”. International Journal of Sociology and Social Policy.19, No. 1/2, pp. 57-80.

Kim, C., Laroche, M., & Tomiuk, A.M. (2001). A Meusure Of Acculturations Of Italian Canadians: Scale Development And Construct Validation. International Journal Of Intercultural Relations, 25, 607-637.

Külebi, C. (1994). Ana Dili ve Yazın Öğretimi. İstanbul: Çağdas Yay.

Leong, F.T.L., & Tata, S.P. (1990). Sex And Acculturation Differences in Occupational Values Among Chinese-American Children. Journal of Counseling Psychology, 37, 208-212.

Meşe, G. (1999). Sosyal Kimlik ve Yaşam Stilleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Montreuil, A., & Bourhis, R.Y. (2001). Majority Acculturation Orientations Toward “Valued” And “Devaulued” Immigrants, Journal of Cross-Cultural Psychology, 32, No:6, November, 698- 719.

Özhan, İ. (2006). Farklılaşmanın Özel Görünümler Olarak Çokkültürlülük ve Çokkültürcülük. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Ankara.

Özgüven, E. (1990). Yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin sağlık ve psikolojik sorunları. Ege Üniversitesi, Psikoloji Seminer Dergisi, 8.

Palumbo, F., & Teich, I. (2004). Market Segmentation Based on Level of Acculturation. Marketing Intelligence & Planning, 22, No. 4, pp. 472- 484.

Pointkowski, U., Florack, A., Hoelker, P., & Obdrzalek, P. (2000). Predicting acculturation attitudes of dominant and non-dominant groups. International Journal of Intercultural Relations, 24, 1-26.

Quester, P. G., & Chong, I. (2001). Validating Acculturation Models: The Case of the Australian-Chinese Consumers. Journal of Consumer Marketing, 18, No. 3, pp. 203-218.

Romero, A.J., & Roberts, R.E. (2003). Stress Within a Bicultural Context for Adolescents of Mexican Descent, Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 9, No:42, 171-184.

Sam, D.L. (1992). Psychological Acculturation of Young Visible Immigirants, Immigition World Magazine 20(3) 21-24.

Sam, D.L., & Berry, J.W. (1995). Acculturative Stres Among Young Immigirants in Norway. Scandinavian Journal Of Psychology, 36, 10-24.

Şeker, D. (2006). Kente göç etmiş bir örneklemde kültüre uyum (kültürlenme) süreçleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 3, 2.

Tanaka, T., Takai, J., Kohyama, T., Fujihara, T., & Minami, H. (1994). Social Networks of international students in Japan: Perceived social support and relationship satisfaction. Japanese Journal of Experimental Social Psychology, 33, 213-223.

Tekeli, İ. (1982). Kentleşme Yazıları. Ankara: Turhan Kitabevi.

Tezcan, M. (1995). Sosyoloji, Temel Kavramlar. Ankara: Feryal Matbaası.

Tomich, P.C., McWhirter, J.J., & Darcy, M.U.A. (2003). Personality and international students’ adaptation experience. International Education, 33, 22–39.

Toyokawa, T., & Toyokawa, N. (2002). Extracurricular activities and the adjustment of Asian international students: A study of Japanese students. International Journal of Intercultural Relations, 26, 363–379.

Turhan, M. (1980). Atatürk İlkeleri ve Kalkınma. İstanbul: Yağmur Yayınları.

Üstündağlı, E. (2009). Balkan Göçmenlerinin Türkiye’de Kültürleşmeleri Sürecinde Türk Tüketim Kültürüyle Olan Etkileşimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Yeşildağ, E. (2008). Avrupa’da Yaşayan Türklerin Aile Yapıları ve Entegrasyon (Uyum) Sorunları (Avusturya Örneği). Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon.

Zea, M.C., Asner-self, K.K., Birman, D., & Bukı, L. (2003). The abbreviated Multidimensional Acculturation Scale: Emprical Validation With Two Latino/Latino Samples. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 9, No:2, 107-126.