Çözüm Sürecinin TRC 2 (Şanlıurfa ve Diyarbakır) Bölgesine Ekonomik Etkileri

Abdulkadir BARUT, Veysel ASOĞLU, Neslihan TANCI YILDIRIM
2.154 532

Öz


TRC 2 bölgesi  (Şanlıurfa ve Diyarbakır) 1980’li yıllardan beri yaşanan şiddet ortamından dolayı gerek ekonomik gerekse de sosyo-kültürel açıdan önemli sorunlar yaşayan bir bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma ise 2014’te resmiyet kazanan çözüm sürecinin 2009-2014 döneminde TRC 2 bölgesine ( Şanlıurfa ve Diyarbakır) ekonomik katkılarını araştırmak amacı ile yapılmıştır. Çalışmada 2009- 2014 dönemleri arasındaki dış ticaret verileri, ihracatçı firma sayısı, ithalatçı firma sayısı, kamu yatırımları,  banka sayıları ve mevduat toplamı, tarımsal üretim verileri ve istihdam verileri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda 2009-2014 döneminde TRC 2 bölgesinin çözüm sürecinden genel olarak pozitif etkilendiği görülmüştür.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18506/anemon.31694

Referanslar


Abadie, A. and Gardeazabal, J. (2003), ‘’ The Economic Costs Of Conflict: A Casestudy Of The Basque Country. ‘’ American Economic Review, 93(1), 113-132.

Aktaş, M. (2014), Çatışma Çözümleri ve Barış, İletişim Yayınları, İstanbul.

Akyürek, S. (2001), Demokratik Açılım Ve Toplumsal Algılar, BİLGESAM, Bilge Adamlar Kurulu Raporu, Rapor No: 30,İstanbul.

Altay, H., Ekinci, A. ve Peçe, M. A.( 2013), ‘’ Ortadoğu’da Terörün Ekonomik Etkileri: Türkiye, Mısır Ve Suudi Arabistan Üzerine Bir İnceleme.’’ Dumlupınar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 267-288.

Araz‐Takay, B., Arın, K. P. ve Omay, T. (2009), ‘’The Endogenous And Non‐Linear Relationship Between Terrorism and Economic Performance:’’ Turkish Evidence. Defence and Peace Economics, 20(1), 1-10.

Arslan, K. (2005), ‘’Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Etkin Bir Araç: Bölgesel Planlama ve Bölgesel Kalkınma Ajansları,’’ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 275- 294.

Asoğlu, V. Ve Binici, T. (2015), KKYDP Ekonomik Yatırımlarının Değerlendirilmesi: Şanlıurfa Ve Diyarbakır Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (52), 221-230.

Bilgel, F. ve Karahasan, B. C. (2015), ‘’The Economic Costs of Separatist Terrorism in Turkey’’ Journal of Conflict Resolution, , 0022002715576572.

Çolak, Y. (2015), Yeni Teşvik Sistemi ve Şanlıurfa. Karacadağ Kalkınma Ajansı Yayınları, http://www.karacadag.org.tr/arastirma-raporlari-detay.asp?SayfaId=587

Deniz, H. (2015), Yeni Teşvik Sistemi ve Diyarbakır . Karacadağ Kalkınma Ajansı Yayınları, http://www.karacadag.org.tr/arastirma-raporlari-detay.asp?SayfaId=587

Enders, W. and Sandler, T. (1991), ‘’ Causality Between Transnational Terrorism and Tourism: Thecase of Spain. Studies in Conflict&Terrorism’’, 14(1): 49-58.

Gries, T., Krieger, T. and Meıerrıeks, D.(2011), ‘’Causal Linkages Between Domestic Terrorism And Economic Growth’’. Defence And Peace Economics, , 22 (5), 493-508.

Gupta, S., Clemens B., Bhattacharya R. and Chakravartİ S.(2004),’’ Fiscal Consequences Of Armed Conflict And Terrorism İn Low-And Middle-İncome Countries.’’ European Journal Of Political Economy, 20 (2), 403-421.

Hakyemez, Y. Ş.(2012), ‘’Türkiye’de Son 10 Yılda (2002-2012) Demokratikleşme Sürecinde Atılan Adımlar’’, Murat Yılmaz, Hamit Emrah Beriş (Ed.) Türkiye’nin Demokratik Dönüşümü, Stratejik Düşünce Enstitüsü: Ankara,7-41

Karacadağ Kalkına Ajansı, 2013, TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Analiz Ve Genel Değerlendirme.

Pızam, A. and Fleıscher, A. (2002), ‘’Severity Versus Frequency Of Acts Of Terrorism: Which Has A Larger İmpact On Tourismdemand?’’ Journal Of Travel Research, 40(3), 337-339.

Ranga, M. and Pradan, P. (2014), ‘’Terrorism Terrorizes Tourism: Indian Tourism Effacing Myths?’’ International Journal Of Safetyand Security İn Tourism, 5, 26-39

Şeker, M. ve Saldanlı, A. ve Bektaş, H. (2014), Trc2 Bölgesi Yaşam Kalitesi Araştırması, Karacadağ Kalkınma Ajansı.

Taş, B. (2006), ‘’ AB Uyum Sürecinde Türkiye İçin Yeni Bir Bölge Kavramı: İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS).’’,Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2) , 185-197.

Tütüncü, Ö., Kiremitçi, İ., ve Çalışkan, U. (2011), ‘’Sağlık Turizmi, Güvenlik ve Kalite’’ Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(1), 91-93.

www.tuik.gov.tr

http://www.sabah.com.tr/siyaset/2009/12/17/basbakanin_2005te_diyarbakirdaki_konusmasi(E.T: 26.05.2015)

http://www.dika.org.tr/photos/images/b%C3%B6lgeler.jpg ( E.T: 26.05.2015)

http://www.iktisadi.org/2002-2013-donemi-ihracatci-firmalarin-illere-gore-dagilimi.html (E.T: 27.05.2015)

http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2015/71GK/ekonomikrapor-2014.pdf (E.T: 01.06.2015)

http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2015/71GK/ekonomikrapor-2014.pdf (E.T: 25.05.2015)

https://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 (E.T: 15.26.2015)