2008 Finansal Krizi Sonrası Türkiye’de Konut Fiyatlarının Belirleyicilerine Yönelik Analiz

İlkay DİLBER, Yasin SERTKAYA
2.683 640

Öz


Konut insanların barınma ihtiyacını karşılayan ve en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olma özelliğini koruyan en önemli servet aracıdır. Konut fiyatlarını etkileyen binanın iç özelliklerinin yanı sıra makroekonomik değişkenlerinde konut fiyatlarını belirlemede önemli bir rolü bulunmaktadır. 2008 yılında, ABD piyasalarında görülen ve tüm dünyayı etkileyen finansal kriz etkilerini tüm piyasalarda olduğu gibi konut piyasası ve inşaat sektöründe de göstermiştir. Türkiye Ekonomisi’nde de bu krizin etkileri görülmüş ve 2002 yılından itibaren ekonomik büyümede her yıl yaşanan artış ilk defa, 2009 yılında negatif olmuştur.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de konut fiyatlarını kısa ve uzun dönede etkileyen makroekonomik değişkenleri tespit etmektir. Bu amaçla, 2008-2014 dönemine ait çeyrek yıllık veriler kullanarak, Türkiye’deki konut fiyat endeksini etkileyen değişkenler analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, konut fiyat endeksi ile döviz kuru arasında çift yönlü, faiz oranı ve enflasyon oranı arasında tek yönlü bir ilişki söz konusudur.

 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18506/anemon.95997

Referanslar


ADAMS, Z., ve FÜSS, R. (2010). “Macroeconomic Determinants of İnternational Housing Markets. Journal of Housing Economics”, 19(1),ss. 38-50.

ADRİAN, C. ve DARNELL, A. (1990), Dictionary of Econometrics, England: Edward Elgar Publications

AGNELLO L. and SCHUKNECHT, L. (2011). Boom and Busts in Housing Markets: Determinants and Implications, Journal of Housing Economics, 20, 171-190.

BADURLAR, İ., Ö., 2008. Türkiye’de Konut Fiyatları İle Makro Ekonomik Değiskenler Arasındaki İliskinin Arastırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1):223-238.

BELTRATTİ, A., MORANA, C., (2010). “International house price and macroeconomic fluctuations”, Journal of Banking & Finance, Elsevier, Cilt: (34): 533-545.

COHEN, J.P. ve COUGHLİN, C.C. (2008) “Spatial Hedonic Models of Airport Noise, Proximity, and Housing Prices” Journal of Regional Science, 48(5):859–878.

ÇANKAYA S. (2013). “Konut Fiyatları ve Makroekonomik Faktörler Arası İlişkiye Global Bakış” Maliye Finans Yazıları Yıl: 27 Sayı: 100,ss. 143-153.

ENDERS, W. (1995), Applied Econometric Time Series, Iowa State University, John Wiley and Sons Inc. 1 rd Edition, New York.

GUJARATI, D. N. (1995), Basic Econometrics, Mc-Graw-Hill Inc, U.S.A.

GRANGER, C. and NEWBOLD, P. (1974), “Spurious Regressions in Econometrics”, Journal of Econometrics, 2, 111-120.

HENDRY, D.F. and K. JUSELİUS (2000). “Explaining Cointegration Analysis: Part I.” The Energy Journal, 21(1): 1-42.

HAİ-ZHEN, SHENG-HUAVE ve XİAO-YU (2005) “Hedonic Price Analysis of Urban Housing: An Empirical Research on Hangzhou” Journal of Zhejiang University Science A, 6(8):907-914.

KADILAR, C. (2000), Uygulamalı Çok Değişkenli Zaman Serileri Analizi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi.

KARGI, B. (2013). Housing market and economic growth relation: time series analysis over Turkey (2000-2012) International Journal of Human Sciences, Cilt:10, Sayı:1, 897-924.

KEARNEY, C. and MONADJEMI, M. (1990). “Fiscal Policy and Current Account: International Evidence on the Twin Deficit”, Journal of Macroeconomics, 12(2):197–217.

KEATİNG, John W. (1990), “Identifying VAR Models Under Rational Expectations”, Journal of Monetary Economics, 25: 453 -476.

KEBİÇ, Y, BALDEMİR, E. ve İNCİ, M. (2008). Estimating Hedonic Demand Parameters in Real Estate Mar¬ket: The Case of Muğla. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1), 41–66.

KUMAR, V. vd. (1995), "Aggregate and Disaggregate Sector Forecasting Using Consumer Confidence Measures," International Journal of Forecasting Elsevier, 11(3), 361-377

LEBE, F. ve AKBAŞ Y. E. (2014), “Türkiye’nin Konut Talebinin Analizi: 1970–2011”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(1), ss. 57–83.

MUCUK M. ve ALPTEKİN V. (2008), “Türkiye’de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)”, Maliye Dergisi, Cilt:155,159-174.

ÖZGEN, F. B ve GÜLOĞLU, B, “Türkiye’de İç Borçların İktisadi Etkilerinin VAR Tekniği ile Analizi”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt:31, Sayı:1, 2004, ss. 1-27.

ÖZTÜRK, N. ve FİTÖZ, E. (2009). Türkiye’de Konut Piyasasının Belirleyicileri: Amprik Bir Uygulama. ZKÜ, Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 21-46

PINAR, A. ve DEMİR, M. (2014), “Konut Sektöründe Kapitalizasyon Oranlarını Belirleyen Faktörler: Türkiye İçin Bir Mikro Veri Analizi” Sosyo Ekonomi Cilt:2 Sayı:2

SIMS, C. A. (1980), “Macroeconomics and Reality”, Econometrica, 48: 1-49.

TAŞ, T. ve UYSAL, D.(2013), “Reel Döviz Kuru Sapması: Türkiye Örneği”, Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, Ocak 2013, Cilt: 5, Sayı: 1,ss.41-66.

TATLI, H. (2013), “Konut Sahipliğinin Belirleyicileri: Hanehalkı Reisleri Üzerine Bir Uygulama”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt: 4, Sayı:2, ss.40-62.

TİWARİ, P., PARİKH, K. ve PARİKH, J. (1999). “Effective Housing Demand in Mumbai (Bombay) Metropolitan Region”, Urban Studies, 36 (10), pp.1783–1809.

TSATSARONİS, K. and ZHU, H. (2004). What Drives Housing Price Dynamics: Cross-Country Evidence. EC Workshop on Housing and Mortgage Markets and the EU Economy, Brussels.

UĞUR, L.O. ve SİVRİ A.R. (2014) “Toplu Konut Projelerinde Maliyetlerin Regresyon Metodu ile İncelenmesi”, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, ss. 251-270

UYSAL vd. (2008 ), “Türkiye ekonomisinde Vektör Otoregresif Model ile Enflasyon - Büyüme ilişkisinin analizi” ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, 2008, ss. 55–71.

ÜÇDOĞRUK, Ş. (2001) “İzmir İlinde Emlak Fiyatlarına Etki Eden Faktörler-Hedonik Yaklaşım” DEU İİBF Dergisi, 16(2):149-161.

YANG, Z. (2001), “An Application of the Hedonic Price Model with Uncertain Attribute the Case of the People’s Republic of China” Property Management, 19(1):50-63.

YANKAYA, U. ve ÇELİK, M. (2005). İzmir Metrosunun Konut Fiyatları Üzerindeki Etkilerinin Hedonik Fiyat Yöntemi İle Modellenmesi. Dokuz Eylül Üni¬versitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 20(2), 61–79.