Bedruddin Aynî’nin “El-Binâye Şerhu’l-Hidâye” Adlı Eserinde Hadisle İstidlâl Metodu

Bekir KARADAĞ
1.792 413

Öz


14. ve 15. yy. önemli Hanefi fakihlerinden biri Bedruddin Aynî’dir. Aynî, iyi bir fakih olduğu kadar dönemin önde gelen hadisçilerinden biridir. Hanefi mezhebinde eşine az rastlanan hadisçi-fıkıhçı alim profilinin önemli bir örneği olan Aynî, hadisçi kimliğinin de etkisiyle el-Binâye Şerhu’l-Hidâye adlı eserinde fıkhî görüşleri hadisle temellendirmeye çalışmıştır. Bu makalenin de temel amacı, Aynî’nin Hanefi mezhebi başta olmak üzere fıkhî görüşleri hadisle istidlâl ederken kullandığı yöntemi ortaya koymaktır. Sonuç olarak Aynî’nin fıkhî görüşleri hadisle temellendirirken bazı prensipleri gözettiği tespit edilmiştir

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18506/anemon.74524