Borçka Barajı Rezervuarında Yeni Oluşan Sediment Birikim Sahalarında Penetrasyon Direnç Değerlerinin Yersel Dağılımı

Bülent Turgut, Mehmet Özalp, Taşkın Öztaş
202

Öz


Bu çalışma, Borçka Barajı rezervuar sahasında yeni biriken sedimentlerin derinliğe bağlı olarak penetrasyon direnç değerlerindeki değişimini ve incelenen bu özelliğin birikim katmanlarındaki yersel bağımlılık derecesini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışma alanında oluşturulan gridler yardımıyla 91 noktada dijital penetrometre kullanılarak 80 cm derinlik boyunca penetrasyon direnci (PD) ölçülmüştür. Çalışma sonucunda ortalama PD’nin tüm ölçüm noktalarında 1MPa’ın altında olduğu, yüzey katmanında (0-10cm) en yüksek değere (0.747MPa) ulaştığı ve derinliğe bağlı olarak azaldığı belirlenmiştir. Bununla beraber tanımlayıcı istatistik sonuçları (standart sapma: 0.123; değişim genişliği:0.62) ve dağılım haritalarına göre PD çevresel faktörlerden daha fazla etkilenen yüzey sediment katmanında heterojen bir dağılım göstermiştir. Ayrıca yersel bağımlılık derecesi ve semivariogram model parametreleri bakımından da birikim katmanları arasında farklılıkların olduğu ortaya konulmuştur.


Anahtar kelimeler


Sediment; Sıkışma; Jeoistatistik; Kriging