Enginarın Basınçlı Havayla, Suyla ve Vakumla Ön Soğutulmasının Depolama Koşullarındaki Kalite Parametreleri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi

İlknur Alibaş, Rasim OKURSOY
661 102

Öz


Bu çalışmada, havayla, suyla ve vakumla ön soğutma yöntemleri kullanılarak 5±0.005 kg ağırlıkta tartılarak kasalara yerleştirilen enginarların tarla sıcaklığı olan 23.5±0.5 °C’den depolama sıcaklığı olan 1 °C’ye kadar soğutulması sağlanmıştır. Ön soğutma zamanı en kısa olan soğutma yöntemi 35 dakika ile vakumla ön soğutma yöntemidir. Bunu sırasıyla 58 dakika ile suyla ve 135 dakika ile havayla ön soğutma yöntemleri izlemiştir. Ön soğutma sistemleri enerji tüketimleri açısından incelendiğinde ise en az enerji tüketimi 0.38 kWh değeri ile vakumla ön soğutma sisteminde saptanmıştır. Bunu sırasıyla 0.65 kWh değeri ile suyla ve 0.84 kWh değeri ile de havayla ön soğutma sistemleri izlemiştir. Sistemlerin tükettikleri güç açısından yapılan değerlendirmeye göre en az gücün 0.37 kW değeri ile basınçlı havayla ön soğutma sistemi olduğu, bunu sırasıyla 0.48 kW değeri ile suyla ve 0.65 kW değeri ile vakumla ön soğutmanın izlediği belirlenmiştir. Ön soğutma işlemleri sonunda suyla ön soğutulmuş ürünlerde % 2.83 oranında bir ağırlık artışı gözlemlenmiştir. Buna karşın basınçlı havayla ve vakumla ön soğutulmuş enginarlarda ise soğutma işlemi sonrasında sırasıyla % 1.03 ve % 1.88 oranında ağırlık azalması meydana geldiği saptanmıştır. Basınçlı havayla, suyla ve vakumla ön soğutulmuş ve hiç ön soğutulmamış (kontrol) enginarlar kontrollü atmosfer odasında 30 gün, oda koşullarında ise 15 gün boyunca bekletilmiş ve meyve eti sertliği, ağırlık kaybı, bozulma oranı ve genel görünümleri açısından değerlendirilmiştir. Buna göre enginarlarda kalite parametreleri açısından en uygun ön soğutma yönteminin havayla ön soğutma olduğu; bunu sırasıyla vakumla, kontrol koşullarında ve suyla ön soğumanın izlediği saptanmıştır.

Anahtar kelimeler


Basınçlı havayla ön soğutma; Enginar; Kalite parametreleri; Suyla ön soğutma; Vakumla ön soğutma

Tam metin:

PDF