Sütten Kesim Öncesi Dönemde Farklı Kalitedeki Kaba Yemlerle Beslemenin Holstein Buzağıların Performansı Üzerine Etkileri

İsmail Ülger, Mahmut Kaliber, Selma Büyükkılıç Beyzi, Yusuf Konca
309

Öz


Bu çalışmada, Holstein buzağılarda sütten kesim öncesi dönemde iki farklı kalitedeki kaba yem kullanımının (kıyılmış halde kuru yonca otu ve buğday sapı) büyüme, gelişme, yem tüketimi ve yemden yararlanma özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla toplam 30 baş erkek ve dişi Holstein buzağı cinsiyet ve doğum ağırlıkları göz önünde bulundurularak her birinde 15 baş olmak üzere 2 deneme grubuna dağıtılmıştır. Birinci muamele grubunun% 80 oranında buzağı başlangıç yemi ve kaliteli kaba yem kaynağı olarak %20 oranında 1-2 cm uzunluğundaki kıyılmış yonca kuru otu, ikinci muamele grubunun ise % 80 oranında buzağı başlangıç yemi ve düşük kaliteli kaba yem kaynağı olarak % 20 oranında 1-2 cm uzunluğundaki kuru buğday sapı kullanılarak hazırlanan toplam yem karışımını (TMR) 8 haftalık sütle besleme periyodu boyunca tüketmeleri sağlanmıştır. Çalışma sonucunda, buzağıların sütten kesim öncesi dönemde buzağı başlangıç yeminin yanında kaliteli kaba yemler ile beslenmesinin yem tüketimini azalttığı (P<0.05) ancak buna rağmen 8 haftalık süt ile besleme programı sonunda sütten kesim ağırlıklarını ve iskelet gelişimlerini etkilemediği (P>0.05) tespit edilmiştir. Bu noktadan hareketle, buzağıların performanslarının etkilenmeden daha az yem ile sütten kesilmelerine olanak sağlaması ayrıca yem çevirim kabiliyetlerini artırması (P<0.05) gibi faydaları göz önünde bulundurularak sütten kesim öncesi dönemde buzağıların kesif yeme ek olarak kaliteli kaba yemler ile beslenmesinin ekonomik faktörlerin de göz önünde bulundurulması koşuluyla uygun olacağı sonucuna varılmıştır.


Anahtar kelimeler


Siyah Alaca; Sütten kesme; Yonca; Saman; Performans