ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE KALİTE YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Karadeniz Bölgesi Örnegi)

Hicabi Cındık, Yener Top, Selman Karayılmazlar, Kadri Cemil Akyüz
1.106 245

Öz


Kendilerini yarınlara taşımak isteyen isletmeler artık stratejilerini kalite, maliyet ve hız üstünlüğü esaslarına göre oluşturmaktadırlar. Kalite önemli bir rekabet unsuru olmuştur. Günümüzde kaliteden sadece kalite kontrol bölümü değil, yönetimin liderliğinde tüm çalışanlar sorumludur. Yani kalite atölyeden yönetim odasına taşınmıştır. Ülkemiz Orman Ürünleri Sanayi (OÜS) isletmeleri de küreselleşen rekabetten kendilerini soyutlayamazlar. Bu balgamda çalışmanın amacı, OÜS’nin yapısını kalite yönetimi açısından incelemek ve mevcut durumu ortaya koymaktır. Bu amaçla Karadeniz Bölgesi Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi’nde faaliyet gösteren 25 ve daha fazla isçi çalıştıran 30 isletme ele alınmıştır. Veriler, bütün isletmelerin anket kapsamına girme ihtimalinin eşit olduğu basit tesadüfi oransız eleman örnekleme yöntemi kullanılarak yüz yüze yapılan görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Anket sorularının
hazırlanmasında daha önce farklı sektörlerde yapılmış çalışmalardan yararlanılmıştır. Ankette kullanılan sorular açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde X2 ve Fisher’in kesin X2 testinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, isletmeler, kalite politikalarının tespiti konusunda ve bunu isletmenin tüm bölümlerine yaymada başarısızdır. Lif ve yonga levha üreten isletmeler hariç diğerleri çağdaş kalite kavramlarından haberdar değildirler.


Tam metin:

PDF