KENDİR ODUNSU ÖZ KISMINDAN ELDE EDİLEN KARBONHİDRAT BİLEŞENLERİNİN KRİSTAL YAPI ÖZELLİKLERİNİN FT-IR SPEKTROSKOPİSİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

Esat Gümüşkaya
1.423 779

Öz


Bu çalışmada kendir odunsu öz kısmının kimyasal analizleri  gerçekleştirilmiş olup, karbonhidrat bileşenlerinin kristallik indeks değerleri FT-IR spektroskopi yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. 
Elde edilen bulgularda kendir odunsu öz kısmının karbonhidrat bileşenleri bakımından yapraklı ağaç odununa benzer olduğu ancak lignin oranın oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analizler
sonucunda uygulanan saflaştırma işlemleri sırasında kendir odunsu öz kısmı bünyesinde yer alan amorf yapılı bileşenlerin uzaklaştırılmasına bağlı olarak kristallik indeks değerlerinde artış olduğu görülmüştür. Kristal yapı olarak da monoklinik yapının kullanılan örnekler içerisinde baskın halde bulunduğu ancak uygulanan kimyasal saflaştırma işlemleri sırasında triklinik yapı oranında az  da olsa bir artış olduğu belirlenmiştir.

Tam metin:

PDF (English)