ARTVİN- BORÇKA CAMİLİ BİYOSFER REZERV ALANINDAKİ EKOTURİZM POTANSİYELİNİN ORMAN KÖYLÜLERİ ÜZERİNDEKİ SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİNİN İRDELENMESİ

İnci Zeynep Aydın, Mustafa Fehmi Türker
1.933 843

Öz


Dünyadaki hızlı değişimlerle şehir insanları tatil seçiminde doğal alanlarda gezmeyi tercih ederken, diğer taraftan da orman köylüleri kırsal yoksulluktan dolayı ormanları tahrip etmekte ve orman kaynaklarına zarar vermektedirler. Günümüz şartlarında hem kent halkı hem de orman köylülerinin sorunlarına katkı sağlayabilen ve orman kaynaklarının da sürdürülebilirliğini sağlayan “ekoturizm etkinliği” gündemde yerini almaya başlamıştır. Artvin ili Camili Biyosfer Rezerv Alanı’nda gerçekleştirilen bu çalışmada; ekoturizm etkinliğinin orman köylüleri üzerindeki demografik, sosyal, kültürel, ekonomik vb. etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca, ekoturizm etkinliklerinde orman kaynaklarının sürdürülebilirliği ve orman köylülerin kalkındırılmasına yönelik planlama ve yönetim aşamalarının nasıl olması gerektiği incelenmeye çalışılmıştır. Tam sayım yöntemine göre seçilen köylülerle uygulanan sorgulama kağıtlar yardımıyla; her yaş grubundan; etkinliğe katılan köylülerin eğitim durumları, ekoturizm etkinlikleri hakkındaki bilgi düzeyleri, yıllık gelirleri, hayat koşullarındaki değişim ve köyden şehre göç olayı; ekoturizm öncesi ve sonrası düzeyleri itibari ile ölçülmüştür. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde; yüzde, khi-kare, eşlendirilmiş T testi ve wilcoxon çözümlemelerini içeren istatistikî yöntemlerden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, yörede ekoturizm ile ilgili yürütülen çalışmaların yeterli olmadığı ve bu alandaki çalışmaların arttırılması ile köy halkının hayat kalitesinin iyileştirilmesi yönünde olumlu adımlar atılabileceği ortaya çıkmaktadır.

Tam metin:

PDF (English)