DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNİN GRUPLANDIRILMASINDA ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLERİN KULLANIMI

Atakan Öztürk, Mustafa Fehmi Türker
1.868 916

Öz


Bu çalışmanın amacı, devlet orman işletmelerinin homojen gruplara ayrılmasında çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinin kullanım imkânlarını araştırmaktır. Bu amaçla, Doğu Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren 24 Devlet Orman İşletmesi (DOİ) örnek olarak ele alınmıştır. Akabinde, fiziki, ekonomik, sosyal, kırsal yerleşimlere ilişkin, teknik-idari ve işlevsel olmak üzere, altı grup altında toplam 69 değişkene bağlı olarak faktör analizi, kümeleme analizi ve diskriminant analizi uygulanmış ve sonuçta, 24 DOİ 22 tanesi birinci, 2 tanesi de ikinci grup olmak üzere, iki homojen grup altında toplanmıştır.

Tam metin:

PDF PDF (English)