Kentsel Yaya Alışveriş Sokaklarında Geçirgenlik Kavramı Üzerine Bir Araştırma: Trabzon Kunduracılar Caddesi Örneği

Aysel Yavuz, Nilgün Kuloğlu
2.221 930

Öz


Geçirgenlik kavramının bileşenlerinin ortaya konmaya çalışıldığı bu araştırma, Doğu Karadeniz Bölgesi kıyı ili olan Trabzon’da bir yaya-alışveriş sokağı üzerinde yapılan alan çalışmasının sonuçlarını ortaya koymaktadır. Geçirgenliği etkileyen kriterler fiziksel, işlevsel ve algısal boyutta ele alınmıştır. Buna bağlı olarak bu makalede 3 adet varsayım öne sürülmüştür. Çalışma iki aşamalı anket tekniği ile yapılmıştır. Birinci anket çalışması kullanıcı tercihlerini saptamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu anket çalışmasından elde edilen veriler ışığında hazırlanan ikinci anket çalışması ile geçirgenlik kavramını tanımlayan sıfatlar aranmıştır. Çalışmanın sonucunda, bir sokağın geçirgenlik düzeyinin, geçirgenliği sağlayan fiziksel, işlevsel ve algısal boyutlarla yakından ilişkili olduğu saptanmış ve geçirgenliği sağlamanın en iyi yolunun bu üç boyutun birlikte ele alınmasıyla sağlanacağı belirlenerek, oluşturulan model ile geçirgenlik kavramına yeni bir bakış açısı getirilmektedir.

Anahtar kelimeler


Permeability, Pedestrian-Shopping Streets, Accessibility, Variety, Legibility

Tam metin:

PDF PDF (English)