Yerleşke donatı bilgi sistemi (YEDBIS) oluşturulması üzerine bir çalışma

Banu Çiçek Kurdoğlu, Kadir Tolga Çelik
1.152 306

Öz


Bu çalışma ile üniversitelerde geleceğe yönelik bir planlama ya da yenileme ve bakım işleriyle ilgili kararların alınması sırasında ihtiyaç duyulan bilgilere etkin ve güvenilir bir biçimde ulaşılmasına imkân tanıyan bir Yerleşke Donatı Bilgi Sistemi (YEDBİS) oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi sınırları içinde yer alan 2369 adet kentsel donatı elemanına ait öznitelik bilgisi coğrafi bilgi sistemi (CBS) ortamına aktarılarak bir veri tabanı meydana getirilmiş ve her bir donatı için kimlik kartı hazırlanmıştır. Elde edilen verilere göre istatistiksel analizler yapılmıştır. Analizlere dayanarak yerleşke donatı elemanlarının sayısı, yoğunluğu, yerleşim modeli ve görsel nitelikleri ortaya konulmuştur. Tüm analizler ve değerlendirmeler ışığında, YEDBİS’in gerekliliği ve peyzaj planlama ve tasarımı açısından etkinliği tartışılıp, geliştirilmesi yönünde öneriler sunulmuştur.


Anahtar kelimeler


YEDBİS; Coğrafi Bilgi Sistemi; CBS; Kampüs Bilgi Sistemi; Kentsel Donatı Elemanı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17474/acuofd.92884

Referanslar


Aksu Ö V, Demirel Ö, Bektaş N (2011) Trabzon Kenti İlköğretim Okul Bahçelerinde Donatı Elemanları Üzerine Bir Araştırma, İnönü Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, 1, 3, 243-254.

Bayraktar N, Tekel A ve Yalçıner Ercoşkun, Ö (2008) Ankara Atatürk Bulvarı Üzerinde Yer Alan Kentsel Donatı Elemanlarının Sınıflandırılması, Değerlendirilmesi ve Kent Kimliği İlişkisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Ankara, 23, 1, 105-118.

Bayramoğlu E ve Özdemir B (2012) Trabzon Kent Merkezi, Uzun Sokak Kentsel Donatı Elemanlarının Kent Kimliği Açısından Değerlendirilmesi, Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 12, 2, 182-191.

Bulut Y, Atabeyoğlu Ö, Yeşil P (2008) Erzurum Kent Merkezi Donatı Elemanlarının Ergonomik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, Ankara, 14, 2, 131-138.

Celbiş Ü (2001) Ürün Kullanıcı İlişkileri Bağlamında Kent Mobilyaları ve İşlevleri, I. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu, Mayıs, İstanbul, Bildiriler Kitabı, 175-182.

Çelik K T (2015) CBS Tabanlı Bir Yerleşke Donatı Bilgi Sisteminin (YEDBİS) Oluşturulması: Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Örneği, Yüksek Lisans Tez, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon

Eymirli S (1994) Erzurum Kenti Açık ve Yeşil Alanlarının Saptanması ve Kent İçi Açık- Yeşil Alan İlkeleri Yönünden Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 103.

Güremen L (2011) Kent Kimliği ve Estetiği Yönüyle Kentsel Donatı Elemanlarının Amasya Kenti Özelinde Araştırılması, ISSN:1306-3111, e-Journal of New World Sciences Academy, Social Sciences, 3C0073, 6, 2, 254-291.

Halprin L (1963) Cities, E. Street Furniture. Reinhold Publishing Corp., 85-102.

Hastürk E Y (2013) Statik Antropometrik Verilerle Ergonomik Oturma Mobilyası Tasarımı, Doktora Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji (Fizik Antropoloji) Anabilim Dalı, Ankara

Husain M (1972) An Urban Environments System, Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü

Kaya A (1993) Yenişehir 3 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesi ve Toplu Konut Alanının Açık-Yeşil Alanlarının İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 105.

Kaya E (2001) A Study on Street Furniture Design Criteria for Bus Stops, A Dissertation Submitted to the Graduate School in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Industrial Design. Izmir Institute of Technology. Izmir, Turkey

Kuşkun P (2002) Erzurum Kent Bütününde Donatı Elemanlarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 142.

Önder S, Polat A T ve Öztürk A (2012) The Evaluation of Ergonomic Situations of The Equipment Elements In Selcuk University Campus, Konya, Turkey. Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, 1, 1.

Öner Bilen S (2004) Kentsel Dış Mekânların Tasarımında Antropometrik Verilere Bağlı Olarak Peyzaj Elemanlarının Ankara Örneğinde Araştırılması, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Pekin U ve Timur B (2008) Kentsel Dış Mekânlar ve Donatı Elemanları-Eskişehir Kenti Örneği, 21. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa,Bildiriler Kitabı, 80-85.

Sullivan G J (1996) “Administrative information access”, in Lloyd, L. (Ed.) Administrative computing in higher education: issues in enterprise-wide networks and systems, Information Today, Inc., Medford, NJ, 117-127.

Susmuş Y (1999) Kentsel Mekânda Estetik Değerler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Uzun G (1997) Peyzaj Konstrüksiyonu, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Genel, Adana, 137.

Uzun G (2002) Peyzaj Konstrüksiyonu II, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 137, Ders Kitapları, Adana, A-42, 296.

William R (1996) Garden Planning, Reed International Books Limited, London.

Yaylalı S (1998) Kent Mobilyaları Tasarımında Kullanılabilecek Kavramsal Bir Model, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, İstanbul.

Yıldızcı A C (2001) Kent Mobilyaları Kavramı ve İstanbul’daki Kent Mobilyalarının İrdelenmesi, I.Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu, Mayıs, Bildiriler Kitabı, 29-40.

Yılmaz H (1994) Kentsel Peyzaj Planlaması Yönünden Salihli Kentinin Yapısal Analizi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (Yayınlanmamış), İzmir, 177.

Yomralıoğlu F (1999) Coğrafi Bilgi Sistemi İle Kampüs Bilgi Sistemi Tasarımı: Karadeniz Teknik Üniversitesi (Ktübis) Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Yörük İ, Gülgün B, Sayman M ve Ankaya F Ü (2006) Peyzaj Planlama Çalışmaları Kapsamında Ege Üniversitesi Kampüs Örneğindeki Peyzaj Donatı Elemanlarının Ergonomik-Antropometrik Açıdan İrdelenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.,İzmir, 43, 1, 157-168.

Yücel G F (2006) Kamusal Açık Mekânlarda Donatı Elemanlarının Kullanımı, Ege Mimarlık, 4, 26-29.