Tricholoma terreum ve Coprinus micaceus’un bazı biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi

Hasan Akgül, Aylin Dilara Nur, Mustafa Sevindik, Muhittin Doğan
2.217 311

Öz


Mantarların gıda olarak kullanımlarının yanı sıra tıbbi açıdan kullanımları gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada yenilebilir mantar türlerinden Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm. ve Coprinus micaceus (Bull.) Fr. materyal olarak kullanılmıştır. Çalışmada mantarların etanol özütlerinin antioksidan ve DNA koruyucu aktivitelerinin belirlenmesi ve toplam antioksidan ve oksidan seviyeleriyle oksidatif stres indeksleri ve Fe, Mg, Zn, Cu, Na ve Ca içeriklerinin tespiti ve kıyaslanması amaçlanmıştır. Antioksidan aktiviteleri DPPH metodu ile toplam antioksidan ve oksidan seviyeleri ise Rel Assay Diagnostics kitleri kullanılarak belirlenmiştir. DNA koruyucu aktivitesi pBR322 süperkoil DNA kullanılarak belirlenmiştir. Ayrıca element içerikleri yaş yakma metodu ile atomik absorpsiyon spektrofotometresi kullanılarak saptanmıştır. Çalışma sonucunda her iki mantar türünün etanol özütleri antioksidan ve DNA koruyucu aktivitelerinin dikkate değer bir etki göstermemiştir ve toplam oksidan değerlerinin çok yüksek olduğu belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Tricholoma terreum; Coprinus micaceus; Mineral Madde; Antioksidan; DNA koruyucu

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17474/acuofd.63466

Referanslar


Akata I, Ergönül B, Kalyoncu F (2012) Chemical compositions and antioxidant activities of 16 wild edible mushroom species grown in Anatolia. International Journal of Pharmacology 8 (2): 134-138

Doğan M (2005) Ceratophyllum demersum L.’de kadmiyum klorür, sodyum klorür ve bunların kombinasyonlarının fizyolojik ve mor-folojik etkileri, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitütüsü

Doğan HH, Şanda MA, Akata I (2012) Mn, Fe, K, Na, and P contents in some Tricholoma (Fr.) Staude (Tricholomataceae) taxa from central Anatolia, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 21: 3389- 3393

Erel O (2004) A novel automated direct measurement method for total antioxidant capacity using a new generation, more stable ABTS radicalcation. Clin Biochem 37: 277-85

Erel O (2005) A new automated colorimetric method for measuring-total oxidant status. Clin Biochem 38: 1103-11

Mujic I, Zekovic Z, Lepojevic Z, Vidovic S, Zivkovic J (2010) Antioxidant properties of selected edible mushroom species. Journal Cent-ral European Agriculture 11(4): 387-392

Mallikarjuna SE, Ranjini A, Haware DJ, Vijayalakshmi MR, Shashirek-ha MN, Rajarathnam S (2013) Mineral composition of four edible mushrooms. Journal of Chemistry 1:1-5

Russo A, Acquaviva R, Campisi A, Sorrenti V, Di Giacomo C, Virgata G, Barcellona M, Vanella A (2000) Bioflavonoids as antiradi-cals, antioxidants and DNA cleavage protectors. Cell Biol. Toxi-col. 16(2): 91-98

Sarıkürkçü C, Çopur M, Yıldız D, Akata I (2011) Metal concentration of wild edible mushrooms in Soğuksu National Park in Turkey. Food Chemistry 128:731-734

Sevindik M, Akgül H, Günal S, Doğan M (2016) Pleurotus ostreatus’un Doğal ve kültür formlarının antimikrobiyal aktiviteleri ve mine-ral madde içeriklerinin belirlenmesi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 16 (1): 153-156

Shameem N, Kamili NA, Ahmad M, Masoodi FA, Parray PJ (2015) Radical scavenging potential and DNA damage protection of wild edible mushrooms of Kashmir Himalaya. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences. http://dx.doi.org/10.1016/j.jssas.2015.10.005

Shimada K, Fujikawa K, Yahara K, Nakamura T (1992) Antioxidative properties ofxanthan on the autoxidation of soybean oil in cyc-lodextrin emulsion. J Agric Food Chem 40: 945–948

Stihi C, Radulescu C, Busuioc G, Popescu VI, Gheboianu A, Ene A (2009) Studies on accumulation of heavy metals from substrate to edible wild mushrooms. Rom Journ Phys 56 (1-2): 257–264

Şanda MA, Doğan HH, Akata I (2012) Metal contents in some Corti-narıus (Pers.) Gray (Cortinariaceae) taxa from Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 21: 3394- 3399

Wasser SP (2002) Medicinal mushrooms as a source of antitumor and immunomodulating polysaccharides. Appl Microbiol Bio-technol 60:258–274

Yerer BM, Aydoğan S (2000) Oxidative stress and antioxidants. Erci-yes University Journal of Health Sciences 9(1):49-53