Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri

Hacı Ahmet Yolasığmaz, Burak Çavdar, Rahmi Yılmaz, Ufuk Demirci, İnci Zeynep Aydın
1.952 346

Öz


Bu araştırmada; Artvin Orman Bölge Müdürlüğü örneğinden hareketle ilgi gruplarının temel unsuru olan ve planları uygulayan orman işletme şeflerinin planlamaya bakış açılarını ortaya koymak, planların hazırlanması ve uygulama sürecinde karşılaşılan bazı sorunlara ilişkin görüşlerini belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan 31 orman işletme şefi ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarına göre planlama sürecinde; katılımcılık sürecinin işletildiği, envanter sürecinde orman fonksiyonlarının ayrılmasında belirli ölçüt ve göstergelerin benimsendiği ve planlamada dikkate alındığı,  özellikle meşcere parametrelerinin doğru şekilde belirlendiği görülmüştür. Yine planlamada endemik, nadir ve nesli tehlike altında olan hedef bitki ve yaban hayvanı türlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı, odun dışı orman ürünlerine ilişkin değerlendirmelerin ise yetersiz olduğu görüşü öne çıkmaktadır. Ayrıca silvikültür planlarının olmaması ya da yetersizliği, orman işletme şefliklerinin alanlarının büyük olması, orman idaresi ile yerel halk arasındaki ilişkiler konusunda sorunların yaşandığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Planlama sürecine katılan diğer ilgi gruplarını da dahil eden çalışmalar yapılarak, çalışmanın kapsamını genişleterek ve farklı orman bölge müdürlüklerinde benzer çalışmalar gerçekleştirerek, planlama sürecinde hem bölgesel hem de yerel anlamdaki ortak noktalar ya da farklılıklar ortaya konulabilir, buna bağlı olarak yeni stratejiler geliştirilebilir.


Anahtar kelimeler


Orman amenajman planı, orman işletme şefleri, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17474/acuofd.41293

Referanslar


Asan Ü (1999) Multiple use of forest resources and planning systems: Meeting on the Multiple Use Forest Management Planning, 5–6 May, Bolu, Turkey, pp 33–40

Asan Ü, Yeşil A, Özdemir İ, Özkan UY (2003) Ormancılık planları ve katılım. 2. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği, 19-20 Mart 2003, Ankara, pp 114-122

Asan Ü, Yeşil A, Destan S, Özdemir İ, Zengin H (2005) Sürdürülebilir orman işletmeciliğinin gerçekleştirilmesinde fonksiyonel planların yeri ve önemi. Türk Ormancılığında Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, 22-24 Aralık 2005. Antalya, pp 23-38

Asan Ü (2013) Ormancılığımızın sektörel planlaması 50. yıla girerken orman amenajmanı temel kavramlarında ortaya çıkan yeni yaklaşımlar. Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Sempozyumu, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 26-28 Kasım 2013, Antalya, pp 30-42

Başkent EZ (1996) 21. yüzyıl ormancılığına yeni bir yaklaşım: sayısal ormancılık, KTÜ Orman Fakültesi, Güz Yarıyılı Seminerleri, Seminer Serisi, No: 1, pp 77-84

Başkent EZ, Köse S, Yolasığmaz HA, Çakır G, Keleş S (2002) Orman amenajmanında yeni açılımlar çerçevesinde planlama sürecinin değerlendirilmesi ve yeniden tasarımı, Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyum Bildiriler Kitabı, İstanbul, pp 23-37

Başkent EZ, Köse S, Keleş S (2005) Forest management planning system of Turkey: constructive criticism towards the sustainable management of forest ecosystems, International Forestry Review, 7 (3): 208–217

Başkent EZ, Terzioğlu S, Başkaya Ş (2008a) Developing and ımplementing multiple-use forest management planning in Turkey. Environmental Management 42:37-48

Başkent EZ, Başkaya Ş, Terzioğlu S (2008b) Developing and implementing participatory and ecosystem based multiple use forest management planning approach (ETÇAP): Yalnızçam case study, Forest Ecology and Management, 256 (4): 798-807

Çakır G (2013). Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri tekniklerini kullanarak ormancılıkta veri yönetiminin sağlanması. Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Sempozyumu, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 26-28 Kasım 2013, Antalya, pp 490-496

Çavdar B (2012) Sertifikalandırma sürecinde Artvin Orman İşletme Müdürlüğü'nün değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı

DPT (2001) Sekizinci beş yıllık kalkınma planı ormancılık özel ihtisas komisyonu raporu. Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara

Eler Ü (1986) Ormancılığımızda son yıllardaki önemli değişiklikler. Orman Mühendisliği Dergisi Temmuz Sayısı

Eraslan İ (1982) Orman amenajmanı. İstanbul Orman Fakültesi Yayın No:3052/328, İstanbul

FAO (2010) Global forest resources assessment 2010 main report, FAO Forestry Paper 163, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, p. 371.

FAO (2015) Global forest resources assessment 2015, How are the world’s forest changing?, Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rome, p. 56.

Gülen İ, Özdönmez M (1987) Ormancılık yönetim bilgisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İÜ Yayın No:3442, OF Yayın No: 385, İstanbul

Keleş S, Başkent EZ, Kadıoğulları Aİ (2009) Orman amenajman planlarının simülasyon tabanlı planlanması: kavramsal çerçeve, Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (2): 136-145

Kırış R (2013) Türk ormancılığında geçmişten günümüze orman amenajmanının gelişimi ve geleceği. Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Sempozyumu, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 26-28 Kasım 2013, Antalya, pp 17-29

Köse S, Küçüker DM, Çelik DA (2013) Amenajman planlarına göre orman alanı, ağaç serveti, artım ve etanın 50 yıllık gelişimi. Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Sempozyumu, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 26-28 Kasım 2013, Antalya, pp 62-68

OGM (2014a). Türkiye Orman Varlığı, T. C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı, Ankara

OGM (2014b). Ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planlarının düzenlenmesine ait usul ve esaslar. Tebliğ No: 299, T. C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı, Ankara

OGM (2014c) Silvikültürel uygulamaların teknik esasları. Tebliğ No: 298, T. C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanlığı, Ankara

OGM (2015) Ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planlarının düzenlenmesinin denetimine ait usul ve esaslar, tebliğ no:301. T. C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı, Ankara

Özçelik R, Çatal Y, Alkan H (2003) Orman amenajman planlarının düzenlenmesinde katılım. 2. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği, 19-20 Mart 2003, Ankara, pp 154-161

Resmi Gazete (2008) Orman amenajman yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 26778, 5 Şubat 2008

Türker MF (2011) Ormancılık yönetimi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Fakülte Yayın Nu: 4, Artvin

URL 1. http://artvinobm.ogm.gov.tr/Sayfalar/Ormanlarimiz/OrmanVarligi.aspx, Erişim Tarihi: 13.10.2015

Yolasığmaz HA (2004) Orman ekosistem amenajmanı kavramı ve Türkiye’de uygulaması (Artvin merkez planlama birimi örneği), Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı

Yolasığmaz HA, Keleş S (2009) Effects of Turkish forest management philosophy and applications on forest ecosystem structure and functions in Northeast Turkey: A case study in Saçinka, " African Journal of Agricultural Research ", Vol. 4 (4), 389-401,

Yolasığmaz HA, Keleş S (2010) Data base design with GIS in ecosystem based multiple use forest management in Artvin, Turkey: a case study in balcı forest management planning unit, "Sensors ", 9, 1644-1661,

Yolasığmaz HA, Tüylü N, Süner E, Çavdar B (2013) Özel ve kamu tarafından hazırlanan orman amenajman planlarının değerlendirilmesi: Artvin-Şavşat ve Yusufeli örnekleri. Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26-28 Kasım 2013, Antalya, Turkey, pp 377-383.

Yolasığmaz HA (2013) Forestry in Turkey from the forest management perspective. International Caucasian Forestry Symposium, 24-26 October, Artvin, Turkey pp 299-301.