A CASE STUDY ON THE DETERMINATION OF GIFTED STUDENTS' LEARNING STYLES: A SAMPLE OF KAHRAMANMARA

Cengiz TÜYSÜZ
1.723 491

Öz


Bu çalışmada üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma 2012-2013 öğretim yılı bahar döneminde Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenimlerine devam eden 86 üstün yetenekli öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla Grasha ve Riechmann (1982) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlanması Uzuntiryaki, Bilgin ve Geban (2003) tarafından yapılan Öğrenme Stilleri Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada üstün yetenekli öğrencilerin bağımsız, işbirlikli, rekabetçi ve katılımcı öğrenme stili düzeyleri yüksek olarak bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin en çok İşbirlikli ve katılımcı öğrenme stillerine sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmada en yüksek düzeyde pozitif ilişki katılımcı ve bağımlı öğrenme stilleri arasında bulunurken, en yüksek negatif ilişki katılımcı ve pasif öğrenme stilleri arasında bulunmuştur.

Anahtar kelimeler


Üstün Yetenekli Öğrenciler, Öğrenme Stili

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akarsu, F. (2001). Üstün Yetenekli Çocuklar: Aileleri ve Sorunları, Ankara: Eduser Yayınları.

Aşkın, Ö. (2006). Öğrenme stilleri ile ilgili elektronik ortamda yayımlanan çalışmaların incelenmesi, Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Ankara

Akkoyunlu, B. (1995). Bilgi Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı ve Öğretmenlerin Rolü, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 105-109.

Babadoğan, C. (2000). Öğretim Stili Odaklı Ders Tasarımı Geliştirme, Milli Eğitim Dergisi, 147, 61-63. Bıggs, J. (2001). Enhancing Learning: A Matter of Style or Approach, in Perspectives on Thinking, Learning and Cognitive Styles, Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Bildiren, A. (2013). Examining of Learning Styles of Gifted Students, Journal of Gifted Education Research, 1(1), 10-21

Boydak, A. (2001). Öğrenme Stilleri, İstanbul: Beyaz Yayınları.

Dunn, R and Milgram, R. M. (1993). (Eds) Learning styles of gifted students in diverse cultures. Teaching and Counseling Gifted and Talented Adolescents, Gary Price: An International Learning Styles Perpective USA: Preager publishing.

Durukan, E. (2013). Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri Ve Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki, Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(1), 1307- 1319.

Ekici, G. (2001) Öğrenme Stiline Dayalı Biyoloji Öğretimin Analizi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye

Ekici, G. (2013). Gregorc ve Kolb Öğrenme Stili Modellerine göre Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Cinsiyet ve Genel Akademik Başarı Açısından İncelenmesi, Eğitim ve Bilim, 38(167), 211,225

Entwıstle, N.; Mccune, V. and Ealker, P. (2001). Conceptions, Styles and Approaches within Higher Education: Analytic Abstractions and Everyday Experience, in Perspectives on Thinking, Learning and Cognitive Styles. Mahwah: Lawrance Erlbaum Associates.

Given, B. K. (1996). Learning Styles: A Synthesized Model, Journal of Accelerated Learning and Teaching, 21(1&2), 11–43.

Grasha, A. F. (1996). Teaching with Style: A Practical Guide to Enhancing Learning by Understanding Teaching and Learning. Pittsburgh, PA: Alliance.

Grasha, A.F and Riechmann, S. (1982). The Grasha-Riechmann Student Learning Style Scales: Research Findings and Applications. In: Keefe, J. (ed.), Student Learning Styles and Brain Behavior, Reston, VA: NASSP.

Güven, Z. Z. (2007). Öğrenme Stillerine Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Dinleme Becerisi Erişileri, İngilizce Dersine Yönelik Tutumları ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

Hasırcı, Ö., K.(2006). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Çukurova Üniversitesi Örneği, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2 (1): 15-25

Horn, C. (2002). Raising expectations of children from poverty, Gifted Education Press Quarterly, 16(4), 2Kaplan, E.J and Kies, D.A. (1995). Teaching Styles and Learning Styles: Which Came First? Journal of Instructional Psychology, 22, 29-34.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Levent, F. (2011). Üstün Yetenekli Çocukların Hakları, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, Saban, A. (2000). Öğrenme Öğretme Süreci: Yeni Teori ve Yaklaşımlar, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Şimşek, N. (2002). Big16 Öğrenme Biçimleri Envanteri, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 (1), 33-37.

Tatar, E. ve Tatar, E. (2007). Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretim, Journal of Qafqaz University, 20(13), 126-1

Tüysüz, C., Karakuyu, Y. & Aydın, H. (2008). Exploring the Gifted Students’ Learning Styles, 2nd International Conference on Special Education, Divan Mares Hotel, Marmaris, Muğla, Turkey Uzuntiryaki, E., Bilgin, N. ve Geban, Ö. (2003). The Effect of Learning Styles on High School Students’ Achievement and Attitudes in Chemistry, Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Philadelphia, PA, (ERIC Document Reproduction Service No. ED 475 483).

VanTassel-Baska, J. and Stambaugh, T. (2005). Challenges and Possibilities for Serving Gifted Learners in the Regular Classroom, Theory into practice, 44(3), 211-217.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.