ANALYSIS OF THE EFFECT OF DISCOVERY LEARNING ON ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS' GEOMETRIC THINKING LEVELS

Bülent Nuri ÖZCAN, Elif TÜRNÜKLÜ
1.714 616

Öz


Araştırma, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerinin geliştirilmesinde buluş yoluyla öğrenme stratejisinin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Buluş yoluyla öğretimin öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, İzmir ilinde bulunan iki özel ilköğretim okulunda 7. sınıfa devam eden 118 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu öğrencilere geliştirilen "Geometrik Düşünme Düzey Belirleme Testi" ve deney grubunda yer alan öğrencilere buluş yoluyla öğrenme stratejisine göre hazırlanan etkinlikler uygulanmıştır. Deneysel çalışma bulgularına dayanılarak buluş yoluyla öğrenme yaklaşımına göre tasarlanan öğretimde keşfetmeye yönelik etkinliklerin öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerini geliştirdiği söylenebilir.

Anahtar kelimeler


Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyi, Buluş Yoluyla Öğrenme.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akar, F. (2006). Buluş Yoluyla Öğrenmenin İlköğretim İkinci Kademe Matematik Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akkaya, S. Ç. (2006). Van Hiele Düzeylerine Göre Hazırlanan Etkinliklerin İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin Tutumuna ve Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aşçı, U.(2006). 9. Sınıf Fizik Eğitiminde Buluş Yoluyla Öğretim İle Geleneksel Yolla Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisinin Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Baykul, Y. (2002). İlköğretimde Matematik Öğretimi: 6-8 Sınıflar için. Ankara: Pegem A Yayıncılık

Breen, J. J. (2000). Achievement of Van Hiele Level Two in Geometry Thinking by Eight Grade Students Through The Use of Geometry Computer-Based Guided Instruction. Dissertation Abstract Index, 60 (07) 2415A.

Büyükkaragöz, S. S. ve Çivi, C. (1997). Genel öğretim metotları. İstanbul: Öz Eğitim Yay.

Castronova, J. A. (2002). Discovery Learning for the 21st Century: Article Manuscript. (02012).

Clements, D. H., & Battista, M. T. (1992). Geometry and spatial reasoning. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning, pp. 420-464

Clements, D. H. , Swaminathan, S., Hannibal, M. A. Z. ve Sarama, J. (1999). Young Children‟s C oncept of Shape. Journal for Research in Mathematics Education. 30(2), 1922

Duatepe, A. (2000). An Investigation on the relationship between Van Hiele geometric level of thinking and demographic variables for preservice elementary school teachers, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.

Fidan, Y. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Buluş Yoluyla Geometri öğretiminin öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Jurdak, M. (1991). Van Hiele levels and the SOLO taxonomy. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 22, 57-60.

Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Kızıltaş, F.(2005). İlköğretim 7. Sınıf Matematik Dersi Açılar Konusunun Buluş Yoluyla Öğretim Yöntemiyle Öğretiminin Öğrencilerin Başarısına Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Milli Eğitim Bakanlığı (2009). İlköğretim Matematik 6–8.Sınıf Öğretim Programı. Ankara: MEB Mistretta, R. M. (2000). Enhancing Geometric Reasoning. Adolescence. 35 (138), 365-379.

National Council for School Mathematics, (2000). Principles and stadarts for School Mathematics. Reston.VA.Author.

Olkun, S., ve Toluk, Z., (2003) İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Orton, A. & Frobisher, L. (1996). Insights into Teaching Mathematics. Cassell Wellington House, London.

Swaak , J. , Jong , T. ve Joolingen , W. R. ( 2004). The Effects of Discovery Learning and Expository Instruction on the Acquisition of Definitional and Intuitive Knowledge. Journal of Computer Assisted Learning. 20 , 225-234.

Tıraş, S.(1997). Buluş Yoluyla Öğretimin Matematik Başarısı Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Usiskin, Z. (1982). Van Hiele Levels and Achievement in Secondary School Geometry. Final Report, Cognitive Development and Achievement in Secondary School Geometry Project. Chicago: University of Chicago.

Van de Walle, J.A.(2004) Elemantary andMiddle School Mathematics. Fifth Edition. Virginia Common Wealth University.

Van Hiele, P. M (1986). Structure and Insight: A Theory of Mathematics Education. Academic Pres, Inc. Orlando, Florida.

Yazıcı, E. (2002). Permütasyon ve Olasılık Konusunun Buluş Yoluyla Öğretilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.