8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜSLÜ İFADELERE İLİŞKİN SAYI DUYULARI VE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Gülcan BAYRAM, Asuman DUATEPE PAKSU
1.177 502

Öz


 Bu .alışmada, sekizinci sınıf .ğrencilerinin üslü ifadelere ilişkin sayı duyuları ve başarıları arasındaki

ilişkinin belirlenmesi ama.lanmıştır. Araştırmanın .alışma grubunu, bir devlet okulunun 8. sınıf

.ğrencilerinden 48 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama ara.larını, araştırmacı tarafından

geliştirilen “.slü ifadelere y.nelik başarı testi” ve İymen (2012) tarafından geliştirilen “.slü ifadelere

y.nelik sayı duyusu .l.eği” oluşturmaktadır. Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir ve ilişkiyi

saptamak i.in pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır.

Araştırmanın sonucunda, sekizinci sınıf .ğrencilerinin üslü ifade sorularında sayı duyularını

kullanma başarılarının düşük olduğu, üslü ifadelere ilişkin başarılarının ise orta seviyede olduğu

sonucu ortaya .ıkmıştır. Ayrıca, .ğrencilerin üslü ifadelerle ilgili aynı sorulardan aldıkları başarı

puanlarının, sayı duyusu puanlarına g.re daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bunun dışında,

sekizinci sınıf .ğrencilerinin üslü ifadelere ilişkin başarıları ve sayı duyuları yüksek derecede ilişkili

bulunmuştur.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.