GÖRSELLEŞTİRME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖGRETİM UYGULAMALARI PROBLEM CÖZMEDE GÖRSELLESTİRMENİN ETKİLİ KULLANIMINI DESTEKLER Mİ?

Oya UYSAL KOĞ, Neş'ʹe BAŞER
965 311

Öz


Özet

Bu çalışmada, görselleştirme becerilerini geliştirmeye yönelik öğretim uygulamalarıyla yürütülen

matematik derslerinin, öğrencilerin matematikte görselleştirmeyi kullanmaları ve etkili kullanmaları

üzerindeki rolü araştırılmıştır. Kontrol gruplu ön test--‐‑on test modeline dayalıolan bu deneysel

çalışanı deney ve kontrol gruplarıı2010–011 Eğtim--‐‑ğetim yııda İmir´deki bir ilköğetim

okulunun 8. sıı öğencileri oluşurmaktadı (NDeney=21, Nkontrol=22). Deney grubunda “.dereceden bir

ve iki bilinmeyenli denklemler”konusunun işeniş bilgisayar destekli görsel sunumlarla ve

görselleşirme çalışalarıla yürütülmüşür. Öğencilerin görselleşirmeyi kullanma durumlarıuygulama öncesi ve sonrasıaraşımacıar tarafıdan hazılanan “atematikte Soyut Düşnme

Testi”le irdelenmişir. Araşıma sonuçlarıgörsel sunumlarla yürütülen matematik dersleri ve

yapıan görselleşirme çalışalarısonrasıda problem çözmede görselleşirmenin kullanııda ve

etkili biçimde kullanııda artışolduğnu göstermişir.


Tam metin:

PDF