FEN DERSLERİNDE ANİMASYON DESTEKLİ KAVRAM KARİKATÜRLERİ KULLANIMININ ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORGULAYICI ÖĞRENME BECERİLERİ ALGILARINA ETKİSİ

Ertuğ EVREKLİ, Ali Günay BALIM
1.140 665

Öz


Özet

Çalışma kapsamında animasyon destekli kavram karikatürü ve sadece kavram karikatürü

uygulamalarının “Madde ve Isı” ünitesinde kullanımının altıncı sınıf öğrencilerinin sorgulayıcı

öğrenme becerileri algılarına etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda Manisa ilinin Demirci ilçesinde bir

ortaokulda öğrenim gören altıncı sınıf öğrencileri ile uygulamalar yürütülmüştür. Araştırmada iki

deney (deney 1 (n=17)--‐‑eney 2 (n=17)) bir kontrol grubu (n=17) alıarak ön test son test kontrol gruplu

yarıdeneysel desen kullanımışı. Deney 1 grubunda dersler animasyon destekli kavram

karikatürleri ile fen ve teknoloji öğetim programıla, deney 2 grubunda sadece kavram karikatürleri

ile ve kontrol grubunda ise fen ve teknoloji öğetim programıile dersler işenmişir. Araşıma

sonucunda grupları sorgulayııöğenme becerileri algıpuanlarıincelendiğnde grupları

puanlarıı birbirine göre anlamlıdüzeyde farklıı göstermediğ ancak animasyon destekli kavram

karikatürlerinin kullanıdığıdeney grubunun son test puanlarıı ön test puanlarıa göre anlamlıdüzeyde yüksek olduğ belirlenmişir.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.