İNSAN VE ÇEVRE ÜNİTESİNE YÖNELİK BİR ÇEVRE BİLGİSİ TESTİ (ÇBT) GELİŞTİRME VE GEÇERLİK­‐GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

Gökçe Ok, Süleyman Başlar
1.046 418

Öz


Özet

Bu çalışmada, ders dışı Doğa Eğitimi Etkinlikleri (DEE) ile işlenen İnsan ve Çevre ünitesinin bilişsel

kazanımlarına yönelik yeni bir başarı testi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini İzmir ili

Tire ilçesinde ortaokul 8. sınıfta öğrenim görmekte olan ve bir önceki sene söz konusu üniteyi işlemiş

310 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için tarafımızdan geliştirilen Çevresel Bilgi Testi

(ÇBT) kullanılmıştır. Çevre Bilgisi Testi’nin (ÇBT) yapı geçerliliğini göstermek için Klasik Test Kuramı

yardımıyla madde ve test analizleri yapılmıştır. Klasik Test Kuramı kullanarak soruların güçlük ve

ayırt edicilik indekslerini hesaplamak için Excel 2013 programı kullanılmıştır. Çevre Bilgisi Testi’nin (ÇBT) güvenilirliğinin ortaya konulması için KR--‐‑0 (=0,78) ve KR--‐‑1 (=0,73) güvenilirlik katsayıarıa bakımışı. Yapıan tüm bu analizler sonucunda gelişirilen Çevre Bilgisi Testi’in (ÇBT) 20 soru ile 7. sıı öğencileri için kullanımasıı uygun olduğ sonucuna varımışı.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.