SIKIŞMIŞ HİSSETME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Recep UYSAL, Ahmet AKIN, Nihan ARSLAN
1.961 926

Öz


Özet

Bu araştırmanın amacı Sıkışmış Hissetme Ölçeği’nin (Gilbert & Allan, 1998) Türkçe formunun geçerlik

ve güvenirliğini incelemektir. Araştırmanın örneklemi 386 üniversite öğrencisinden oluşmuştur.

Doğrulayıcı faktör analizinde 16 maddeden ve iki boyuttan (dışsal faktörler, içsel faktörler) oluşan

modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x2= 175.34, sd= 100, RMSEA= .046, NFI= .98, IFI= .99, CFI= .99,

RFI= .97, GFI= .94, SRMR= .035). Ölçeğin faktör yükleri .41 ile .81, madde toplam korelasyon

katsayıları ise .37 ile .75 arasında sıralanmaktadır. Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları

dışsal faktörlerden kaynaklanan sıkışmışlık hissi alt boyutu için .84 içsel faktörlerden kaynaklanan

sıkışmışlık hissi alt boyutu için .87 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, ölçeğin Türkçe formunun

geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.