GAZÂLÎ’NİN EL-KEŞF VE’T-TEBYÎN FÎ ĞURÛRİ’L-HALKİ ECMA‘ÎN İSİMLİ ESERİ BAĞLAMINDA ALDANAN ÂLİM TİPLEMELERİ

Murat AKIN
521

Öz


İslâm düşünce sisteminin kurumsallaştığı dönemde yaşayan Gazâlî, başta Kelâm
olmak üzere birçok alanda bizlere ışık tutmaktadır. Gazâli’nin Temel İslâm Bilimleri
içerisinde saydığımız; Kelâm, Tefsir, Hadis, İslâm Hukuku ve Tasavvuf alanlarıyla
meşgul olan âlimlere yönelik eleştirileri son derece dikkat çekicidir. Bu makalede Gazâlî
tarafından eleştirilen ve “aldanan âlimler” olarak isimlenen grupların tespiti el-Keşf ve’ttebyîn
fî ğurûri’l-halki ecma‘în eseri bağlamında ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gazâlî, Âlim, Aldananlar, Eleştiri, el-Keşf ve’t-tebyîn