MUHAMMED EBÛ ZEHRA’NIN TASRÎF ANLAYIŞI

İrfan KUŞÇU
494

Öz


Yirminci asırda tasrîf üzerinde en fazla duran isimlerden bir tanesi hiç kuşkusuz
Mu-hammed Ebû Zehra (1394/1974)’dır. Müellif, tasrîfi genel olarak sûret çeşitliliği
olarak görmekte ve bunu da Kur’ân’daki farklı üslûblarla, kâinattaki türlü delillerle ve
peygamberlere verilen çeşitli mûcizelerle örneklendirmektedir. Müellife göre Kur’ân’ın
mûciz yanlarından birisi onun bu farklı üslûb ve ifade kalıplarını belâgatın en âli
makamında maharetle kullanabiliyor olmasıdır. Kur’ân, manaları ifade kalıplarına
aktarırken bu farklı beyan türlerinden yararlanmakta ve muhtelif yapıdaki muhataplarına
en etkili sûrette takdim etmektedir. İlahî beyan, bu şekilde insanların fıtratlarını gözetmek
sûretiyle yaptığı delillendirmeyle, mücadeleye düşkün olan insanoğlunu iknada bizim
için etkili bir yöntem sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ebû Zehra, Tasrîf, Üslûb