ABDÜLKADİR el-HAMZÂVÎ’NİN er-RİSÂLETÜ’L-HAMZÂVİYYE FÎ BEYÂNİ HAKÎKATİ’L-FARK BEYNE KESBİ’L-EŞ’ARİYYE VE’L-MÂTÜRÎDİYYE ADLI ESERİNİN YAZMA NÜSHALARI, TANITIM VE MUHTEVASI ÜZERİNE

Güvenç ŞENSOY
532

Öz


Bu çalışma, Abdülkadir el-Hamzâvî’nin (1235/1820 – 1279/1862) er-Risâletü’l-Hamzâviyye fî beyâni hakikati’l-fark beyne kesbi’l-Eş’ariyye ve’l-Mâtürîdiyye adlı eserinin yazma nüshaları, bu nüshanın tanıtımı ve risâlenin muhtevası ile ilgili bilgiler içermektedir. Mâtürîdî mezhebine mensup bir kelamcı olan Abdülkâdir el-Hamzâvî, bu risâlede, insanın hayatını anlamlandırma noktasında kader konusunu ve onun bir uzantısı olan kesb meselesini ele almakta, konu ile ilgili sorular sorup cevaplandırmakta; Mu’tezile, Cebriyye, Eş’ariyye ve Mâtürîdiyye mezheplerinin görüşlerini zikredip değerlendirmelerde bulunmakta ve Sünnî kelâm ekollerini haklı çıkaracak cevaplar vermektedir. Zaman zaman Mâtürîdî mezhebi ile Eş’arî mezhebinin kader konusundaki farklılıklarını zikretmekte ve bu durumlarda da kendi mezhebi olan Mâtürîdîleri haklı çıkarmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kader, Kesb, Hamzâvî, er-Risâletü’l-Hamzâviyye